ارتقای هویت روستاها از طریق ایجاد المان ها و نشانه ها

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس ارشد طراحی شهری، گروه شهرسازی، واحد بیضاء، دانشگاه آزاد اسلامی، بیضاء، ایران

2 استادیار شهرسازی، واحد صفاشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، صفاشهر، ایران

چکیده

    هویت هر روستا به آن روستا ویژگی می‌بخشد و باعث تمایز آن از سایر روستاها می‌گردد. روستایی که فاقد هویت باشد از خصیصه‌های روستا بودن فاصله دارد و ساکنان آن به منزله میهمانانی تلقی می‌شوند که احساس خاصی نسبت به آن نداشته و تمایلی به حل مسائل آن نشان نمی‌دهند. امروزه با افزایش جمعیت‌های شهری و مهاجرت افراد از روستا به شهر، هویت روستایی در پاره‌ای از ابهام قرار دارد و در برخی روستاها رو به افول رفته است. از این‌رو ایجاب می‌کند که به هویت روستایی توجه بیشتری کرد. توجه به فضاهای روستایی از طریق ایجاد المان‌های معنادار می‌تواند کمی در این راه باشد. بنابراین در پژوهش حاضر به بررسی نقش المان‌ها در ارتقا هویت روستایی ساکنان روستای قلات پرداخته شد. پژوهش براساس هدف کاربردی و براساس ماهیت تحلیلی-توصیفی است که براساس طراحی و توزیع تصادفی پرسشنامه به تعداد 341 عدد و آزمون‌های آماری تی تک نمونه‌ای و کای مربع انجام شد. نتایج نشان داد که دلیل اصلی علاقه ساکنین به روستا و اهمیت ویژه آن در وجود آب و هوایی مناسب است. پارامتر و عنصری که هویت روستای قلات محسوب می‌شود و بسیاری از افراد در داخل و خارج روستا را به خاطر آن می‌شناسند. از طرفی نتایج در رابطه با نقش المان‌های شهری در ارتقا هویت ساکنین روستا در ابعاد مختلف نشان داد که المان‌های نشات گرفته از هریک از ابعاد طبیعی-اکولوژیک (12/4)، اجتماعی-فرهنگی (35/3)، اقتصادی (45/3) و کالبدی-فضایی (31/4) بر ارتقا هویت ساکنین مؤثر است. اما بیشترین تأثیر را براساس نتایج آزمون خی-دو بعد اجتماعی-فرهنگی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Promotion of rural area identity through developing elements and signs

نویسندگان [English]

  • Hosssein Daraiee 1
  • Alireza Abdollahzadeh Fard 2
1 M.Sc. student of Urban Planning, Beyza Branch, Islamic Azad University, Beyza, Iran
2 Assistant Prof. of Urban Planning, Safashahr Branch, Islamic Azad University, Safashahr, Iran
چکیده [English]

    The identity of each village gives the village outstanding features which distinguish it from the other ones.  The villages which lacks identity is far from rural features, its inhabitants are seen as the guests has no feeling for it and  do not show any willingness to deal with its issues. Today, with the increase in urban population and migration of people from rural to urban areas, in some rural identity is shrouded in some villages has gone into decline. Therefore, it is necessary who will pay more attention to rural identity. Due to the rural areas through the creation of meaningful German can be a little on the way. This article examines the role of Elements in the rural village of Qalat was promoted identity. Research on purpose and is based on cross-sectional nature based on the design and random distribution of questionnaires to 341 single-sample t-test and chi-square was performed. The results showed that the main reason for its special interest and importance to the village residents are suitable climate. Parameter element is the identity of Qalat village and many people in and out of the village because it is known. The results in relation to urban Elements' role in promoting rural residents in different aspects of identity revealed Elements originating from natural-ecological dimensions (4.12), sociocultural (3.53), economic (3.45) and physical-spatial (4.31) on the promotion of effective identity of residents. However it has greatest impacts based on results of chi square in sociocultural aspects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identity
  • elements
  • Village
  • Qalat
تختی، بیتا ویدا، وثوقی، (1385)، تقویت هویت در شهرهای جدید، مجموعه مقالات هویت شهرهای جدید، شرکت عمران شهرهای جدید، تهران.
ربانی خوراسگانی، رسول و سمیه، کرمی زاده اردکانی و جواد نظری (1389)، بررسی عوامل مؤثر بر هویت اجتماعی شهرهای جدید (مطالعه موردی: شهر پردیس تهران)، نشریه مطالعات ملی، سال یازدهم، شماره 43.
گیدنز، آنتونی (1387)، تجدد و تشخص، ترجمه ناصر موفقیان، نشر نی، تهران.
معین، محمد (1371)، فرهنگ شش جلدی فارسی معین، جلد چهارم، انتشارات امیرکبیر، تهران.
مبهوت، محمدرضا، منتظری، زهرا و طوسیان، حدیثه، (1392)، تأثیرگذاری المان‌های شهری بر هویت فضای شهری، هشتمین سمپوزیوم معماری و شهرسازی و توسعه پایدار، موسسه آموزش عالی خاوران، مشهد. دی ماه.
طرح هادی (1390)، روستای قلات.
خانه بهداشت (1392)، روستای قلات.
لینچ، کوین (1376)، سیمای شهر، ترجمه منوچهر مزینی، تهران، انتشارات تهران.
مجموعه مقالات هویت شهرهای جدید (1384)، انتشـارات شـرکت عمـران شـهرهای جدید، چاپ اول، تهران.
وارثی حمیدرضا، قائدرحمتی صـفر و باسـتانی‌فـر ایمـان (1389)، بررسی اثرات توزیـع خـدمات شـهری در عدم تعادل فضایی جمعیت مطالعه مـوردی: منـاطق شهر اصفهان، جغرافیا و توسعه، شماره 9: 91-1
W.Lim. (2004). Architecture, Art, Identity: is there life in Singapore after tabula rasa? In identity research papers: architecture and identity (Sponsored by Volks Wagen Stiftung and Berlin University of Technology.
Ogural et al. (2002). Modern Architecture in the Philippines and the quest for Filipino style. Journal of Asian Architecture and building engineering. 238. pp. 233-238.
Y.el-SHeshtawy et al. (2000).Sustainable Urban Development in an age of globalization: towands a co- existence modeling dubal. UAE. IAPS 16.
Mohgove, Yasser (2007), Architecture and the expression of culture identity in Kuwait. The Journal of Architecture 12:2, 165-182.
Neil, W.J.V (2004), Culture identity rout ledge publication.