طراحی مدل مدیریت منابع انسانی در راستای توانمندسازی کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت منابع انسانی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران.

4 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران.

10.22034/jgeoq.2024.381211.3996

چکیده

هدف پژوهش حاضر طراحی مدل مدیریت منابع انسانی در راستای توانمندسازی کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال 1401 بود. روش تحقیق حاضر کیفی بر اساس گراندد تئوری بود. جامعه آماری در بخش کیفی کلیه مدیران و کارشناسان منابع انسانی اسبق و فعلی و همچنین خبرگان و کارگزاران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که از طریق مصاحبه با چند تن از آنان به صورت نمونه گیری هدفمند انجام شد. جامعه آماری این تحقیق در بخش کمی، مدیران و کارشناسان منابع انسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود، نمونه برداری این تحقیق، نمونه برداری غیر احتمالی هدفمند و قضاوتی بود. تجزیه و تحلیل در بخش کیفی کدگذاری بود که با کمک نرم افزار MAXQDA و به ویژه همفکریهای تیم پژوهش درقالب و رفت و برگشتهای متعدد ازسطح کدها به مفاهیم و مقولات و به عکس، درطی جلسات مختلف انجام گرفت. نتایج نشان داد در بخش کیفی شرایط علّی؛ مقوله محوری شامل نظارت بر اجرای صحیح قوانین و دانش مداری، زمینه یا بستر حاکم هدایت توانمندسازی در مسیر صحیح و توسعه نیروی انسانی، شرایط مداخله‌گر ارزیابی عملکرد، نظارت بر حسن انجام امور و محیط سازمانی، استراتژیها، کنش / کنش متقابل ساختار سازمان و فناوری اطلاعات و در نهایت پیامدها و نتایج منابع انسانی شایسته و عدالت سازمانی را شامل شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a human resources management model in order to empower the employees of the Ministry of Cooperation, Labor and Social Welfa

نویسندگان [English]

  • Noormohammad Veisinejad 1
  • Ghanbar Amirnejad 2
  • Rostam Derakhshan 3
  • Hojat Taheri Godarzi 4
1 PhD student, Department of Human Resource Management, Shoushtar Branch, Islamic Azad University, Shoushtar, Iran.
2 Associate Professor, Department of Management, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Management, Ramhormoz Branch, Islamic Azad University, Ramhormoz, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Public Administration, Borujard Branch, Islamic Azad University, Borujard, Iran.
چکیده [English]

