نقش دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه اجتماعی جزیره قشم

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران

4 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

    جزیره قشم یکی از جزایر جنوبی ایران است که از نظر موقعیت ژئوپلیتیکی بسیار مهم است. این جزیره که یکی از بنادر آزاد ایران است، با مهاجرت‌های زیادی از شهرها و کشورهای اطراف برای سرمایه‌گذاری مواجه است و میزان مهاجرت بومیان از این جزیره بسیار اندک است. با تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی در این جزیره، بسترهای توسعه در این جزیره گسترش بیشتری پیدا کرد. به همین دلیل است که عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی توانسته تأثیرگذار باشد و میزان این تأثیرگذاری در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیق، همه فعالیت‌های دانشگاه آزاد در توسعه همه جانبه این جزیره تأثیر داشته است. اما برخی از متغیرهای تحقیق مثل بومی بودن، داخل متغیر تحولات فرهنگی قابل مطالعه بود و نشان داد که حتی الگوی دانشگاهی تحت تأثیر ظرفیت‌های قومی بوده است. در جزیره قشم، نهادهای اجتماعی به طور معمول به شیوه‌هایی که در سایر مناطق ایران عمل می‌کنند، فعالیت دارند. اما نکته مهم اینجاست که در این جزیره، این الگوی اجتماعی دانشگاهی که با سایر نقاط ایران همگن است، به دلیل وجود ظرفیت‌های قوی در ساکنین بومی، کارایی زیادی ندارد

تازه های تحقیق

بلاغی‌اینالو، کورش. (1380). "نقش دانشگاه آزاد اسلامی در رشد شاخص‌های توسعه انسانی در ایران طی دهه (۷۶-۱۳۶۷)". پایان‌نامه کارشناسی ارشد با راهنمایی دکتر زهرا عابدی. دانشگاه آزاد تهران مرکزی

تنهایی، ح.ا. (1389). درآمدی بر مکاتب و نظریه‌های جامعه‌شناسی. تهران و مشهد: نشر مشترک مرندیز و بهمن برنا

حاجیانی، ابراهیم. (1387). نسبت هویت ملی با هویت قومی در میان اقوام ایرانی. مجله علمی- پژوهشی جامعه‌شناسی ایران، دوره نهم، پاییز و زمستان 1387، شماره 3 و 4، صفحه 164-143

حمزه پور، علی. (1385). بازشناسی بسترها و راهکارهای کنترل تحرکات و ناآرامی قومی در ایران. فصلنامه مطالعات سیاسی روز، سال چهارم، شماره بیستم، صفحه 89-73

خدادادی، قاسم. (1389). "نقش دانشگاه‌ها در توسعه شهرهای کوچک" پایان‌نامه کارشناسی ارشد با راهنمایی دکتر مصطفی قدمی. دانشگاه ساری

روشه، گی. (1379). تغییرات اجتماعی. (منصور وثوقی: مترجم). تهران: نشر نی

روشه، گی. (1376). جامعه‌شناسی تالکوت پارسنز. (ترجمه عبدالحسین نیک گهر). تهران: تبیان

فتحی‌هفشجانی، کیومرث. (1382). "ارزیابی کارایی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها؛ توسعه مدل پویا- مطالعه موردی: واحد تهران جنوب". رساله دکتری با راهنمایی دکتر مصطفی شکری، دانشگاه علامه طباطبایی

کرایب، یان. (1381). نظریه‌های اجتماعی مدرن از پارسنز تا هابرماس. (ترجمه عباس مخبر). تهران: نشر آگه

هلتن، رابرت. (1381). تالکت پارسنز در استونز، راب. متفکران بزرگ جامعه‌شناسی. (ترجمه مهرداد میردامادی). تهران: نشر مرکز

همیلتون، پیتر. (1379). تالکوت پارسنز. (ترجمه احمد تدین). تهران: هرمس

Bottamore, T. B. & Robel, Maximilien (1971) Karl Marx: selected writing is sociology and socialphilosophy, penguien Book

Burdiue, Pierre (1969) Intelectual field & creative project, In social sciences Information. No 8, P 189-219

Jenkinz, Richard (2002) Pierre Burdiue, London & New York, Routledge

Robins, Derek (2000) Burdiue & culture, SAGE publication

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of Islamic Azad University in Social development of Qeshm Island

نویسندگان [English]

  • Hussein Abolhasan Tanhaei 1
  • Bagher Sarokhani 2
  • Nader gholi Ghorchiyan 3
  • Abbas Barahimi Ghalee Ghazi 4
1 Faculty member, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Faculty member, Islamic Azad University, Science & Research Branch, Tehran, Iran
3 Faculty member, Islamic Azad Univeristy, Bandar Abbas Branch, Bandar Abbas, Iran
4 Ph.D. student of Sociology, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

    Qeshm Island in southern Iran, which is considered one of the islands is very important geopolitical position. The island, one of the free ports of Iran, with migration, many cities and surrounding countries to invest faces and the migration of natives of the island is very small. With the establishment of the Islamic Azad University in the island, substrates development in the island became more widespread. That is why the performance of Islamic Azad University in the areas of social, economic, political and cultural impact and extent of this impact has been studied in this paper. According to the results of the research, all activities of the University in the comprehensive development of the island had an impact. But some variables, such as indigenous, the study of cultural evolution was variable and showed that even pattern of ethnic university capacity has been affected. On the island, social institutions normally act in ways that in other regions of Iran, are active. But the important thing is that on the island, this social model university that is homogenous with the rest of Iran, because there is strong potential for local residents, not a great performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Development
  • cultural development
  • Economic Development
  • Political Development
  • Indigenous