رتبه‌بندی جاذبه‌های اکوتوریسمی شهرستان جاسک با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره (MCDM)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

2 دانشیار گروه مدیریت محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

چکیده

    مناطق خور خلاصی، جگین و کوئیک در شهرستان جاسک استان هرمزگان دارای قابلیت‌های فراوان برای توسعه اکوتوریسم می‌باشند. در مطالعه حاضر با همکاری 8 نفر از متخصصان، از میان 19 معیار پیشنهادی، معیارهای منابع آب، پوشش گیاهی، فاصله از سکونت‌گاه‌های انسانی، آثار تاریخی فرهنگی، ارزش حفاظتی گونه‌های گیاهی و جانوری، نواحی زادآوری حیات وحش و امکانات زیر بنایی، به منظور توسعه اکوتوریسم غربال و انتخاب شدند. رتبه‌بندی مناطق جهت توسعه اکوتوریسم با استفاده از مدل TOPSIS انجام شد. بر اساس نتایج به دست آمده از این مدل، منطقه خورخلاصی، منطقه کوئیک و منطقه جگین به ترتیب اولویت‌های اول، دوم و سوم جهت توسعه اکوتوریسم در شهرستان جاسک رتبه‌بندی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking of areas with ecotourism attractions using multiple criteria decision making (MCDM) (Case Study: Jask province)

نویسندگان [English]

  • 1Mehdi Bagheri 1
  • Maria Mohammadizadeh 2
1 Department of Management, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University
2 Dept. of Environmental Management, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

Abstract
    Khalasi creek, Jageen and Queeck in Hormozgan province have great potential for ecotourism development. In this research, in cooperation with eight experts in Delphi method, important criteria  such as climate, water resources, vegetation, human settlements distance, cultural monuments, the protection value of plant and animal species, wildlife breeding areas, infrastructural facilities were screened among 19 criteria. Prioritize areas for ecotourism development was performed by using the TOPSIS model. Based on the results of TOPSIS model, Khalasi creek region, Queeck region and Jageen region with order priority of the first, second and third were rated for ecotourism development in the city of Jask.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ranking
  • Ecotourism
  • Jask province
  • Multi Criteria Decision Making
احمدی، فضل ا...، نصیریانی، خدیجه و اباذری، پروانه (1387). تکنیک دلفی ابزاری در تحقیق. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی تهران.
اصغرپور، محمدجواد (1383). تصمیم‌گیری‌های چند معیاره. تهران: انتشارات دانشگاه تهران،
امیر حاجیلو الهام. تولایی سیمین. زنگانه احمد. زنگانه ابوالفضل. (1392). ارزیابی و اولویت‌بندی اثرات گردشگری در سطح ملی با استفاده از تکنیک TOPSIS. فصلنامه برنامه‌ریزی منطقه‌ای، سال سوم، شماره 10.
راجی، ر (1392). راهیابی به توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی. تهران: چاپ چهارم، نشر مرکز تحقیقاتی و مطالعات سیاحتی،
رنجبر، محمدحسین، باقری، مهدی و انسیه خداوردیان (1395). "تجزیه و تحلیل راهبردها و ارائه راهکارهای توسعه گردشگری شهر همدان با استفاده از مدل SWOT" فصلنامه علمی و پژوهشی جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، سال ششم، شماره 2، بهار 1395، صص 72-55
زنگی‌آبادی، علی، پورعیدی وند، لاله. اسفندیار، حیدری پور و مصلحی، محسن (1391). تحلیل فضایی شاخص‌های توسعه گردشگری با استفاده از مدل TOPSIS (مطالعه موردی: شهرستان‌های استان اصفهان). مجلّه جغرافیا و توسعه شهری، شماره اول، پاییز و زمستان.
شماعی، علی و موسی وند، جعفر (1390). سطح‌بندی شهرستان‌های استان اصفهان از لحاظ زیرساخت‌های گردشگری با استفاده از مدل TOPSIS و AHP. مجله مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای. سال سوم، شماره دهم.
صفاری، ا، قنواتی، ع و صمیمی پور، خ (1391). شناسایی پهنه‌های مستعد توسعه اکوتوریسم در شهرستان کازرون. نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال دوازدهم، شماره 26.
غریبی تختی، محمدامین (1388). معرفی جاذبه‌های گردشگری شهرستان جاسک. پایان‌نامه کارشناسی رشته محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرعباس ص 57 تا 62.
کوپشی، یلدا (1390). ارائه برنامه مدیریت اکوتوریسم در منطقه جاسک با استفاده از تکنیک "SWOT. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرعباس.
مؤمنی، منصور: و نجفی مقدم، علی (1383). ارزیابی عملکرد اقتصادی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران با استفاده از مدل TOPSIS. فصلنامه بررسی‌های اقتصادی، دوره 1، شماره 3، زمستان 83.
Hayati,E., Majnounian, B., Abdi E,. Sessions,J & Makhdoum,M.F. (2013). An expert-based approach to forest road network planning by combining Delphi and spatial multi-criteria evaluation. Environmental Monitoring Assessment, 185:1767–1776.
Mitchell, V.W. (1991). The Delphi technique: an exposition and application. Technology Analysis and Strategic Management, 3:333–358.