شناسایی و اولویت‌بندی موانع گردشگری ورزشی در فضاهای عمومی شهری

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم

چکیده

    پژوهش حاضر باهدف بررسی موانع گردشگری ورزشی در فضاهای عمومی شهری و پارک‌های بانوان شهر شیراز است. روش پژوهش حاضر براساس هدف تحقیق، کاربردی و از نوع میدانی می‌باشد. برای گردآوری داده‌های مربوط به متغیرهای مورد بررسی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی پرسشنامه با نظرسنجی از اساتید و متخصصان مرتبط تأیید شد. پایایی کلی پرسشنامه با آزمون آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت (a > / 77). جامعه آماری این تحقیق با توجه به هدف اصلی تحقیق شامل زنان مراجعه کننده به فضاها و پارک بانوان شهرستان شیراز می‌باشد. تعداد 300 نفر از زنان مراجعه کننده به پارک بانوان به‌عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. برای توصیف داده‌های جمع‌آوری شده از آمار توصیفی و استنباطی و از آزمون‌های تحلیل عامل اکتشافی و آزمون فریدمن استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان دادند که عوامل فردی و شخصی، محدودیت زمانی، عامل روان‌شناختی، ضعف مدیریت، عدم آگاهی و آموزش، محیط اجتماعی، عدم مشارکت و حمایت اطرافیان و محیط فعالیت به ترتیب موانع توسعه گردشگری ورزشی در پارک بانوان شیراز بودند. به‌طور کلی فضاهای طبیعی، پارک‌ها و دیگر فضاهای سبز شهری بستر مناسبی برای توسعه گردشگری ورزشی فراهم نموده است که با برداشتن عوامل بازدارنده می‌توان گردشگران ورزشی بیشتری را جذب فضاها و پارکهای شهری نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify and prioritize the barriers of sports tourism in urban public spaces

نویسندگان [English]

  • Marziye Olfateh 1
  • Mehdi Savadi 2
1 M.A. student in Sports management, Islamic Azad University, Qeshm Branch, Qeshm, Iran
2 Faculty member, Islamic Azad University, Qeshm Branch
چکیده [English]