The current research method was qualitative based on grounded theory. The statistical population in the qualitative section is all former and current human resources managers and experts, as well as experts and agents of the Ministry of Cooperation, Labor and Social Welfare, which was conducted through interviews with several of them in the form of targeted sampling. The statistical population of this research in the quantitative part was the managers and human resources experts of the Ministry of Cooperatives, Labor and Social Welfare, the sampling of this research was non-probability targeted and judgmental sampling. The analysis was in the qualitative part of coding, which was done with the help of MAXQDA software and especially the consensus of the research team in the format and multiple back and forth from the level of codes to concepts and categories and back, during different meetings. The results showed that in the qualitative part of causal conditions; Including the category of fighting corruption and reforming the cultural structure, the central category is also monitoring the correct implementation of laws and knowledge-based, the ruling background or platform for guiding empowerment in the right direction and developing human resources, the intervening conditions of performance evaluation, monitoring the good performance of affairs and the organizational environment. Strategies, action / mutual action of organization structure and information technology and finally the consequences and results of competent human resources and organizational justice were included.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human resources management
  • empowerment ministry of cooperative
  • work and social welfare
ابراهیمی، اکبر و حسن پور، رضا (1397)، جایگاه و اهمیت توانمندسازی کارکنان در سازمان، اولین همایش ملی نگرش‌های نوین در مدیریت، حسابداری و اقتصاد، رودسر.
احمدزاده، محمد؛ بهلولی، نادر (1399)، شناسایی نقش عوامل ورودی سازمانی و فردی در توانمند سازی منابع انسانی مورد مطالعه شهرداری استان آذربایجان شرقی. مدیریت سازمان‌های دولتی - شماره 30 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) /14، صفحه - از 83 تا 96).
باقری، عباس (1399)، تحلیل راهبرد برون‌سپاری جذب و آموزش منابع انسانی و تاثیر آن بر توانمندسازی کارکنان در وزارت ورزش و جوانان ج.ا.ا. مجله: مطالعات منابع انسانی» پاییز 1399 - شماره 37 علمی-پژوهشی/ISC (28 صفحه - از 105 تا 132)
جمالی، حمیده (1399)، بررسی تاثیر کارکرد مدیریت منابع انسانی بر کارآفرینی‌درون‌سازمانی با نقش میانجی توانمندسازی کارکنان. مجله: مدیریت فردا» تابستان 1399 - شماره 63 علمی-پژوهشی/ISC (18 صفحه - از 169 تا 186).
خدادادهمدانی، مهدی (1394)، رفتار شهروندی سازمانی با توانمندسازی و تعهد سازمانی کارکنان اداری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور
خلیلی فرد، رامین و حسینی زاده اردلی، سید فاطمه و خلیلی اردلی، سجاد (1399). مدیریت منابع انسانی و راهکارهای توسعه پایدار عوامل مدیریتی، اولین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت، اقتصاد و حسابداری،
خودکامی، افتخار (1399)، بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان شهرداری ایلام، ششمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری، تهران
رجبی فرجاد، حاجیه و منقبتی، محمدعلی و صادقی، الهام و الیاسی، فرنگی (1397)، بررسی نقش توانمندسازی کارکنان و مدیریت منابع انسانی استراتژیک، سیزدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی، تهران
رستم زاده, رضا, بوداقی خواجه نوبر, حسین, سلطانی, زینب. (1395)، بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر جذب، نگه داشت و توانمندسازی نیروی انسانی (مطالعه موردی: بانک کشاورزی شهر ارومیه). آینده پژوهی مدیریت, 27(شماره 2 (پیاپی 107)) , 13-31.
رفیق، حسن، نعمتی، فرشاد (1394)، رابطه ساده و چندگانه بین برنامه‌های مدیریت منابع انسانی استراتژیک و توانمندسازی کارکنان. پژوهش‌های مدیریت راهبردی. دوره 21، شماره 57، از صفحه 33 تا صفحه 56 .
رومزی، هدا (1395). توانمندسازی کارکنان (مفاهیم، نظریه‌ها و عوامل)، دومین کنفرانس بین المللی یافته‌های نوین علوم و تکنولوژی، قم.
سازمند، طاهره (1399)، نقش مدیریت منابع انسانی در به کارگیری نیروهای توانمند سازمان با نقش میانجی اعتماد سازمانی در دانشگاه مازندران مجله: پژوهش‌های جدید در مدیریت و حسابداری» بهار 1399، دوره جدید - شماره 37 (28 صفحه - از 293 تا 320)
سعیدی پور، بهمن، محمدی پور، عباس (1399)، بررسی مدل‌ها و الگوهای توانمندسازی نیروی انسانی در سازمان‌ها. پژوهشنامه مدیریت و مهندسی صنایع سال دوم، شماره 2.
سعیدی‌پور، عباس و محمدی پور، بهمن (1399)، بررسی مدل‌ها و الگوهای توانمندسازی نیروی انسانی در سازمان‌ها. پژوهشنامه مدیریت و مهندسی صنایع سال دوم بهار 1399 شماره 2.
