مشارکت در بهسازی و نوسازی محله درب شازده (بافت قدیم شیراز) با تأکید بر رویکرد گردشگری

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، واحد رضوان شهر صدوق- یزد

2 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، واحد رضوان شهر صدوق، یزد، ایران

چکیده

    بهسازی و نوسازی بافت‌های قدیمی شهرها همواره با اهداف مختلفی در کشور انجام شده است. در این پایان نامه هدف اصلی، بهسازی و دوباره‌سازی (نوسازی) محله درب شازده به منظور حیات دوباره بافت است. اهداف فرعی در چارچوب هدف کلی تحقیق عبارت است از: شناخت عوامل مؤثر بر فرسودگی محله درب شازده بافت قدیم شیراز، ارائه راهبردها و راهکارهای علمی و عملی برای بهسازی یا نوسازی محله درب شازده بافت قدیم شیراز و ..... تحقیق حاضر از نوع کاربردی است. از این رو روش تحلیلی و بر اساس مطالعه موردی خواهد بود، که هم شامل بررسی‌های کتابخانه‌ای و هم بررسی‌های میدانی است، سپس مباحث نظری در محله درب شازده شیراز به‌صورت کاربردی اراده می‌گردد. با توجه به زمان پژوهش وسعت محله درب شاهزاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده با استفاده از روش کوکران جهت برآورد تعداد نمونه‌ای از جامعه آماری استفاده می‌شود وبرای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از مدلهای آماری همچون رگرسیون چند متغیره، کای اسکوار، آزمون تی تک نمونه‌ای، تاو بی کندال، پیرسون و ... و بکارگیری آن در محیط نرم‌افزاری SPSS خواهد شد. و کار تولید نقشه‌ها با استفاده از نرم‌افزار GIS انجام می‌گیرد.  نتایج کلی این پژوهش بدین شرح می‌باشد که ساکنین محله درب شازده از وضعیت فعلی راضی و با طرح بهسازی و نوسازی محله موافق هستند. و این که شهروندان حاضر به مشارکت با شهرداری نیستند مگر در صورتی که در ارائه راهکارها با شهرداری همکاری کنند. و این که ساکنین محله نسبت به مسئولین شهری شیراز اعتماد ندارند. بطوری که ساکنین این محله راضی به تعویض ملک خود با ملک در منطقه دیگری بهتر از محله خودشان (بالا شهر شیراز) نشدند. نتایج کلی پژوهش نسبت به مسئله بهسازی و نوسازی در بافت‌های فرسوده: عدم وجود سیاست‌های مشخص در برخورد با بافت‌های فرسوده شهری و به‌ویژه عدم مشارکت ساکنان و نادیده گرفتن نظرهای آنان. با بررسی طرح‌های مشارکتی در ایران به این نتیجه می‌توان رسید که ایدئولوژی حاکم بر نظام شهری ایران به‌طور اعم و بافت‌های فرسوده شهری به‌طور اخص از نوع مشارکت شعاری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improvement and renovation of Darb Shazde neighborhood with an emphasis on tourism approach

نویسندگان [English]

  • Holako Gordani 1
  • Keramatollah Ziari 2
  • Hussein Dehghanpour 2
1 M.A. student in Geography & Urban Planning, Payam-e-Noor University , yazd
2 Assistant Prof. of Geography & Urban Planning, Payam-e-Noor University, Yazd, Iran
چکیده [English]

