بررسی مشارکت سیاسی زنان در انقلاب های منطقه الجزایر و ایران

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم سیاسی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.

2 استادیار، گروه علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

یکی از مشکلاتی که توسعه با آن مواجه است این است که برنامه های توسعه کور جنسیتی است و به مقوله جنسیتی (زنان) توجه نمی شود. به دلیل عدم توجه به ملاحظات جنسیتی در برنامه های توسعه، اجرای این برنامه ها منجر به افزایش نابرابری ها و حتی فقر در میان زنان شده است. بنابراین امروزه فقر به یک مقوله زنان تبدیل شده است. علیرغم اینکه زنان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند، انتظار می رود این قدرت بزرگ با حضور فعال در بسیاری از فعالیت های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مطابق با مردان، چرخ های جامعه را به حرکت درآورد. با این حال اغلب در طول تاریخ، فرصت ها و فرصت های اجتماعی زنان به گونه ای تقسیم نشده است که بتوانند به راحتی در سناریوهای زندگی مشترک با مردان ظاهر شوند و بدون محدودیت جنسیتی ایفای نقش کنند، لذا هدف تحقیق حاضر بررسی تظبیقی نقش و مشارکت زنان در ‍‍ انقلاب الجزایر و اسلامی ایران است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که موانع و مشکلات بر سر راه مشارکت سیاسی زنان را می‌توان به دو دسته محدودیت ساختاری و محدودیت‌های غیر ساختاری تقسیم کرد. . در مورد موانع ساختاری می توان به نظام سیاسی، عوامل فرهنگی و دلایل آموزشی اشاره کرد. محدودیت های تحصیلی زنان نیز مهم ترین مانع غیر ساختاری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Political Participation of Women in the Algerian and Iran Revolutions

نویسندگان [English]

  • Zahra Siyahsar 1
  • Ali Akbar Amini 2
  • abdolrasol hasanifar 3
1 PhD student in Political Science, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran.
2 Professor of Political Science, Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor of Political Science, Sistan and Baluchistan University
چکیده [English]

One of the problems with development is that the development programs are gender blind and that they do not pay attention to gender (women). Due to the lack of attention to gender considerations in development programs, the implementation of these programs has led to increased inequality and even poverty among women. So today poverty has become a category of women. Although women make up half of the world's population, this great power is expected to move the wheels of society by active in many economic, political, social and cultural activities in accordance with men. However, throughout history, women's social opportunities and opportunities have not been distributed in such a way that they can easily appear in the scenarios of living together with men and play a role without gender restriction, so the purpose of the present study is a profound role and participation. Women in the Algerian and Islamic Revolution are Iran. The results of the study show that obstacles and problems for women's political participation can be divided into two categories of structural limitations and non -structural constraints. . Structural barriers include the political system, cultural factors, and educational reasons. Women's academic constraints are also the most important non -structural obstacle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women
  • Algeria
  • Iran
  • Revolution
  • Political Participation
اصغری، فیروزه و همکاران(1393)، مطالعه تطبیقی وضعیت و جایگاه زنان در ایران و مالزی بر اساس شاخص نابرابری جنسیتی، نشریه زن در توسعه و سیاست، شماره 1، دوره 12
ابوت، پاملا و کلر والاس(1380)، جامعه شناسی زنان، ترجمه منیژه عراقی، تهران، نشر نی
پیشگامی فرد، زهرا، دستوری، مژگان، ابراهیمی، سودابه(1388)، « تحلیلی بر میزان مشارکت زنان در تشکل های سیاسی کشور در سال 1385»، فصلنامه پژوهش زنان، دوره 7، شماره 1، بهار
جمال زاده، محمدعلی(1357)، تصویر زن در فرهنگ ایرانی، تهران: امیرکبیر
خمینی، روح الله(1383)، صحیفه امام‏، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
خمینی، روح الله(1385): استفتاءات‏، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
رازانی، ابوتراب (1350)، زن در دوره شاهنشاهی در ایران، تهران: مدرسه عالی دختران ایران
رشیدپور، عبدالمجید (بی تا)، «سعادت زن و راه هموار آن»، مکتب اسلام، سال سوم، شماره 9
زیبایی نژاد، محمدرضا و محمدتقی سبحانی (1379)، درآمدی بر نظام شخصیت زن در اسلام، قم: نشر دارالثقلین
شریعتی، علی (1380)، زن: مجموعه آثار 21، تهران: بنیاد دکتر علی شریعتی
شمیم، علی اصغر(1342)، ایران در دوره سلطنت قاجار؛ قرن سیزدهم و نیمه اول قرن چهاردهم، کتابخانه ابن سینا
شیخ الاسلامی، پری (1351)، زنان روزنامه نگار و اندیشمند ایران، تهران: چاپخانه مرکز گرافیک
فوزی، یحیی. (1387)، زنان و حکومت دینی در ایران، پژوهشنامه متین، شماره39، 47- 60.
فوکو، میشل(1969)، مراقبت و تنبیه: تولد زندان، ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده. (1387). تهران: نشر نی.
فیرحی، داوود. (1378)، قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام، تهران: نشرنی.
قاسم نژاد، مریم، کوهستانی، حسین. (1395)، نقش و جایگاه اجتماعی زنان دوره پارتی. فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ، سال هشتم، شماره 29، 113- 123.
قجری،حسینعلی،نظری،جواد. (1392)، کاربردتحلیل گفتمان درتحقیقات اجتماعی، تهران: انتشارات جامعه شناسان.
قوام، سیدعبدالعلی، اسدی، مشکات(1393)، بررسی تطبیقی جایگاه زن در گفتمان‌های مختلف تاریخ معاصر ایران. فصلنامه مطالعات میان‌فرهنگی، سال نهم، شماره23، 9- 39.
کار، مهرانگیز. (1379)، زن و مشارکت سیاسی، موانع و امکانات. تهران، انتشارات روشنفکران و مطالعات زنان.
کدیور، جمیله. (1387)، بررسی گفتمان امام خمینی در مورد زنان. پژوهشنامه متین، شماره39، 60- 76.
گولد، جولیوس،کولب، ویلیام. (1964)، فرهنگ علوم اجتماعی. ترجمه مصطفی ازکیا. (1376). تهران، مازیار.
لاکلا، ارنستو، موفه، شنتال. (1987)، هژمونی و استراتژی سوسیالیستی. ترجمه محمد رضایی. (1393). تهران، ثالث.
موسوی، سید صدرالدین(1392)، نگرشی گفتمانی به مشارکت زنان در انقلاب اسلامی، پژوهشنامه انقلاب اسلامی
ملکی، امیر(1384)، نگرش جوانان نسبت به مشارکت زنان در سطح برگزیدگان سیاسی، مجله مطالعات جامعه شناختی، شماره 25
مصطفی، اشرف(1369) ، ره توشه ای از انقلاب الجزایر، مجله علوم اجتماعی، شماره 1
مطهری، مرتضی(1391)، زن و مسائل قضایی و سیاسی، تهران،نشر صدرا
منوچهری، عباس و همکاران(1393)، رهیافت و روش در علوم سیاسی، تهران، سمت