تحلیل ارزش ویژه برند گردشگری شهری (مورد مطالعه شهر مرزی بانه)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسنده

گروه جغرافیا،دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) ،شهرری.

چکیده

در چشم انداز صنعت گردشگری معاصر، به دلیل رقابت روز افزون مقاصد گردشگری، توسعه برند مقصد به ابزاری استراتژیک در سراسر جهان تبدیل شده است. داشتن برند موفق گردشگری می تواند در افزایش مزیت رقابتی مقصد، جذب گردشگر و در نتیجه افزایش درآمدهای ناشی از صنعت گردشگری و رونق اقتصاد ملی بسیار تاثیرگذار باشد. با این وجود مطالعه در زمینه برند و ارش ویزه برند مقصد در ابتدای مسیر خود است. در این راستا، پژوهش حاضر بر اساس ارزیابی گردشگران داخلی از ارزش ویزه برند مقصد گردشگری شهر مرزی بانه تدوین شده است. جامعه آماری گردشگران تابستان 1395 شهر بانه می باشد، و برای تحلیل داده های پرسشنامه از آزمون تی تک دامنه و آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج نشان داد چهار بعد وفاداری، آگاهی، تصویر و کیفیت ادارک شده بر ارزش ویژه برند گردشگری شهر بانه تاثیرگذار می باشند و با توجه به آزمون فریدمن در جهت رتبه بندی ابعاد ارزش ویژه برند گردشگری شهر مرزی بانه، وفاداری گردشگران رتبه یک، آگاهی گردشگران رتبه دوم، کیفیت ادراک شده گردشگران رتبه سوم و در نهایت تصویر گردشگران داری رتبه چهارم می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Special Value of Urban Tourism Brand (Case Study: Baneh Border City)

نویسنده [English]

  • mahnaz parvazi
Department of Geography,Yadegar-e-Imam Khomeini (RAH), Shahre Rey Branch Islamic Azad University, Tehran, IRAN
چکیده [English]

