ارائۀ طرح جامع توسعۀ پایدار بازآفرینی و بازیافت در بازار پوشاک ایران با تأکید بر نقش اتحادیه‌های صنفی پوشاک در ایران

نوع مقاله : مقاله های علمی - پژوهشی بنیادی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت کسب‌وکار، گرایش بازاریابی، مؤسسۀ آموزش‌عالی الکترونیکی ایرانیان، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکترای تخصصی پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

3 کارشناس‌ارشد پژوهش هنر، دانشگاه الزهرا(س) تهران، ایران.

4 کارشناس سخت‌افزار کامپیوتر، دانشگاه جامع علمی‌کاربردی، تهران، ایران.

چکیده

آگاهی فعالان صنف پوشاک ایران به موضوع پایداری و مسائل زیست‌محیطی آن، از نیازهای کشور برای پیشرفت دراین‌زمینه است. در این مقاله تلاش می‌کنیم ابعاد تحقق پایداری در قسمت‌های مختلف زنجیرۀ ارزش مد و پوشاک بررسی و راهکارهای پیشنهادی برای صنف و صنعت پوشاک ایران و شیوه‎های تحقق آن‌ها ارائه ‌شوند. هدف از این پژوهش، بررسی میزان آگاهی فروشندگان پوشاک از پایداری و ارائه طرح جامع پایداری قابل اجرا در صنف و صنعت پوشاک است. روش این پژوهش، توصیفی پیمایشی با داده‌های حاصل از توزیع پرسشنامه در میان جامعۀ اعضای فروشندۀ اتحادیۀ پوشاک تهران به‌صورت تصادفی در تمامی مناطق شهر تهران با حجم نمونۀ 301 نفر است. پرسشنامه با طیف پنج‌تایی لیکرت و آلفای کرونباخ 804/0 طراحی و از نرم‌افزار آماری برای تحلیل و نتیجه‌گیری داده‌ها استفاده شد. طبق یافته‌ها، آگاهی جامعی از روش‌های توسعۀ پایدار در فروشندگان پوشاک وجود ندارد. اطلاعات پایداری درخصوص نکات معمول زیست‌محیطی است. میزان آگاهی پاسخ‌دهندگان دربارۀ تأثیرگذاری نقش خود به‌عنوان فروشندۀ پوشاک در اجرای پایداری مد متوسط و از روشهای بازیافت پوشاک کم است؛ اما میزان استقبال پاسخ‌دهندگان از شرکت در طرح پویش سبز که در مقالۀ یادشده، به‌عنوان دغدغۀ اجتماعی و اقتصادی آنها مطرح است، خوب قلمداد شده است. ازسوی‌دیگر، نقش اتحادیه‌های پوشاک را در آگاه‌سازی مد پایدار مؤثر دانستند. ازاین‌رو اتحادیه‌های پوشاک کشور می‌توانند به‌منظور توسعۀ پایدار این حوزه، نقش قابل توجهی ایفا کنند. هر چقدر میزان تحصیلات، میزان درآمد، شناخت الگوی رفتاری و مشارکت در طرح پویش سبز پاسخ‌دهندگان بیشتر بود، به درک و آگاهی از مد پایدار نزدیکتر بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a comprehensive plan for the sustainable development of re-creation and recycling in Iran's garment market, emphasizing the role of Garment Guild Unions in Iran

نویسندگان [English]

  • abolghasem aghahosseinshirazi 1
  • sareh sayahi 2
  • samira sharafeh 3
  • mahnaz amirmoez 4
1 MBA Student in Marketing, Iranians University (an E-Institute of Higher Education), Tehran, Iran.
2 PhD Student in Art Research, Tehran Science and Research Campus-Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 MA in Art Research, Al-Zahra University, Tehran.Iran.
4 BSc in Computer Hardware, University of Applied Science and Technology
چکیده [English]