This study aimed to investigate the barriers to women's sports tourism in urban public spaces and parks in the city of Shiraz. The study is based on research purpose, and the type of field is. To collect data on variables questionnaire was used. Its validity was confirmed by a survey of teachers and related professionals. Reliability of the questionnaire was approved by Cronbach's alpha coefficient (a> / 77). The study population according to the purpose of this study included women referring to Shiraz city spaces and parks are women. A total of 300 women who were considered to PARKE example. To describe the descriptive and inferential statistics and data collected from exploratory factor analysis test and Friedman test was used. The results showed that individual factors, time limit, psychological factors, poor management, lack of awareness and education, social environment, lack of familial support and the active participation and barriers to the development of sports tourism in the park in Shiraz were women. In general, natural spaces, parks and other urban green spaces provide a good platform for the development of sports tourism to attract more sports tourists by removing inhibiting factors can be made spaces and urban parks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sports Tourism
  • parks
  • urban public spaces
آصفی و همکاران (1393) بررسی عوامل سازمانی مؤثر در نهادینه کردن ورزش همگانی در ایران. پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، سال دهم شماره بیستم، پاییز و زمستان 1393، صص 76-63.
اباذری، یوسف، صادقی، سهیلا، حمیدی، نفیسه (1387)، احساس ناامنی در تجربه زنانه از زندگی روزمره، پژوهش زنان، دوره 6، شماره 1، صص 75-103.
اکبری، رضا؛ پاکبانیان، سمانه (1391)، تأثیر کالبد فضاهای عمومی بر احساس امنیت نشریه اجتماعی زنان نمونه موردی: محله نارمک و شهرک اکباتان شهر تهران هنرهای زیب ا معماری و شهرسازی، ش 17، ص 53-64.
اسماعیل پور، احسان (1385) بهره وری از اوقات فراغت با توجه به نظرات جامعه شناسان و مقایسه آن با آموزه‌های وحیانی، مجله پژوهش‌های دینی، شماره 14 زمستان 1385، صص 207-183.
الماسی فر، نینا و مجتبی انصاری (1389)، بررسی امنیت محیطی در پارک‌های منطق‌های به‌عنوان بخشی از فضاهای شهری از دیدگاه زنان برپایه رویکرد نمونه موردی: پارک ساعی(، مدیریت شهری، شماره 25، ص 55.
اسمعیلی، اکبر (1381)، تحلیل فضای سبز (پارک‌های شهری) بر اساس برنامه‌ریزی شهری نمونه موردی: مناطق 1 تا 8 تبریز، ایان نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، استاد راهنما دکتر علی عسگری، دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدر. س
احسانی، محمد (1384)،"سطح مشارکت ورزش بانوان در ایران و عوامل بازدارنده فعالیت‌های ورزشی". مجله علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، ص 27.
اسماعیلی، فاطمه (1380)، بررسی رابطه قشربندی اجتماعی-اقتصادی ورزش هممگانی در شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر واعظ موسوی، دانشکده تربیت‌بدنی، تهران، دانشگاه تهران،
تیموری، راضیه (1389) ارزیابی تناسب فضایی مکانی پارک‌های شهری مطالعه موردی: پارک‌های محله‌ای منطقه 2 تبریز مجله علمی پژوهشی فضای جغرافیایی دانشگاه آزاد اهر، شماره 30، صص 137.
تیموری؛ راضیه (1388)"ارزیابی تناسب فضایی-مکانی پارک‌های شهری با استفاده از GIS مورد نمونه پارک‌های محله‌ای منطقه 2 شهرداری تبریز"پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه زنجان
جلالی فراهانی، مجید (1387)،، مدیریت اوقات فراغت ورزش‌های تفریحی، انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
جوادی پور، محمد. سمیع نیا، مونا (1392)." تبیین موقعیت راهبردی و ارائه استراتژی توسعه ورزش همگانی در ایران"، پژوهش‌های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، بهار و تابستان 1392 شماره 5، صص 28-15.
زنگی‌آبادی، علی و رخشانی نسب، حمیدرضا (1387). تحلیل آماری – فضایی نماگرهای توسعه فضای سبز شهری (نمونه موردی: مناطق شهری اصفهان)، مجله محیط‌شناسی، سال سی و پنجم، شماره 49، صص 11-109.
سجادی نصراله، هنری حبیب، تیموری آتوسا (1389). بررسی و مقایسه کارکرد مرکز توسعه ورزش همگانی و تفریحی، و مرکز توسعه ورزش قهرمانی ایران، بر اساس مدل وایزبورد. پژوهش در علوم ورزشی. شماره 26-. ص 170.
سوادی، مهدی (1394). طراحی الگوی توسعه ورزش همگانی و تدوین استراتژی اجرایی آن. رساله دکتری. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشگاه گیلان.
شعبانی عباس، غفوری فرزاد، هنری حبیب (1393)، مطالعه سیاست‌ها و راهبردهای ورزش همگانی نظام جامع توسعه ورزش کشور. نشریه مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 27 بهمن و اسفند 1393، صص 30-15.
غفرانی، محسن. جلالی فراهانی، مجید. (1388) طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش همگانی استان سیستان و بلوچستان. نشریه حرکت. شماره 39 ص 107.
فیروزه، نگار (1392)بررسی علل و پیامدهای استقبال از پارک بانوان تهران ، مقاله‌های همایش‌های ایران، اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
