بررسی و تجزیه‌وتحلیل تأثیر هوش فرهنگی بر اثربخشی فرایند جذب گردشگر (مطالعه موردی: مدیران و کارشناسان حوزه گردشگری جزیره قشم)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم، قشم، ایران

چکیده

    هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر ابعاد هوش فرهنگی شامل فراشناختی، شناختی، انگیزشی و رفتاری بر اثربخشی جذب گردشگر در جزیره قشم می‌باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر گرداوری داده‌ها تحقیقی توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری کلیه مدیران و کارشناسان بخش‌های تابعه حوزه گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم به تعداد 89 نفر می‌باشد که بر اساس جدول مورگان و به‌صورت تصادفی 73 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. متغیرهای مستقل این تحقیق ابعاد هوش فرهنگی و متغیر وابسته اثربخشی جذب گردشگر می‌باشد. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌های استاندارد هوش فرهنگی (ارلی و همکاران،2004، ایمای و گلفند،2010) و پرسشنامه محقق ساخته اثربخشی استفاده شده است.. برای تحلیل داده‌ها ابتدا از تحلیل‌های مقدماتی رگرسیون جهت استفاده از این روش آماری و پس تأیید استفاده از روش رگرسیون از رگرسیون چند متغیره جهت تحلیل فرضیات تحقیق استفاده شده است. یافته‌های حاصل از تحقیق نشان داد که تمامی ابعاد هوش فرهنگی بر اثربخشی جذب گردشگر در جزیره قشم تأثیر معناداری دارند. و بیشترین تأثیر را بعد رفتاری هوش فرهنگی با میزان ضریب بتا 615. را داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation and Analysis of the effect Cultural Intelligence on the Process of Tourist Attraction (Case Study: Managers and Experts in Qeshm Free Zone Organization)

نویسنده [English]

  • Serajaddin Mohebbi
Assistant Professor of Management, Islamic Azad University Qeshm Island, Qeshm, Iran
چکیده [English]

    The aim of the present study was to investigate the effect of different aspect of cultural intelligence, including metacognition, cognition, motivation and behavior effectiveness on tourist attraction in Qeshm Free Zone. The Population was a group of 89 managers and experts from Qeshm Free Zone Organization that 73 of them were randomly selected as the sample of this study. The Independent variables were different aspect of cultural intelligence and the dependent variable was effectiveness tourist attraction. For the purpose of data collection standard questionnaires (Early et al., 2004, Imai and Glfnd, 2010) and a researcher-made questionnaire were distributed. To analyze data firstly a simple regression and then a multi-variable regression were used. The findings showed that that all different aspect of cultural intelligence have a significant effect on tourist attraction in Qeshm Free Zone .and the most effective aspect is the behavioral aspect of cultural intelligence with  a regression of 615%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultural intelligence
  • metacognition
  • Motivation
  • Behavior
ابزری، م، اعتباریان، ا، خانی، ا، (1389)، تأثیر هوش فرهنگی بر اثربخشی گروهی (مورد مطالعه: شرکت فولاد مبارکه اصفهان)، پژوهش‌نامه مدیریت تحول، سال دوم، شماره 4، صص 25-41.
آشنا، ح، چابکی، ر (1392)، هوش فرهنگی و کارگزاران دیپلماسی عمومی مورد مطالعه: رایزنان فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی. تحقیقات فرهنگی ایران :  تابستان 1392 , دوره ، 6 شماره2( پیاپی 22)، از صص1- 21.
تسلیمی، م، وردی نزاد، ف، قلی پور، آ، (1388)، ارائه راهکارهایی برای ارتقاء هوش فرهنگی مدیران دولتی در امور بین‌المللی، پژوهش‌های مدیریت، سال دوم، شماره 4، ص 29-57.
حسینی نسب، د.؛ قادری، و.(1390)، بررسی رابطه بین هوش فرهنگی با بهره وری مدیران در مدارس شاهد استان آذربایجان غربی. فصلنامه علوم تربیتی، سال چهارم، شماره 13، ص 44- 27
خاشعی، و.، مستمع، م.(1390)، هوش فرهنگی مدیران عامل کلیدی موفقیت در مدیریت سازمان‌های هزاره سوم،مهندسی فرهنگی » فروردین و اردیبهشت 1390 - شماره 51 و 52 ،صص62 تا 72.
رابینز، استیفن پی (2009). " مبانی رفتار سازمانی"، ترجمه پارساییان و اعرابی، تهران: انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی
رضائیان، علی (1387)، مبانی سازمانی و مدیریت، انتشارات سمت.
سبحانی، ع.همتیان، ن.(1391). بررسی رابطه هوش فرهنگی مدیران دانشگاه سمنان و ادراکات کارکنان از سبک رهبری اصیل آن‌ها، رهبری و مدیریت آموزشی » تابستان 1391 - شماره 20 (ISC)، صص 39 تا 52.
فقاهتی، ع، (1390). هوش فرهنگی و مدیریت در دنیای امروز، مجله: پگاه حوزه-مرداد ماه سال 1390، شماره 308
Ang S, Van Dyne L, Koh Ch, Ng K.Y., Templer K.J., Tay Ch and Chandrasekar N.A., (2007), Cultural intelligence: Its measurement and effects on cultural judgment and decision making, cultural adaptation and task performance. Management and organization review. 3: 335–371
Earley P.C. & Mosakowski (2004); Cultural Intelligence; Harvard Business Review, October, pp 13-25
Earley, P.C. & Ang, S. (2003). Cultural Intelligence: An Analysis of Individual Interactions Across Cultures. Stanford: Stanford University Press.
Fjellström, Daniella (2005) International Business Negotiations: Factors that influence the negotiation in head office subsidiary relationship in Japan and Korea. A Master’s Thesis submitted to Södertörns University College, Sweden.
Ghaderi, w., Eravani, m., & Farnia, m. a. (2013). A Study of the relationship between managers'cultural intelligence and productivity of maskan bank branches in urumia.
Imai, L., & Gelfand, M. J. (2010). The culturally intelligent negotiator: The impact of cultural intelligence (CQ) on negotiation sequences and outcomes. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 112,PP. 83-98.
Larson, M. J.) 2001(.Conflict resolution negotiation, [Dissartation] George Manson University;
Liu, W., & Liu, L. A. (2006, May). Cultural Intelligence in International Business Negotiation. In IACM 2006 Meetings Paper. negotiated culture in IT offshore outsourcing projects", Information Technology and People.
Kim, K., Cundiff, N. L., & Choi, S. B. (2014). The influence of emotional intelligence on negotiation outcomes and the mediating effect of rapport: A structural equation modeling approach. Negotiation Journal, 30(1), 49-68.
Ooi, Y. W. (2014). Cultural intelligence predicts intercultural negotiation effectiveness.
Peleckis, K. (2013). International Business Negotiations: Culture, Dimensions, Context. International Journal of Business, Humanities and Technology, Lituânia.
Thomas C.David and Inkson Kerr (2004) ” Cultural Intelligence:People Skills for Global Business”Published by Berrett-Koeler Publishers,Inc. (Immediate Release).
Triandis, C. Harry (2006), Cultural Intelligence in Organizations, Group & Organization Management, Vol.32, No.1, February, pp20-26.