The awareness of Iran's garment industry experts to the issue of sustainability and its environmental concern is one of the country's requirements for progress in this field. Here, we are going to examine the some aspects of sustainability in different parts of the fashion and clothing value chain and propose the solutions for Iran's garment industry and how to achieve them. The article purpose is to investigate the level of awareness of garment sellers about sustainability and provide a comprehensive sustainability plan that can be implemented in this industry. The method is a descriptive survey with the data obtained by the questionnaire filled out from random 301 samples of sellers of Tehran Garment Union in whole Tehran. The questionnaire was designed with a five-point Likert scale and Cronbach's alpha (0.804), using statistical software. Outcomes show, there is no comprehensive awareness of sustainable development methods in sellers. The level of awareness about the influence of their role as a garment-seller in the implementation of fashion sustainability is average and for garment recycling methods is low; but the level of contribution of the respondents to participate in the green survey plan mentioned in the article as their social and economic concern is considered acceptable. On the other side, it found the role of garment unions is effective in raising awareness of sustainable fashion. Also, the higher the respondents' level of education, income, recognition of behavioral patterns, and participation in the green survey plan, they were closer to understanding of sustainable fashion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Development
  • Sustainable Environmental Fashion
  • Iran Garment
  • Recycling
  • Garment Union
بارت، رولان (1382). لذت متن. ترجمۀ پیام یزدانجو. تهران: نشر مرکز.
زاهدی، شمس السادات و ابراهیم پور، حبیب (1391). حکمرانی مبتنی بر پایداری (با تأکید بر حفاظت محیطی). تهران: انتشارات سمت.
مبینی‌دهکردی، ع؛ حوری جعفری و ح، حمیدی‌نژاد (1388). بررسی وضعیت شاخص‌های مدیریت انرژی ایران و جهان. مجلۀ پژوهش.
Areiqat, A. Y., Abdelhadi, T. S., Abu Rumman, A. A., & Al-Bazaiah, S. A., The Effect of Corporate Social Responsibility in Achieving Competitive Advantage at Jordanian Supply Chain, International Journal of Supply Chain Management, 8(2), 531-540, 2019.
Colin, B., & Rainer, H. (1997). "Naturally enterprising - eco-design, creative thinking and the greening of business products." European Business Review 97(5): 237-243
Cooper, P. (1992), The consequences of new environmental legislation on the UK textile industry, Textile Horizons International , Vol. 12, No. 10, 30-38
Dabija, D.C., Babut, R., An Approach to Sustainable Development from Tourist’s Perspective, Empirical Evidence in Romania, Amfiteatru Economic, 15, 2013
Diviney, E, and S Lillywhite. 2009. Travelling textiles, a sustainability roadmap of natural fibre garments. Australia: Brotherhood of St Laurence.
Karunamoorthy, S., Rana, S., Begam, R., Parveen, S., & Fangueiro, R. (2015). Life Cycle Assessment Studies Pertaining to Textiles and the Clothing Sector. In Handbook of Sustainable Apparel Production (pp. 181-206). CRC Press.
Luana Gomes de Oliveiraa, Felipe G. Mirandab, Maria Am´elia de Paula Diasb, Sustainable practices in slow and fast fashion stores: What does the customer perceive?, cleaner engineering and technology, 2022.
Muthu, Subramanian Senthilkannan. 2017. Sustainability in the Textile Industry. Singapore: Springer Nature Singapore Pte Ltd.
Orr, david w (2004). “Can educational institutions learn?” In: Sustainability on campus: Stories and Strategies for Change. Peggy F. Bartlett and Geoffrey W.Chase (eds), Cambridge: MIT Press. PP 159-175.
Roy, Choudhury. 2015. "Development of eco-labels for sustainable textiles, Roadmap to Sustainable Textiles and Clothing." Text Sci Clothing Technol 137-173.
Sandin, G., Roos, S., Spak, B., Zamani, B., & Peters, G. (2019). Environmental assessment of Swedish clothing consumption—six garments, Sustainable Futures. Mistra Future Fashion http://mistrafuturefashion. Com/wp-content/uploads/2019/08/G. Sandin-Environmental-assessment-ofSwedish-clothing-consumption. MistraFutureFashionReport-2019.05. pdf.
Sneddon, C., Howarth, R.B., Sustainable Development in a Post-Brundtland World, Economist, 57, 253-236, 2006
Uncu Aki, Sedef , Cevza Candan, Banu Nergis, Understanding Denim Recycling: A Quantitative Study with Lifecycle Assessment Methodology, 2020, 1-26.
Wang, L., Li, Y., & He, W. (2017). The energy footprint of China’s textile industry: Perspectives from decoupling and decomposition analysis. Energies, 10(10), 1461
World Commission on Environment and Development, The Brundtland Commission, 1987.