قربانی، رسول (1389) تحلیلی بر نقش پارک‌های شهری در ارتقای کیفیت زندگی شهری با استفاده از الگو، نمونه موردی: پارک‌های شهر تبریز، پژوهش‌های جغرافیای، شماره 42، صص 61-47.
قلی نیا، جواد. جوادی پور، محمد. (1387). مفهوم شناسی ورزش همگانی باهدف بازاریابی جایگاه 7 ورزش شهروندی (اهداف و کارکردها و بسترها). تهران
کاشف، میرمحمد، (1379). بررسی وضعیت ورزش همگانی در ایران و توصیه برای توسعه آن. چکیده. مقالات چهارمین همایش ملی تربیت‌بدنی. و علوم ورزشی. ص. 86
لقائی، ح (1382). مدیریت ایمنی در پار کها و فضای سبز شهر تهران. مجله علوم و تکنولوژی محیط‌زیست شماره 29 صص 19-38.
لوستا و دیگران (1390)، نگرشی نو برتنوع فرهنگی در فضاهای عمومی با تأکید بر پارک های شهری، مترجم واراز مراد یمسیحی و دیگران، انتشارات سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران
مجنونیان، هنریک (1374)، مباحثی پیرامون پارکها، فضای سبز و تفرجگاه‌ها، سازمان پارکها و فضای سبز شهرص.38- تهران، شماره 23.
محمدی، مهدی، (1388) تحلیل توزیع فضایی و نحوه مکان گزینی پارک‌های شهری با استفاده از GIS. فصلنامه مدیریت شهری، شماره 41 مطالعه موردی: منطقه 4 زاهدان
مؤمنی، اعظم (1393). برنامه‌ریزی اکوتوریسم شهری با تأکید بر نقش باغ‌های شیراز در توسعه فرهنگ توریسم پایدار. پایان نامه کارشناسی ارشد. موسسه آموزش عالی قشم.
Abkar, M., Kamal, M.S.M., Mariapan, M., Maulan, S., and Sheybani, M. )2010(The Role of Urban Green Spaces in Mood Change. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 4(10): 5352-5361.
Ansoff. HI)1994(Comment on Henry mintzberg’s rethinking strategic planning”.Lang Range Plan; 27(3).PP:2-31.
Brill, J.C., Probst, D.L., Greenhouse, B., Schell C. Macera.A. (1998). Clinical feasibility of a free-weight strength-training program for older adults. The Journal of the American Board of Family Practice; 11(6): 445-451.
Brill, A.M., Drimmer, L.A., Morgan and Gordon N.F. (1995). The feasibility of conducting strength and flexibility program for elderly nursing home resident with dementia. The Gerontologist; 35(2): 263-266.
Cooper and Francis(1997)People Places. New York: Van Nostrand Reinhold Company.
Chiesura Anna,)2004(, The Role of Urban Parks for The Sustainable Sity, Landscape and Urban Planning
Chiari, Klaus Seeland)،2004(, Are Urban Green Space Optimally Distributed to Act as Place for Social Integration? Forest Policy and Economics.
Chiesura, a (2004). The Role of Urban Parks for the Sustainable Sity, Landscape and Urban Planning Journal 68: 129-138.
Day, Kristen(2000), The Ethic of Care and Women’s Experiences of Public Space, Journal of Environmental Psychology, No 20, pp 103-124.
Day, K., C. Stump & D. Carreon (2003). "Confrontation and loss of control: Masculinity and men’s fear in public space". Journal of Environmental Psychology. Vol. 23. Pp. 311–322.
Firdaus, Ginanjar. (2007). "Study of Public Skate Park in Semarang Civic
Franck, K, Paxson, L (1989) "Women and urban public space.In public Places and Spaces".IAltman, EH Zube, pp.121-146.Plenum Press, New York.
Fisher.M. (1996).sport participation in an urban university Guestionnaire Survey and Collaborative GIS Techniques to ImproveAttitude Measurements
Grove. (1998)jtudy of functions of sport a subsequent test of spreitzer and snyders research
Handerson, K.A., Ainsworth T.E.B. (2001). “Researching Leisure and Physical Activity women of color Issues and Emerging Questions”. Leisure Siences.
Khoshla, P (2006), Gender, Race, and Class in a Neoliberal Torento,
Krenichyn, K., (2006). The only place to go and be in the city’: women talk about exercise, being outdoors, and the meanings of a large urban park. Health & Place, 12, 631–643
Krenichyn, K., (2004). Women and physical activity in an urban park: Enrichment and support through an ethic of care. Journal of Environmental Psychology, 24117–130.
Kiavar, D, (2011). User assessment in public spaces by gender: a survey on seğmenler and kecgoren parks in Ankara, 2011.
Lorange, P, Vancil, R.F, (1995), Tailor-making the corporate planning system’s design, in Strategic planning and Control Issues in the strategy process, Blackwell, Cambridge
Lansing, J. B., & Marans, R.W. (1969). Evaluation of Neighborhood Quality. AIP Journal, 11, 195-199
Muderrso.Lo.H.and Dem.R.Z. (2004). "The Relationship between Perceived
Manlun, Yang)،2003(, Suitability Analysis of Urban Green Space System Based on GIS, ITC.
Manlun, Y (2003). Suitability Analysis of Urban Green Space System Based on GIS. International Institute for Geo-information Science and Earth Observation.
Naul, Roland and Ken, Hardman (2002). Sport and physical education in Germany, pullished by routledy London.