واکاوی نظریه نظام انقلابی

نوع مقاله : مقاله های علمی - پژوهشی بنیادی

نویسنده

دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

10.22034/jgeoq.2024.195203

چکیده

نظریه «نظام انقلابی»، نظریه حرکت درست و راستین نظام اسلامی است که توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی برای گذار دادن انقلاب از مراحل سخت و پیچیده آن و برای دست یازیدن به تعالیِ راه ارایه شده است. این مقاله به دنبال تبیین برخی از وجوه معرفتی نظریه «نظام انقلابی» است. در این راستا ادعای مقاله بر این است که اساسِ نظریه نظام انقلابی، بر نفی آشکار برخی از مولفه های یگانه و برخی از دوگانه های مجعولی استوار است که در جنگ نرم رسانه ای دشمنان انقلاب اسلامی و ایادی داخلی آنها پرتکرار هستند. «نفیِ قاطع انقلابی» به عنوان بخشی از نظریه نظام انقلابی، برای دست یازیدن به نسخه اصیل مبتنی بر مکتب و فرهنگ اسلامی ایرانی است. مولفه های یگانه ای که نفی می شوند از جمله عبارت شدند از: «عقلانیت خودبنیادبشری»، «اخباری گری متصلب»، «قرائت بی پایان» «سکولاریسم»، «ناسیونالیسم افراطی»، «ناکارآمدی» و «پیرسالاری». همچنین نفی برخی از دوگانه گی های مجعولی که توسط رسانه های بیگانه و گاه توسط داخلی های غیرباورمند به راه انقلاب برجسته سازی می شود، نیز در ضمن این نظریه بازشناسی شدند که عبارت شدند از: «یا اخباری گری متصلب یا قرائت بی پایان»، «یا عقلانیت سکولار یا بنیادگرایی دینی»،  «یا فرقه گرایی و خشونت های مذهبی یا سکولاریسم»، «یا کارآمدی یا حکومت دینی» «یا ملت  یا امت»، «یا هویت اسلامی یا هویت ایرانی».

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the theory of revolutionary system

نویسنده [English]

  • Seyyed Ebrahim Sarparastsadat
Associate Professor, Department of Political Science, Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

The theory of "revolutionary system" is the theory of the correct movement of the Islamic system, which was presented by the Supreme Leader of the Islamic Revolution to pass the revolution through its difficult and complicated stages and to achieve the excellence of the path. This article seeks to explain some of the epistemological aspects of the "revolutionary system" theory. In this regard, the claim of the article is that the theory of the revolutionary system is based on the clear negation of some single components and some fake dualities that are frequent in the soft media war of the enemies of the Islamic Revolution and their internal supporters. "Resolute revolutionary negation" as a part of the theory of the revolutionary system, is to achieve the original version based on Iranian Islamic school and culture. The only components that are negated include: "human self-based rationality", "relentless journalism", "endless reading", "secularism", "extreme nationalism", "inefficiency" and "old age". Also, the negation of some false dualities that are highlighted by foreign media and sometimes by disbelieving insiders in the path of revolution, were also recognized in this theory, which were: "Either constant reporting or endless reading". "Either secular rationality or religious fundamentalism", "Either sectarianism and religious violence or secularism", "Either efficiency or religious government", "Either nation or nation", "Either Islamic identity or Iranian identity".
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic revolution
  • Ayatollah Khamenei
  • revolutionary system
  • decisive negation of revolution
  • fake dualities
امینی،سیدجواد، مبینی، محمد(1398)«تبیین مفهوم راهبردی نظریه نظام انقلابی در جمهوری اسلامی ایران»، پژوهش های انقلاب اسلامی، سال هشتم،شماره30، پاییز: 48-23.
رکابیان، رشید، محمد علی پور گرجی(1398)«مولفه های انقلابی گری، انقلابی بودن و انقلابی ماندن در اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری»، مطالعات انقلاب اسلامی، سال16، شماره57، تابستان1398: 110-95.
سرپرست سادات، سیدابراهیم(1396)«بازشناسی کتاب مدرنیته سیاسی و نقد آن»، پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، سال17،شماره 8،بهمن: 225-201.
سرپرست سادات،سیدابراهیم(1398) «جامعه پردازی در گام دوم انقلاب اسلامی با نظریه نظام انقلابی»، نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان، سال نهم، شماره دوم، پاییز و زمستان: 302-281.
سرپرست سادات،سیدابراهیم(1399)الگوهای دموکراسی ایرانی، تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
سیدنژاد، سید باقر (1390)«رویکرد شناسی معرفتی و فلسفی جریان سلفی­گری»، فلسفه دین، سال هشتم، شماره 11، پاییز و زمستان: 160-131.
شجاعی زند، علیرضا(1381)عرفی شدن در تجربه مسیحی و اسلامی، تهران: باز.
شریفی، احمد حسین(1383) «عقل از دیدگاه اخباریان شیعه»، شیعه شناسی، سال دوم، شماره6، تابستان : 57-23.
صادقی فسایی،سهیلا، ایمان عرفان منش(1394)«مبانی روش شناختی پژوهش اسنادی در علوم اجتماعی»، راهبرد فرهنگ، شماره29، بهار: 91-61.
قرائتی،محسن(1383)تفسیرنور ،جلد4، چاپ یازدهم، تهران: مرکزفرهنگی درس هایی از قرآن.
قربانی، مصطفی، محمدی الموتی، محسن(1398)«ابعاد، شاخص ها و الزامات نظریه نظام انقلابی»، اندیشنامه ولایت، دوره 5، شماره 9،  مقالات اولین همایش بین المللی گام دوم انقلاب، بهار و تابستان: 56-33.
منابع اینترنتی
آرشیو جامع بیانات مقام معظم رهبری:
https://www.leader.ir/fa/archive?topic=speech
زارع، ابولفضل(1394)«کارآیی و کارآمدی نظام اسلامی»، در:                                                                                            
https://tp4.ir/?p=595