بررسی تطبیقی مؤلفه‌های عینی زیبایی‌شناسی مناظر شهری بر اساس دیگاه نظری و ترجیحات شهروندان(مطالعه موردی: باغ شهر بم)

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 گروه معماری ، واحد بم ، دانشگاه آزاد اسلامی ، بم ، ایران.

2 گروه معماری ، واحد بم ، دانشگاه آزاد اسلامی ، بم ، ایران

چکیده

منظر شهرها مانند پوستة ظاهری و بیرونی هر زیستگاه، نگاه هر ناظر و رهگذر را به خود جلب می‌کند و اولین چیزی است که شهروند درون فضای شهر با آن ارتباط برقرار می‌کند. باغ شهر بم به‌عنوان اولین باغ شهر، ثبت میراث جهانی گردیده است؛ اما منظر شهری آن به دلیل سرعت بازسازی شهر پس از زلزله و عدم توجه به ترجیحات ذهنی شهروندان در این فرآیند، در ادراک شهروندان تصویری جذاب ایجاد نمی‌کند. لذا پرداختن به موضوع زیبایی‌شناسی منظر شهری باغ شهر بم، ضروری به نظر می‌رسد. هدف از پژوهش بازشناخت مؤلفه‌های زیبایی‌شناسی منظر شهری در نظریات صاحب‌نظران و همچنین مقایسه ترجیحات شهروندان در این زمینه در باغ شهر بم می‌باشد. با توجه به هدف پژوهش، از روش کیفی برای گردآوری و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات و داده‌ها استفاده شده است. ابتدا، با بررسی و مطالعه نظرات مطرح‌شده در ارتباط با زیبایی‌شناسی مناظر شهری به شناسایی و دسته بندی مؤلفه‌های زیبایی‌شناسی مناظر شهری بخش پرداخته شد؛ در گام بعدی به ارزیابی ترجیحات شهروندان باغ شهر بم بر مبنای رویکرد استقرایی و به روش مصاحبه نیمه ساختاریافته پرداخته شد؛ نتایج نشان می‌دهد مؤلفه‌های زیبایی‌شناسی از دیدگاه صاحب‌نظران در قالب دو مؤلفه‌ی اصلی عینی و ذهنی دسته‌بندی می‌شوند و مؤلفه‌های زیبایی‌شناسی منظر شهری از نگاه شهروندان در چهار دسته 1- تأکید بر عناصر فیزیکی و کالبدی،2. تأکید بر معنا، 3.تأکید بر عناصر طبیعی و 4. بیان احساسات و حالات درونی قرارگرفته‌اند‌؛ درنهایت مقایسه تطبیقی دو مرحله نشان داد که موارد تبیین شده از مبانی نظری با موارد مطرح‌شده توسط شهروندان، قابل تطبیق است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Objective Components of Aesthetics of Urban Landscapes Based on the Theoretical Perspective and Citizens' Preferences (Case Study: Bam City Garden)

نویسندگان [English]

  • faranak torkzadeh 1
  • mohsen ghasemi 2
  • mansour nikpour 2
1 Department of Architecture, Bam Branch, Islamic Azad University, Bam, Iran.
2 Department of Architecture, Bam Branch, Islamic Azad University, Bam, Iran
چکیده [English]

