آسیب‌شناسی تاثیر سازه‌های سیاسی بر شبکه‌ی ارتباطی منبر در ایران (نظرسنجی تطبیقی جوانان و منبریان)

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران

2 استادیار علوم ارتباطات، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران

3 استادیار گروه مدیریت، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

چکیده

شبکه‌های اجتماعی به‌عنوان فضایی همه‌گیر در رسانه‌های مدرن، تولید مداوم سیاست‌های هویتی و توزیع نوعی خودمختاری کنشگرانه، رسانه‌های سنتی را به چالش می‌کشند و سطح تاثیر و باورمندان آنرا به بازبینی وامی‌دارند. در این میان، منبر به عنوان یکی از سنتی‌ترین و سیاسی‌ترین شبکه‌های ارتباطی در ایران نیز با سلطه‌ی فزاینده‌ی رسانه‌های اجتماعی با چالش مواجه شده است. با توجه به اهمیت این مسئله، پژوهش حاضر با روش پیمایشی به نظرسنجی تطبیقی از جوانان و مسئولان درباره‌ی سازه‌های کم اقناع بودگی منبر‌ها در ایران پرداخته است. بر این اساس، با تدوین پرسشنامه‌ی محقق ساخته، نظر 420 نفر از جوانان شهر تهران و 30 نفر از منبریان فعال در مساجد این شهر درباره‌ی تاثیر پنج سازه‌ی مسائل اقتصاد بازاری، سیاسی، اخلاقی، خودمختاری مذهبی و جامعه‌ی مدرن روی کم اقناع بودگی منبر‌ها بررسی شده است. نتایج، نشان می‌دهد مهمترین سازه‌ی شکل‌گیری کم‌اقناع بودگی منبر از دیدگاه جونان، عملکرد نامناسب مسئولان و از دیدگاه منبریان، مهمترین سازه‌ی شکل‌گیری کم‌اقناع بودگی منبر، مسائل دنیای مدرن می‌باشد. از این رو، به‌نظر می‌رسد پدیده کم اقناع بودگی منبر در ایران، از جمله مصادیقی است که رابطه‌ی پویا و دوسویه میان فرهنگ عمومی و فرهنگ رسمی را مختل کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of political structures on the pulpit communication network in Iran (Comparative survey of youth and pulpits)

نویسندگان [English]

  • Hussein Turkashvand 1
  • Ali mohammad Mazidi sharafabadi 2
  • Hossein Eslami 3
1 PhD student, Communication Sciences, Maybod Branch, Islamic Azad University, Maybod, Iran
2 Assistant Professor, Communication Sciences, Maybod Branch, Islamic Azad University, Maybod, Iran
3 Assistant Professor, Department of Management, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
چکیده [English]

