مقدمه‌ای بر فعالیت‌های زیانبار ارتباطات فضای سایبری در نظام حقوقی ایران

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 گروه حقوق خصوصی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران.

2 استادیار گروه حقوق عمومی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

3 استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

چکیده

اینترنت و شبکه‌های اجتماعی مانند بسیاری از پدیده‌های دیگر دارای پیامدهای مثبت و منفی می‌باشد که با برنامه‌ریزی و بالا بردن سطح آگاهی عمومی می‌توان از آثار و دستاوردهای مثبت آن بهره گرفت و پیامدهای منفی را به حداقل رساند. رشد سریع تکنولوژی و بویژه پیشرفت روزافزون در حوزه‌های ارتباطی، ماهواره‌ها و اینترنت باعث تحولات پرشتاب در جوامع بشری گردیده و آثار مثبت و منفی فراوانی در پی داشته است. در این میان، آثار اینترنت و فضای سایبری در روابط اجتماعی بیش از سایر حوزه‌ها بوده و تغییرات و دگرگونی‌های زیادی را بوجود آورده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی فعالیت‌های زیانبار ارتباطات فضای سایبری در نظام حقوقی ایران میباشد. بنابراین ساختار مقاله در 8 بخش و هر بخش در چند گفتار تدوین گردیده است. همچنین به طور ویژه مصادیق فعالیت‌های زیانبار آورده شده، اجزای آن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و مسئولیت مدنی ناشی از آن در نظام حقوقی ایران تشریح گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An introduction to the harmful activities of cyberspace communication in Iran's legal system

نویسندگان [English]

  • Ali Haghjoo 1
  • dariush babaei 2
  • ali janipour 3
1 Department of private law, Yasooj Branch, Islamic Azad University, Yasooj, Iran.
2 Assistant Professor of Public law, Yasooj Branch, Islamic Azad University, Yasooj, Iran
3 Assistant Professor of private law, Yasooj Branch, Islamic Azad University, Yasooj, Iran
چکیده [English]

The Internet and social networks, like many other phenomena, have positive and negative consequences, and by planning and raising the level of public awareness, we can take advantage of its positive effects and minimize the negative consequences. The rapid growth of technology and especially the ever-increasing progress in the fields of communication, satellites and the Internet has caused rapid changes in human societies and has had many positive and negative effects. In the meantime, the effects of the Internet and cyberspace in social relations are more than in other fields and have caused many changes and transformations. The purpose of writing this article is to examine the harmful activities of cyber space communication in Iran's legal system. Therefore, the structure of the article has been compiled in 8 sections and each section has several speeches. Also, the examples of harmful activities are specifically given, its components are analyzed and the civil responsibility resulting from it is described in the legal system of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyber space
  • legal system
  • defamation
  • privacy
  • phishing
انصاری، باقر و سایرین، (1381). مسئولیت مدنی رسانه‏های همگانی، انتشارات معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات.
انصاری، باقر، (1387). حقوق ارتباط جمعی، انتشارات سمت، چاپ دوم، تهران.
آیتی، حمید، (1375). حقوق آفرینش های فکری با تأکید بر حقوق آفرینش های ادبی و هنری، تهران، نشرحقوقدان چاپ اول.
بشری راد، ﺑﺎﺑﻚ وحبیبی، آرش  (1391). ویروس ها و بدافزارهای کامپیوتری، تهران، انتشارات ناقوس.
پیتر کری، جوساندرز (1386). حقوق رسانه ،ترجمه حمید رضا ملک محمدی نشر میزان.
پاکزاد،بتول (1375). جرایم کامپیوترى‌،پایانـ‌نامه‌ کارشـناسى ارشد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى
دزیانى، محمد حسن (1376). نشریه بین المللى‌ سیاست‌ جنایى سازمان ملل، شماره‌هاى 33 و 34،جزوه جرایم کامپیوترى، ج 1، شوراى عالى انـفورماتیک.
کاتوزیان، ناصر، (1378) الزام‏های خارج از قرارداد:، جلد دوم، مسئولیت مدنی، ، انتشارات دانشگاه تهران.
فقیه حبیبی، علی، صفایی فر، عباس (1391). توسعه مسئولیت مدنی در جرائم رسانه ها و مطبوعات، فصلنامه علوم خبری، 9، 22-41.
قانون اساسی.
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( در امور کیفری).
 قانون مسؤولیت مدنی.
قانون مطبوعات مصوب 1358.
 قانون مطبوعات مصوب 1364.
قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310 آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب 1337.
قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348.
 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352.
قانون تجارت الکترونیکی –مصوب 1382.
 آیین نامه نصب و ثبت اجباری علائم صنعتی، مصوب 3/ 2 /. 1328.
قانون جرائم رایا نه‌ای مصوب 11 بهمن 1389.