سنتزپژوهی مولفه‌های حکمرانی دانشگاهی با رویکرد تحول‌گرا در راستای برنامه ریزی منطقه ای و توسعه پایدار

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه برنامه ریزی آموزشی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه برنامه ریزی آموزشی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار،‌ گروه علوم تربیتی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.

چکیده

کلیدی ترین عامل تحولات؛ تحولات فناورانه، تحولات اجتماعی و اقتصادی و تحولات جهانی شدن است که کلیه ساحت‌های زندگی بشر از آن تاثیر پذیرفته و مبنای مناسبات زندگی خود را بر اساس آن تحولات طرح‌ریزی کرده‌اند. از این رو، تحولات حکمرانی آموزش عالی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بلکه تحت تاثیر آن قرار گرفته است. هدف از این مطالعه، بررسی مؤلفه‌ها و عناصر حکمرانی دانشگاهی است و از طریق شناخت رابطه و نقش هر یک از آن‌ها، الگوی بومی دانشگاه‌های ایران طراحی ‌گردد. در این پژوهش بر اساس سنتزپژوهی و روش فرامطالعه (فراترکیب)، 87 مؤلفه (شاخص) از 40 مقاله معتبر بدست آمد که با استفاده از تکنیک دلفی توسط 30 نفر از خبرگان مورد تایید قرار گرفت. پس از تحلیل شاخص‌های حکمرانی در آموزش عالی، مشخص شد که این شاخص‌ها در شش بعد کلان‌تر و در 2 بخش عوامل درونی (سیستم های مدیریتی و فرآیندهای آن، سیستم باز و پاسخگو و مسئولیت پذیر، مشارکت ذی‌نفعان داخلی) و عوامل بیرونی (حاکمیت و استقلال نهادی، استقلال مالی،آزادی اکادمیک، مشارکت ذی نفعان خارجی) جای می‌گیرند. برای درک پدیده آموزش عالی توجه به ریشه‌های نهادی و تعادل قدرت در نظام‌های آموزش عالی مدرن، مثلث کلارک است که میان الگوی کنترل دولتی، الگوی هومبولتی(حکمرانی دانشگاهیان) و الگوی بازار محور آمریکایی – انگلیسی تمایز قائل می‌شود. با در نظر گرفتن ابعاد حکمرانی تحول‎گرا در نظام آموزش عالی و مبانی نظریات و تحقیقات جدید، نتیجه پژوهش بیانگر اینست که تک مدل حکمرانی وجود ندارد و بایستی طراحی و گزینش مدل‌های

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesizing the components of university governance with a transformational approach in the direction of regional planning and sustainable development

نویسندگان [English]

  • Somayeh Jahanshiri 1
  • Mohammad Nourian 2
  • Abbas Madandar Arani 3
1 PhD student, Department of Educational Planning, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Educational Planning, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Lorestan University, Khorramabad, Iran.
چکیده [English]

The most key factor of changes; Technological developments, social and economic developments, and globalization developments are the ones that all areas of human life have been affected by and have planned the basis of their life relationships based on those developments. Therefore, the developments of higher education governance are not exempted from this rule, but have been influenced by it. The purpose of this study is to investigate the components and elements of university governance and to design the native model of Iranian universities through understanding the relationship and role of each of them. In this research, based on synthesis research and meta-study (meta-composition), 87 components (indices) were obtained from 40 valid articles, which were confirmed by 30 experts using the Delphi technique. After analyzing the governance indicators in higher education, it was found that these indicators are in six larger dimensions and in 2 parts: internal factors (management systems and its processes, open and responsive and responsible system, participation of internal stakeholders) and external factors (governance and institutional independence, financial independence, academic freedom, participation of foreign stakeholders). To understand the phenomenon of higher education, paying attention to the institutional roots and balance of power in modern higher education systems is Clark's triangle, which distinguishes between the government control model, the Humboldt model (rule by academics) and the American-English market-oriented model. Taking into account the dimensions of transformational governance in the higher education system and the foundations of new theories and researches, the result of the research shows that there

کلیدواژه‌ها [English]

  • Governance
  • governance models
  • transformational approach
  • synthesis research
  • higher education system
اندام، رضا و همکاران (1393)، عوامل مؤثر بر مدیریت تغییر در دانشکدههای تربیت بدنی"، فصلنامه مدیریت سازمانهای دولتی؛ سال دوم، شماره 10
بازرگان، عباس (1377)، آغازی بر ارزیابی کیفیت در آموزش عالی مدیران(چالشها و چشم‌اندازها)،تهران: فصلنامه پژوهش در برنامه‌ریزی در آموزش عالی،مؤسسه پژوهش در برنامه‌ریزی آموزش عالی
جهانیان، رمضان(1393)، راههای ایجاد و تقویت مشارکت مردم در آموزش پرورش"، تربیت بدنی"، فصلنامه مدیریت سازمانهای دولتی؛ سال دوم، شماره 10 فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی، شماره3
فتح الهی، احمد؛ یمنی، محمد؛ صباغیان، زهرا؛ فراستخواه مقصود؛ قاضی طباطبایی، محمد.( 1393)، تحلیل محتوایی برنامه های پنج گانه توسعه ایران با توجه به مقوله های الگوهای حکمرانی آموزش عالی، فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران. شماره چهارم. صص 82-47
فضلی،رخساره،امجدیان کیومرث (1390)، سند برنامه راهبردی معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش پرورش"،رشت، نشر بلور
Altovaejery. Abdolaziz (2005) Islamic Education, Hay Ryad, Rabat, Kingdm of morocco, ISESCO, Islamic Education, Scientific and cultural organization 
Birnbaum R (2004) The end of shared governance: looking ahead or looking back. N Dir High Educ 127:5–22
Campbell (2002). Governance structures: academic senate and trustee boards. Available at: http://www.asstudent.  unco.edu/students/ae-extra.p2
Davari A (2010) The position of the Board of Trustees in Iranian higher education system. Majlis & Rahbord 15(59):7–34
Duryea ED (2000) The academic corporation: a history of college and university governing boards. Flamer Press, New York
Harman K, Treadgold E (2007) Changing patterns of governance for Australian universities. Higher Educ Res Develop 26(1):13–29
Ingram RT, Weary WA (2000) Presidential & board assessment in higher education: purposes, policies, & strategies. Association of Governing Boards of Universities & Colleges, WashingtonDC
Meier et al (2004) Multi level governance and organizational performance: investigating the politicalbureaucratic labyrinth. J Policy Anal Manage 23(1):31–47
Prondzynski FV (2012) Report of the review of higher education governance in Scotland. Scottish Government, Edinburgh
Shattock M (2008) Managing good governance in higher education. Open Univesity Press, Maidenhead
Shills, E.(1988) the academic ethic (Chicago: University oc Chicago press, cited in Boclen. C & etal 
Trakman L (2008) Modelling university governance. High Educ Q 62(1/2):63–83