Social networks and modern media challenge the traditional media by constantly generating identity policies and distributing a form of active autonomy, and force its level of influence and believers to reconsider. Meanwhile, the pulpit, as one of the most traditional and political communication networks in Iran, has also challenged by the growing dominance of social media. Due to the importance of this issue, the present study has conducted a comparative survey of young people and officials about the structures of unconvincing pulpits in Iran. Accordingly, by compiling a researcher-made questionnaire, the opinions of 420 young people in Tehran and 30 active pulpits in the mosques of this city about the impact of the five structural issues of market economy, politics, ethics, religious autonomy and society. Modernity has studied on the unconvincingness of the pulpits. The results show that the most important structure in the formation of the pulpit's dissatisfaction from point of view is the inappropriate performance of officials and from the pulpit's point of view, the most important structure for the formation of the pulpit's satiety is the problems of the modern world. Hence, it seems that the phenomenon of pulpit persuasion in Iran is one of the examples that has disrupted the dynamic and two-way relationship between public culture and official culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pulpit
  • officials
  • youth
  • public culture
  • official culture
ابولی، عابدین، حقیقی، علی محمد و زارعی، غفار (1401)، تأثیر شبکه­های اجتماعی مجازی بر رفتار سیاسی شهروندان ایران (از سال87-97)، فصلنامه جغرافیا (برنامه­ریزی منطقه­ای)، دوره 12، شماره 2، صص 732-713.
کوبلی، پل (1396)، نظریه­های ارتباطات (جلد سوم)، ترجمه احساس شاقاسمی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
غیاثیان، علی، ابطحی، عطاءالله، سلیمانی، ندا و عامری شهرابی، محسن (1400)، ارائه مدل اقناعی تبلیغات در رسانه‌های اجتماعی با رویکرد کاربردی در صنعت گردشگری، فصلنامه جغرافیا (برنامه­ریزی منطقه ای)، دوره 11، شماره 2، صص 850-825.
مایرز، گیل. ای، مایرز، میشله. تی (1393)، پویایی ارتباطات انسانی، ترجمه حوا صابر آملی، تهران: انتشارات دانشکده صداوسیما.
محمدپور، سارا، باقرزاده، جواد (1398)، نقش وب­سایت­ها در توسعه گردشگری پایدار در ایران، فصلنامه جغرافیا (برنامه­ریزی منطقه­ای)، دوره 9، شماره 3، صص 560-547.
مکارم شیرازی، ناصر (1398)، اخلاق اسلامى در نهج البلاغه، قم: انتشارات نسل جوان.
ملانوری، حسین (1398)، روش سخنرانی دینی، قم: مرکز مدیریت حوزه علمیه قم.
Ayers, JW. (2021). "Spread of Misinformation About Face Masks and COVID-19 by Automated Software on Facebook". JAMA Internal Medicine. 181 (9): 125–153.
Barberá, P. (2020). "Social Media, Echo Chambers, and Political Polarization". In Persily, Nathaniel; Tucker, Joshua A. (eds.). Social Media and Democracy: The State of the Field, Prospects for Reform. Cambridge University Press.
Barrera, O., Guriev, S., Henry, E. and Zhuravskaya, E. (2020). "Facts, alternative facts, and fact checking in times of post-truth politics". Journal of Public Economics. 182(1): 104-123.
Benkler, Y. (2021). "A Political Economy of the Origins of Asymmetric Propaganda in American Media". In Bennett, W. Lance; Livingston, Steven (eds.). The Disinformation Age: Politics, Technology, and Disruptive Communication in the United States. Cambridge University Press. pp. 43–66.
Cinelli, M., Morales, G., De Francisci; G. and Starnini, M. (2021). "The echo chamber effect on social media". Proceedings of the National Academy of Sciences. 18 (9): 202-218.
Durante, R., Pinotti, P. and Tesei, A. (2019). "The political legacy of entertainment TV". American Economic Review. 109(7): 249–253.
Fowler, E., Franz, M. and Ridout, T.N. (2020). "Online Political Advertising in the United States". In Persily, Nathaniel; Tucker, Joshua A. (eds.). Social Media and Democracy: The State of the Field, Prospects for Reform. Cambridge University Press. pp. 111–138.
Fukuyama, F. and Grotto, A. (2020). "Comparative Media Regulation in the United States and Europe". In Persily, Nathaniel; Tucker, Joshua A. (eds.). Social Media and Democracy: The State of the Field, Prospects for Reform. Cambridge University Press. pp. 199–219.
Garimella, K., Smith, T., Weiss, R. and West, R. (2021). "Political Polarization in Online News Consumption". Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media. 15(3): 152–162.
Jennings, W. (2021). "Lack of Trust, Conspiracy Beliefs and Social Media Use Predict COVID-19 Vaccine Hesitancy". Vaccines. 9(6): 59-73.
Keller, D. and Leerssen, P. (2020). "Facts and Where to Find Them: Empirical Research on Internet Platforms and Content Moderation". In Persily, Nathaniel; Tucker, Joshua A. (eds.). Social Media and Democracy: The State of the Field, Prospects for Reform. Cambridge University Press.
Levy, R. (2021). "Social Media, News Consumption, and Polarization: Evidence from a Field Experiment". American Economic Review. 111 (3): 83–90.
Park, C.S. (2021). "Impacts of Cross-Ownership between Newspapers and Television on Viewpoint Diversity: Testing One-Owner-One-Voice Thesis". Journalism Studies, 4(2): 1–18.
Petratos, P.N. (2021). "Misinformation, disinformation, and fake news: Cyber risks to business". Business Horizons. 64 (6): 763–774.
Pickard, V. (2020). "The Public Media Option: Confronting Policy Failure in an Age of Misinformation". In Bennett, W. Lance; Livingston, Steven (eds.). The Disinformation Age: Politics, Technology, and Disruptive Communication in the United States. Cambridge University Press.
Porter, E. and Wood, T.J. (2021). "The global effectiveness of fact-checking: Evidence from simultaneous experiments in Argentina, Nigeria, South Africa, and the United Kingdom". Proceedings of the National Academy of Sciences. 118(3): 210-235.
Van der Meer, T. Kroon, A.C., Verhoeven, P. and Jonkman, J. (2019). "Medialization and the Disproportionate Attention to Negative News". Journalism Studies. 20(6): 783–803.
Wittenberg, C. and Berinsky, A.J. (2020). "Misinformation and Its Correction". In Persily, Nathaniel; Tucker, Joshua A. (eds). Social Media and Democracy: The State of the Field, Prospects for Reform. Cambridge University Press.
Woolley, SC. (2020). "Bots and Computational Propaganda: Automation for Communication and Control". In Persily, Nathaniel; Tucker, Joshua A. (eds.). Social Media and Democracy: The State of the Field, Prospects for Reform. Cambridge University Press.
Zhuravskaya, E., Petrova, M. and Enikolopov, R. (2020). "Political effects of the internet and social media". Annual Review of Economics. 12(4): 415–438.