طراحی یک مدل عامل بنیان جهت ارزیابی تاثیر تصمیمات درون و برون سازمانی بر بهای تمام شده تولیدات صنعتی بر اساس تئوری محدودیت

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه مدیریت صنعتی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران (نویسنده مسئول).

3 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضرطراحی یک مدل عامل بنیان جهت ارزیابی تاثیر تصمیمات درون و برون سازمانی بر بهای تمام شده تولیدات صنعتی بر اساس تئوری محدودیت بود. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی بوده و از نظر فرایند انجام تحقیق در حوزه تحقیقات کمی و میدانی از نوع اکتشافی قرار دارد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه متخصصان و مطلعین در موضوع بهای تمام شده محصولات تولیدی صنعتی می باشد که از طریق روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. در این پژوهش 25 نفر به عنوان نمونه خبرگان تعیین شده و جهت گردآوری داده ها از بانک های اطلاعاتی شرکت ها جهت بررسی اهداف تحقیق، داده های مربوط به تولیدات صنعتی و قیمت گذاری آنها استفاده شد. در ادامه جهت تجزیه و تحلیل داده ها از سه روش تحلیل تم، تکنیک دلفی و مدل عامل بنیان استفاده شد. برای اجرای شبیه سازی به منظور اعتبارسنجی مدل از نرم افزارAnyLogic استفاده گردید. در نهایت یافته ها نشان داد که در این تحقیق، دو نوع سیاست بهبود ، بررسی شده است: 1. تاثیر سیاست های تولیدی محصول بر تقاضا و قیمت گذاری محصولات به‌منظور رقابتی کردن بهام تمام شده 2. تأثیر سیاست‌های برنامه‌ریزی ظرفیت. لازم به یادآوری است که این مسئله با رویکرد مدل عامل بنیاد طراحی شده و تحلیل رفتار مدل پژوهش نشان می‌دهد که با اعمال سیاست های تولیدی محصول، نرخ بهای تمام شده محصولات افزایش می‌یابد که این امر در راستای فعالیت‌های رقابتی بین شرکت ها بوده و موجب شکل گیری قیمت مناسب در ذهن مشتریان خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a factor-based model to evaluate the impact of internal and external organizational decisions on the cost of industrial production based on the theory of constraints

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taghi Ghashghaei 1
  • Ayoub Ahmadi Musa Abad 2
  • Mohammad Taleghani 3
1 PhD student, Department of Industrial Management, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
2 Assistant Professor, Department of Management, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran (corresponding author).
3 Associate Professor, Department of Industrial Management, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
چکیده [English]

The aim of the current research was to design a factor-based model to evaluate the impact of internal and external organizational decisions on the cost of industrial production based on the theory of constraints. The research method is practical in terms of the goal and in terms of the research process, it is in the field of quantitative and field research of an exploratory type. The statistical population of the current research is all experts and informants on the issue of the cost of industrial products, who were selected through the snowball sampling method. In this research, 25 people were selected as a sample of experts, and data related to industrial products and their pricing were used to collect data from the companies' databases to check the research objectives. Next, three methods of theme analysis, Delphi technique and factor-based model were used to analyze the data. AnyLogic software was used to run the simulation in order to validate the model. Finally, the findings showed that in this research, two types of improvement policies have been investigated: 1. The effect of product production policies on demand and product pricing in order to make the finished price competitive 2. The effect of capacity planning policies. It should be remembered that this problem was designed with the approach of the foundation agent model and the behavior analysis of the research model shows that with the application of product production policies, the cost price of products increases, which is in line with the competitive

کلیدواژه‌ها [English]