The landscape of cities, like the outer shell of any habitat, attracts the eye of every observer and passer-by, and is the first thing that the citizen communicates with within the city space, and mere attention to each alone does not guarantee the creation of a beautiful urban landscape. Bam city garden has been registered as a world heritage; But its urban landscape does not create an attractive image in the perception of citizens due to the speed of reconstruction of the city after the earthquake and the lack of attention to the mental preferences of citizens in this process by not completing the facade of the buildings. Therefore, it seems necessary to address the issue of aesthetics of the urban landscape of Bam city garden. According to the purpose of the research, qualitative method (content analysis and semi-structured interview method) is used to collect and analyze information and data. At the beginning of the research, by examining and studying the opinions expressed in relation to the aesthetics of urban landscapes, the components of aesthetics of urban landscapes were identified and categorized; In the next step,The results show that the components of urban landscape aesthetics from the perspective of citizens in four categories: 1- Emphasis on physical and physical elements, 2. Emphasis on meaning; 3. Emphasis on natural elements; and 4. Expression of emotions and inner states; Finally, a comparative comparison of the two stages showed that the cases explained from the theoretical foundations with the cases raised by citizens,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aesthetics
  • urban landscape
  • mental preferences
  • Bam city
اسکراتن، راجر؛ جان هـاسـپـرس(1389). فلسفه هـنـر و زیبایی­شناسی، ترجمه یعقوب آژند، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
آل هاشمی، آیدا؛ منصوری، سید امیر (1396). منظر، مفهومی در حال تغییر، نگاهی به سیر تحول مفهوم منظر از رنسانس تاکنون، مجله علمی- پژوهشی باغ نظر، سال چهاردهم، شماره 57، 33-44.
بل، سایمون (1386). عناصر طراحی بصری معماری منظر، ترجمه محمد احمدی‌نژاد. انتشارات خاک.
پاکزاد، جهانشاه؛ ساکی، الهه (1393). تجربه زیبایی­شناختی محیط، مجله علمی- پژوهشی هنرهای زیبا، سال نوزدهم، شماره 3.
پوراحمد، احمد؛ حاتمی نژاد، حسین؛ احمدی، محمد (1393). سنجش میزان مشارکت شهروندان در زیباسازی شهری (مطالعه موردی: منطقه 6 تهران)، مجله علمی- پژوهشی پژوهش­های جغرافیای برنامه­ریزی شهری، سال دوم، شماره 3.
جاسمی پور، مهناز؛ جهانبخش، حیدر (1395). واکاوی نقش زیبایی‌شناسی در ارتقاء سطح کیفی نمای بدنه‌های شهری،نمونه موردی:خیابان چهارباغ اصفهان، دومین کنفرانس بین‌المللی انسان، معماری، عمران و شهر، تبریز، مرکز مطالعات راهبردی معماری و شهرسازی.
حبیبی، امین (1396). رویکردهای نوین در پژوهش زیبایی­شناسی منظر، مجله علمی- پژوهشی باغ نظر، سال چهاردهم، شماره 49.
خاک زند، مهدی؛ محمدی، مریم؛ جم، فاطمه؛ آقابزرگی، کوروش (1393). شناسایی عوامل مؤثر بر طراحی بدنه‌های شهری با تأکید بر ابعاد زیبایی‌شناسی و زیست‌محیطی، مجله علمی – پژوهشی مطالعات شهری، سال سوم، شماره 10، 26-15.
خلوصی، امیرحسین؛ بهزاد فر، مصطفی؛ محمدی، مریم (1393). تبیین عوامل مؤثر بر طراحی بدنه‌ی خیابانی مبتنی بر دلالت‌های زیبایی شناسانه؛ مطالعه‌ی موردی: خیابان بهار، منطقه7شهرداری تهران، معماری و شهرسازی پایدار، سال دوم، شماره1، 27-42.
شکور، علی؛ عبداله­زاده­فرد، علیرضا؛ محمدی، زهرا (1396). تأثیر منظر رود کنارهای شهری در توسعه پایدار (نمونه موردی: رودخانه سلطان‌آباد شیراز)، مجله علمی- پژوهشی پژوهش و برنامه­ریزی شهری، سال هشتم، شماره 31: 339-321. 1001.1.22285229.1396.8.31.16.4
فارابی،محمدبن محمد(1376).کتاب سیاست المدینه، طبع و نشر،ص86.
فیضی، محسن (1382). منظر شهری، بررسی تطبیقی سه مفهوم در شهر، مجله منظر،(9):15-14.
گلکار، کوروش (1387). محیط بصری شهر؛ سیر تحول از رویکرد تزیینی تا رویکرد پایدار، مجله علمی – پژوهشی علوم محیطی. سال پنجم، شماره 4، 113-95.
ماتلاک، جان.ل (1388). آشنایی با طراحی محیط و منظر، ترجمه: معاونت آموزش و پژوهش سازمان مانَک‌ها و فضای سبز شهر تهران، تهران: سازمان مانَک‌ها و فضای سبز شهر تهران.
ماهان، امین؛ منصوری، سید امیر(1396). مفهوم منظر با تأکید بر نظر صاحب‌نظران رشته­های مختلف، باغ نظر، سال14، شماره47، ص19.
منصوری، سید امیر ( 1383). نقدی بر بیانیه سیما و منظر شهری: تجارب جهانی و چشم‌انداز آینده. باغ نظر، 2(1)، 92-96.
منصــوری، سید امیر (‌1384). درآمدی ‌بر زیبایی‌شناسی ‌باغ ‌ایرانی، مجله باغ نظر2(3): 58-63.
موسوی سروینه باغی، الهه سادات؛ صادقی، علیرضا ( 1395). ارائه­ی فرایند طراحی جداره­های شهری در جهت ارتقای کیفیت­های بصری زیبایی­شناسی منظر شهری، نمونه­ی موردی: خیابان احمدآباد مشهد، مدیریت شهری،43(15)،114-99.