Abadi, M. V. N. A., & Chegini, M. G. (2013), Process of employee empowerment: concepts and dimensions. Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review, 33(860), 1-8.
Ahammad, M. F., Glaister, K. W., & Gomes, E. (2020), Strategic agility and human resource management. Human Resource Management Review, 30(1), 100700.
Business Agility Institute (2019), The business agility report. Business Agility Institute. https://businessagility.institute/learn/2019-business-agility-report-raising-the-bar/. Accessed 2 September 2019.
Carlzon, J., & Peters, T. (1987), Jan Carlzon: Moments of Truth 1987, Cambridge MA: Ballinger. 135 pages. (1988), Organization Studies, 9(3), 439–439.
Cascio, M. A., Weiss, J. A., & Racine, E. (2021). Empowerment in decision-making for autistic people in research. Disability & Society, 36(1), 100-144.
Hewagama, G., Boxall, P., Cheung, G., & Hutchison, A. (2019), Service recovery through empowerment? HRM, employee performance and job satisfaction in hotels. International Journal of Hospitality Management, 81, 73-82.
Johnson, P. (1993). Empowerment in a global economy, Empowerment in Organizations, 1(1). https://doi.org/10.1108/09684899310042872
Kale, E., Aknar, A., & Başar, Ö. (2019), Absorptive capacity andfirm performance: The mediating role of strategic agility.International Journal of HospitalityManagement, 78, 276–283.
Kaufman, B. (2015), Evolution of strategic HRM as seen through two founding books: A 30th anniversary perspective on development of the field. Human Resource Management, 54(3), 389–407. doi:10.1002/hrm.21720
Keiffer, C. (1984), Citizen empowerment: A developmental perspective. Prevention in Human Services, 3(16), 9-35.
Kodish, B.M., Giachettti, R.E., A measure of agility as the complexity of the enterprise system, Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, Vol.20, PP.495-503, 1995.
Kumkale,İ. (2016), Organization's tool for creating competitive advantage: Strategic agility.Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, 2(3), 118–124.
Lawler, E. E., III. (2012), Effective human resource management: A global analysis. Palo Alto, CA: Stanford University Press.
Liao, K. -H., and Huang, I. -S. (2016), Impact of vision, strategy, and human resource on nonprofit organization service performance. Proc. Soc. Behav. Sci. 224, 20–27. doi: 10.1016/j.sbspro.2016.05.395
Loshali, S., & Krishnan, V. R. (2013), Strategic human resource management and firm performance: Mediating role of transformational leadership. Journal of Strategic Human Resource Management, 2(1), 9–19.
Loshali, S., & Krishnan, V. R. (2013), Strategic human resource management and firm performance: Mediating role of transformational leadership. Journal of Strategic Human Resource Management, 2(1), 9–19.
Maiorano, D., Shrimankar, D., Thapar-Björkert, S., & Blomkvist, H. (2021), Measuring empowerment: Choices, values and norms. World Development, 138, 105220.
Maskell, B., The age of agile manufacturing, Supply Chain Management: An International Journal, Vol.6, No.1, PP.5-11, 2001.
Maxwell, J. R. (2005), Management of employee empowerment. J. Organ. Cult. Commun. Confl, 9(1), 61-68.
McClelland, D. C. (1975), Power: The inner experience. New York: Irvington Publishers.
McClelland, D. C. (1987), Human motivation. Cambridge: Cambridge University Press.
Meijerink, J., & Keegan, A. (2019), Conceptualizing human resource management in the gig economy. Journal of managerial psychology.
Métailler, T. (2016), The role of the HRM in the construction of KM for the innovation in technological SMEs. Electr. J. Knowledge Manag. 14:772.
Perkins, D.D., & Zimmerman, M.A. (1995), Empowerment theory, research, and application. American Journal of Community Psychology, 23, 569-579.
Pham Thi Phuong, L., & Ahn, Y. J. (2021), Service Climate and Empowerment for Customer Service Quality among Vietnamese Employees at Restaurants. Sustainability, 13(3), 1172.
Pham, N. T., Tučková, Z., & Jabbour, C. J. C. (2019), Greening the hospitality industry: How do green human resource management practices influence organizational citizenship behavior in hotels? A mixed-methods study. Tourism Management, 72, 386-399.
Shin, H., Lee, J. N., Kim, D., & Rhim, H. (2015), Strategic agility of Korean small and medium enterprises and its influence on operational andfirm performance.International Journal of Production Economics, 168, 181–196.
Singh, V. (2021), Role of Employee Empowerment and Organizational Trust: Empirical Evidence From the Indian IT Industry. In Transforming Human Resource Functions With Automation (pp. 145-156). IGI Global.