Improvement and renovation of old urban contexts follow with different objectives in country. The present research aims to assess improvement and renovation of Darb Shazde neighborhood with an emphasis on tourism approach. Secondary objectives in the context of the overall research goal is to identify factors influencing the aging Darb Shazde neighborhood, providing scientific and practical strategies and approaches to improve or renovate Darb Shazde neighborhood. The analysis will be based on a case study, which also includes a library research and field surveys, theoretical discussions on neighborhood doors will be applied Prince Shiraz. Taking the time to research and Door-Prince neighborhood of simple random sampling area. Cochran method was used to estimate the number used statistical sample and to analyzing data from statistical models such as multivariate regression, chi square, t-test one sample, without Kendall Tau, Pearson and   SPSS software generated maps in GIS software. Overall, the results are as follows Darb Shazde neighborhood residents Neighborhood renewal and improvement of the current situation satisfied with favor that citizens are not willing to partner with municipalities  unless otherwise cooperate with the municipality in providing solutions. And that the residents of the city of Shiraz do not trust the authorities   so that residents of the neighborhood agreed to exchange your property with another property in the area better than their neighborhood.   Overall results relative to the issue upgrading the worn out areas:
• The lack of specific policies dealing with urban worn out contexts and especially the lack of participation of residents and ignoring their ideas. • The collaborative design reviews to the conclusion can be reached in Iran. The municipal system of ideology in general and in particular of the type of texture urban worn was involved.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Renovation
  • Modernization
  • Capacity building
  • old
  • Darb Shazde neighborhood
ابلقی، علی رضا؛ 1380، بافت تاریخی حفاظت مرمت بهسازی یا نوسازی، فصلنامه عمران و بهسازی شهری، سال دوم، شماره 4.
برک پور، ناصر؛ 1385، شهرسازی انسان‌گرا، فصلنامه معماری و شهرسازی، شماره 48 و 49.
پیروز، پوریا؛ 1380، باز زنده سازی مرکز کلان‌شهرها پروژه‌ای فرهنگی"تجربه شیکاگو"، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 8.
توسلی، محمود؛1379، طراحی در بافت‌های قدیم شهرهای ایران، وزارت مسکن و شهرسازی.
حافظ نیا، محمد رضا؛ 1381، مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات سمت، چاپ اول.
حبیبی، سید محسن و سعیدی رضوانی، هادی؛ 1384، شهرسازی مشارکتی- کاوشی نظری در شرایط ایران، نشریه هنرهای زیبا شماره 24.
حبیبی، سید محسن و مقصودی، ملیحه؛ 1384، مرمت شهری، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم.
حبیبی، سید محسن؛ 1386، از شار تا شهر، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم.
رهنما، محمد رحیم و ایستگلدی، مصطفی؛ 1385، بررسی طرح بهسازی و نوسازی اطراف حرم بر مالکین اولیه، طرح پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد.
سبحانی نژاد، مهدی؛1383، ساماندهی فضایی و احیاء فرهنگی کالبدی محلات بافت قدیم بر اساس نظرسنجی ساکنان، استاد راهنما؛ دکتر محمد رضا برزگر، دانشگاه شیراز.
سیف‌الدینی، فرانک، 1381، واژگان برنامه‌ریزی منطقه‌ای، انتشارات دانشگاه شیراز.
شماعی، علی و پوراحمد، احمد؛ 1385، بهسازی و نوسازی شهری از دیدگاه علم جغرافیا، انتشارات دانشگاه تهران.
شماعی، علی؛1380، اثرات توسعه فیزیکی شهر یزد بر بافت قدیم و راهکارهای ساماندهی و احیای آن، پایان نامه دکتری، دانشگاه تهران.
شیخی، محمد؛ 1376، تحلیل نقش و جایگاه مشارکت، مجموعه مقالات همایش تخصصی بافت‌های شهری، مشهد.
شیعه، اسماعیل؛ 1380، با شهر و منطقه در ایران، انتشارت دانشگاه علم و صنعت، چاپ دوم.
عالمی، رضا؛ 1383، بافت‌شناسی جغرافیای محلات قدیمی بیرجند جهت احیاء و پیشگیری از فرسودگی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
فلاملکی، محمد منصور؛ 1374، باز زنده سازی بناها و شهرهای تاریخی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
.
کلانتری، حسین و پور احمد، احمد؛ 1384، برنامه‌ریزی مرمت بافت تاریخی شهرها، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول.
کلانتری خلیل‌آباد و پوراحمد، احمد؛ 1384، فنون تجارب برنامه‌ریزی مرمت بافت‌های تاریخی شهرها، انتشارات جهاد دانشگاهی.
معلمی، بهرام؛ 1379؛ احیای محله‌های صنعتی و تجاری مورد پژوهش‌ها ـ لیس مارکت ناتینگهام، فصلنامه هفت‌شهر، شماره اول.
مهدیزاده، جواد؛ 1380، به سوی شهرسازی دموکراتیک، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 5.
مهدیزاده، جواد؛ 1385، برنامه‌ریزی راهبردی توسعه شهری (تجربیات اخیر جهانی و جایگاه آن در ایران)، انتشارات شرکت طرح و نشر پیام سیما، چاپ دوم.
نریمانی، مسعود؛ 1379، بهسازی بافت تاریخی، مدل‌سازی راهبردها و بنیان‌های ساختاری، ناشر مؤلف، تهران.
نوچیان، آرش، 1384، ارائه الگوی مناسب مکان‌یابی پایانه‌های برون‌شهری، پایان نامه کارشناسی ارشد شهرسازی، دانشگاه هنر تربیت مدرس.
Connery, William. "Maryland’s Mob Town Supplied Links through Rail and Fort". --May 2002. URL retrieved on January 272007.
Popik, Barry. "Charm City (summary)". The Big Apple. Nicknames of Other Places. -March 252005. URL retrieved on May 52007
www.baft farsode shiraz.com