نقی زاده، محمد (1384). فضاهای باز شهری، تهران: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری­های کشور.
وحدت طلب، مسعود؛ یاران، علی؛ محمدی خوش‌بین، حامد (1397). بررسی مفهوم و ارزیابی پُر و خالی در جداره­های خانه­های تاریخی تبریز، مجله پژوهش­های معماری اسلامی، 6(2): 80-66.
یوسفیان، جواد (1379). نگاهی به مفهوم زیبایی‌شناسی، مجله ادبیات و علوم انسانی دانشگاه علامه طباطبایی، دوره43،شماره177.
Alavi, S. H. & Mehri Talarposhti, S. (2015). Facade design impact on the urban landscape. International Journal of Architectural and Environmental Engineering, 12(1), 1.
Alfaraidy, M. & Furlan, R. (2017). Urban form and sense of community: exploring catalysts for community sustainability within Al-Wakrah neighborhood in Qatar. Architecture Research,7(4), 123-145.10576/5938/10.5923.j.arch.20170704.02
Alston, William, P, (1967), “Teleological Argument for the Existence of God”, from: The Encyclopedia of Philosophy, vol8, Paul Edwards (ed), USA, Macmillan.
Arthur, L.M., T.C. Daniel, and R.S. Boster.(1977) "Scenic assessment: an overview.« Landscape planning, 1977: 109-122. org/10.1016/0304-3924(77)90014-4
Beardsley, Monroe )1958(. Aesthetics. New York:
Beske, J. L. (2007). How urban form effects sense of community: a comparative case study of a traditional neighborhood and conventional suburban development in Northern Virginia (Unpublished Master Thesis). Iowa State University, Iowa, USA.
Blackburn, S. (1994). The Oxford Dictionary of Philosophy. Oxford:Oxford University Press.
Bostanci, Seda and Mehmet Ocakci )2011(. “Innovative approach to aesthetic evaluation based on entropy”, European Planning Studies, vol. 19, pp. 705-723. org/10.1080/09654313.2011.548473
Cowan, R. (2005). The dictionary of urbanism. Wiltshire, England: Streetwise Press.
Cuthbert, A. R. (2006). The Form of Cities: Political Economy and Urban Design. Malden, MA: Wiley-Blackwell.
Daniel, T. C. , and J Vining.) 1983 ("Methodological issues in the assessment of landscape quality ." In Behavior and the Natural Environment, 39-84. New York: Plenum Press,
Franssen, M., Vermaas, P. E., Kroes, P. & Meijers, A. W. (2016). Philosophy of technology after the empirical turn. Springer international publishing, Switzerland.
Greene, Sherwin )1992( “Cityshape Communicating and Evaluating Community Design.« Journal of the American Planning Association. 58:2, 177-189. org/10.1080/01944369208975792
Jorgensen, A. (2011). "Beyond the view: Future directions in landscape aesthetics research.« Journal of Landscape and Urban Planning, 100, 353-355. org/10.1016/j.landurbplan.2011.02.023
Kaplan, Rachel and Stephen Kaplan )1989(. The experience of nature: a psychological perspective, Cambridge: Cambridge University Press.
Kaplan, Stephen )1987(. “Aesthetics, affect, and cognition: environmental preference from an evolutionary perspective”, Environment and Behavior, vol. 19, 3-32.
Lothian, Andrew. "Landscape and the philosophy of aesthetics: is landscape quality inherent in the landscape or in the eye of the beholder?" Landscape and Urban Planning, 1999: 177-198.
Nohl, W. (2001). "Sustainable landscape use and aesthetic perceptionpreliminary reflections on future landscape aesthetics.« Journal of Landscape and Urban Planning, 54, 223-237. org/10.1016/S0169-2046(01)00138-4
Schmidhuber, Juergen )1997(. “Low complexity art”, Leonardo, vol. 30. pp. 77-103.
Sibley, F. (2001). Approach to Aesthetics: Collected Papers on
Philosophical Aesthetics. Oxford: Oxford University Press.
Stiles, R., Gasienica‐Wawrytko, B., Hagen, K., Trimmel, H., Loibl, W., Tötzer, T, Feilmayr, W. (2014). Understanding the whole city as landscape, a multivariate approach to urban landscape SPOOL, 1(1), 401-418. Doi: 10.7480/ spool.2014.1.642.
Tuan, Y. F. )1979(. Thought and Landscape. In Meinig D.W. )Ed(.The Interpretation of Ordinary Landscapes. Oxford:Oxford University Press
Yılmaz, S., Özgüner, H., & Mumcu, S. )2018). An aesthetic approach to planting design in urban parks and greenspaces. Landscape Research, 43 )7(, 965-983. org/10.1080/01426397.2017.1415313
Zhao, S., Da, L., Tang, Z., Fang, H., Song, K. & Fang, J. (2006). Ecological consequences of rapid urban expansion: Shanghai, Frontiers in Ecology and the Environment, 4(7), 341-346. Doi: 10.1890/1540-9295(2006)004