  • Factor-based model
  • decision making
  • internal and external organizational decisions
  • cost of products and theory of constraints
اسمعیلی،مریم(1394). تعیین ترکیب تولید با استفاده از تئوری محدودیت ها در شرایط متغیر بودن اولویت تولید برای هر محصول. اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری.56-70.
اسکندری،کبری(1393). کاربرد تئوری محدودیت (TOC) در تعیین ترکیب تولید (مطالعه موردی : کارخانه تولید کننده قطعات آسانسور). کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی – 56-100.
حمیدی،ناصر(1390). ارائه الگوریتم تئوری محدودیت های اصلاح شده برای مسائل ترکیب تولید با ظرفیت و تقاضای فازی. نشریه مطالعات مدیریت صنعتی.8(20).55-89.
حسن زاده،علیرضا(1392). بکارگیری QFD برای ایده سازی در فرآیند تفکر تئوری محدودیت ها (TOC-TP).نشریه بهبود مدیریت.3(9).10-12.
جوادپور مهران, حمیدیان محسن , آخوندی نسرین(1398). کاربرد مدل های ABC و TOC در قیمت گذاری محصولات (مطالعه موردی: شرکت تولید محصولات لبنی هموطن).دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت.8(29).45-88.
حیدری, قدرت اله. (1398). بررسی اثربخشی برنامه آگاهی و انتخاب‌های بین فردی (PICK) بر تصمیم‌گیری در مدیران. مشاوره کاربردی, 9(1), 49-68.
غضنفری،مهدی(1390). بکارگیری فرآیند تفکر تئوری محدودیت ها بعنوان یک رویکرد سیستمی جهت شناسایی دلایل اصلی و ریشه ای اثرات نامطلوب سازمانها. نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران .12-44.
حیدری مهدی, آریانژاد میربهادرقلی, چهارسوقی سیدکمال(1381). تلفیق برنامه ریزی مواد مورد نیاز و تئوری محدودیت ها (MRP-TOC).نشریه امیر کبیر.13(51).113-154.
مرادی, مهدی. (1398). مقاله مروری: بررسی نقش تصمیم‌گیری در عملکرد سازمانی. روانشناسی سازمانی, 1400(2), 45-72.
هوشمند،احمد(1398).بکارگیری تئوری محدودیت ها در برنامه ریزی و مدیریت تولید-مطالعه موردی.نشریه بهینه سازی.1(9).56-77.
  Detmer,W.(2015). Thinking process of TOC of Goldratt: A systemic approach to the continuous improvement, translated by Razmi, J., and Nematipour, M., Jahaddaneshgahi Publication, 1st Ed.
Gundogar, E., Sari, M., & Kokcam, A. H. (2016). Dynamic bottleneck elimination in mattress manufacturing line using theory of constraints. SpringerPlus, 5(1), 1276.
Pacheco, D. A. D. J., Pergher, I., Antunes Junior, J. A. V., & Roehe Vaccaro, G. L. (2018). Exploring the integration between Lean and the Theory of Constraints in Operations Management. International Journal of Lean Six Sigma.
Panizzolo, R. (2016). Theory of constraints (TOC) production and manufacturing performance. International Journal of Industrial Engineering and Management, 7(1), 15-23.
Trojanowska, E. (2017). Application of the theory of constraints for project management. Management and production engineering review, 8(3), 87-95.
Doran,K(2010). THE THEORY OF CONSTRAINTS: A COMPARATIVE ASSESSMENT. Department of Accounting, Finance and Information Systems. University College, Cork.
Ifandoudas, Panayiotis and Chapman, Ross(2012) 'A practical approach to achieving Agility-a theory of constraints perspective', Production Planning & Control, 20: 8, 691 — 702
Ikerzi,K(2018). Theory of constraints: review and bibliometric analysis. International Journal of Production Research.1 (15).56-90.
Otku,M(2018). Comparison of the Theory of Constraints with the Traditional Cost Accounting Methods in Respect to Product Mix Decisions. Aydın Adnan Menderes University.
Zineb,J(2019). Theory of Constraints: A Literature Review. Social and Behavioral Sciences.3 (10).45-99.
Lee, S. (2015). The Impact of Scheduling Free Goods on the Throughput Performance of a Manufacturing Operation. International Journal of Production Research, 42(23), 4849-4869.
Mendez, J.F. (2018). Espoused drum-buffer-rope flow control in serial lines: A comparative study of simulation models. Int. J. Production Economics, 117, 66- 79.
Sano, S.F. (2019). A study on the effect of the extent and location of protective capacity in flow systems.Int. J. Production Economics, 63, 217 – 228.
Kahman, T.M. (2010). A simulation analysis of the effectiveness of drum-buffer-rope scheduling in furniture manufacturing. Computers ind.Engng, 26(4), 757 – 764.
Junner, Gh. (2020). Investigation and Comparison the Effectiveness of Premarital Education Based on Relationship Education Program and Premarital Interpersonal Choice and Knowledge Program on Marital Expectations and Relationship Beliefs of Single Students University of Ahwaz. Doctor of Philosophy in counseling.
Sou, A. (2020). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice–Hall.
Mobarik, T. J. (2019). Dating attitudes and expectations among young Chinese adults: An examination of gender differences. The Journal of Chinese Sociology3(1), 2-19.
Hill, R. R. (2018). Assessment of the Impact of the Premarital Interpersonal Choices and Knowledge (PICK) Program on Adolescents. Master of Science in Family, Consumer, and Human Development. Utah State University.
Kaplan, S. (2019). Assessing decision-making in romantic relationships: a first Italian validation of the relationship deciding scale. TPM: Testing, Psychometrics, Methodology in Applied Psychology22(3), 415-427.
North, B. J. (2019). Avoid falling for a jerk (ette): Effectiveness of the premarital interpersonal choices and knowledge program among emerging adults. Journal of Marital and Family Therapy42(4), 630-644.
Miano, M. D. (2019). Falling in love as a heuristic for mate choice decisions. Doctor of Philosophy in Psychology. University of South Florida.
 Fakor, D. S. (2019). Psychosocial determinants of romantic inclination among Indian youth. An International Journal on Personal Relationships, 11(1), 22–39.
Lee, P. M. (2019). Fast and frugal heuristics: The adaptive toolbox. In G. Gigerenzer, P. M. Todd & t. A. R. Group (Eds.), Simple heuristics that make us smart. New York: Oxford University Press.
Kano, D. P. (2019). Self-silencing and rejection sensitivity in adolescent romantic relationships. Journal of Youth and Adolescence35(3), 435-443.