Abstract
    In the perspective of contemporary tourism industry, development of destination brand has changed to a strategic instrument throughout the world due to the increasing competition of tourism destinations. Having a successful tourism brand can be quite effective in increasing the competitive advantage of destination, attraction of tourists and as a result, increase of incomes arising from tourism industry and national economy boom. However, studies in the field of brand and special value of destination brand have remained at the beginning of its way. In this way, the present research has been prepared based on the evaluation of domestic tourists of the special value of tourism destination brand of Baneh border city. Statistical population includes the tourists of Baneh city in summer 2016. Friedman and Single Domain T tests were used to analyze questionnaire data. The results showed that four aspects, namely loyalty, awareness, image and perceived quality affect the special value of tourism brand of Baneh city. Considering the Friedman test in parallel with ranking the aspects of special value of tourism brand of Baneh border city, loyalty, awareness, perceived quality and finally, image of tourists are ranked first, second, third and fourth, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Border Cities
  • urban tourism
  • Brand
  • Brand Special Value
  • Baneh
ابراهیمی، عبدالحمید، بهرام خیری وسمیه یادگاری نیارکی (1387)، ارزیابی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند مبتنی بر نظر مصرف کننده (شش طبقه محصول مصرفی در فروشگاه رفاه سطح شهر تهران)، مجله مدیریت بازاریابی، سال چهارم، شماره 7
استادیان، فهیمه (1391)، ارزیابی عوامل مؤثر بر تعیین برند برای شهرهای کوچک، مطالعه موردی: شهرآران و بیدگل، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی – واحد نراق
ایران زاده، سلیمان، آیدا رنجبر و ناصر پور صادق (1391)، بررسی تأثیر آمیزه بازاریابی بر روی ارزش ویژه برند، فصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال دوم، شماره سوم
ایمانی خوشخو، محمد حسین و حمید ایوبی یزدی (1389)، عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند در مقصد گردشگری شهر یزد، فصلنامه مطالعات گردشگری، شماره 13
تاج زاده نمین، ابوالفضل، فاطمه اسمعیل مشرفی (1392)، اولویت‌بندی مؤلفه‌های ارزش ویژه برند در مقصد گردشگری از دیدگاه گردشگران داخلی، فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری سال هشتم، شماره 24
تقوایی، مسعود و محمود اکبری (1378)، مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی و مدیریت گردشگری شهری، پیام علوی، اصفهان
جاهدی، فاطمه (1386)، نقش گردشگری در توسعه ناحیه‌ای گرگان، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
دهدشتی شاهرخ، زهره، مهدی جعفر زاده کناری و علیرضا بخشی زاده (1391)، بررسی دیدگاه هویت اجتماعی برند و تأثیر آن در توسعه وفاداری به برند (مورد مطالعه: شرکت تولید کننده محصولات لبنی کاله)، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال دومریا، شماره دوم
دهدشتی، زهره، سجاد خانی و امین اجلی (1393)، نقش تبلیغات شفاهی در ارتقاء ارزش ویزه برند در مقصد گردشگری شهر اصفهان، فصلنامه علمی – پزوهشی مطالعات مدیریت گردشگری سال هشتم، شماره 25
دیوانداری، علی، محمد حقیقی و اشکان الهیاری (1390)، بررسی رابطه عناصر معنا بخش برند و شناخت برند بر اساس مدل ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری (مطالعه موردی بانک ملت)، مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی، دوره سوم، شماره 10، دانشگاه شهید بهشتی تهران
رحیم نیا، فریبرز و سیده زهرا فاطمی (1391)، بررسی نقش واسط ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در تأثیر ارتباط موفق با مشتری و تصویر برند در هتل‌های 5 ستاره مشهد، فصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال دوم، شماره اول
ضرغام بروجنی، حمید و هلیا بارزانی (1392)، آسیب شناسی برند گردشگری ایران، فصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال سوم، شماره اول
طاهری کیا، فریز، میثم فخاریان و مسعود لاجوردی (1390)، شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر میزان رضایت مشتریان از محصول پودر آ.ب.ث شرکت کندر با استفاده از مدل کانو، فصلنامه مدیریت، سال هشتم، شماره 22
طباطبایی نسب، سید محمد و فرزانه ضرابخانه (1393)، تبیین مدل ارزش ویژه برند مقصد در صنعت گردشگری (مطالعه موردیکشهر اصفهان)، مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، سال ششم، شماره بیست و چهارم
عزیزی، شهریار، شهرام جمالی کاپک و مرتضی رضایی (1391)، بررسی ارتباط بین ارزش ویژه برند با همخوانی شخصیت برند و مشتری، فصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال دائم، شماره چهارم، شماره پیاپی 7
عسگری، مسعود (1392)، ارزیابی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری برند شهر آبدانان، پایان نامه کارشناسی ارشد گروه آموزشی جغرافیا رشته مدیریت شهری، دانشگاه فردوسی مشهد، به راهنمایی محمد رحیم رهنما
فرجی راد، عبدالرضا و سیده ژاله نصیری (1389)، رویکردهای تحلیلی در توسعه پایدار گردشگری شهری، فصلنامه جغرافیایی سرزمین، سال هفتم، شماره 25
فضلی، صفر و مهدی علیزاده (1387)، تجزیه و تحلیل و اولویت‌بندی بهینه نیازهای مشتریان: رویکرد مدل ادغامی KANO در QFD، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 49
قالیباف، محمد و محمد شعبانی فرد (1390)، ارزیابی و اولویت‌بندی جاذبه‌های گردشگری برای توسعه گردشگری شهری بر اساس مدل‌های تصمیم‌گیری چند متغیره (مطالعه موردی: شهر سنندج)، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال 26، شماره دو
قره نژاد، حسن (1374)، اقتصاد و سیاست گذاری گردشگری، انتشاراتمانی
قندهاری، مهسا، جواد خزائی پول، امید بهارستان، هادی بالوئی جام خانه و جعفر کیالاشکی (1391)، سنجش کارایی ارزش ویژه برند با استفاده از مدل ترکیبی SEM –DEA(مطالعه موردی: برند خودرو در شهر اصفهان)، مدیریت بازرگانی، دوره 4، شماره 3
کازس، ژرژو روبر لانکوار (1381)، آمایش جهانگردی، ترجمه صلاح الدین محلاتی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
کلر، کوین لین (1391)، مدیریت استراتژیک برند، ترجمه عطیه بطحایی، انتشارات سیته، تهران
مافی، عزت الله و مهدی سقایی (1388)، بررسی گردشگری در کلان شهرهای مذهبی: مطالعه موردی: کلان شهر مشهد، همایش منطقه‌ای جغرافیا و توسعه پایدار شهرها، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان (6 اردیبهشت 1388).
محمدی، اسماعیل (1382)؛ مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع، تهران، خدمات فرهنگی رسا
محمدی، جمال و ملیحه ایزدی (1392)، تحلیلی بر سطح توسعه فرهنگی شهر اصفهان با استفاده از روش تحلیل عاملی، مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، سال چهارم، شماره شانزدهم،89-104
موحد و همکاران (1391)، در پژوهشی تحت عنوان"بازاریابی گردشگری شهری بر اساس برند‌یابی با مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، (مطالعه موردی؛ شهر کرمانشاه" نشان دادند که: طاق بستان و بیستون به ترتیب مکان‌های مناسب جهت برندگذاری و بازاریابی گردشگری شهری کرمانشاه هستند.
موحد، علی و صدیقه دولتشاه (1390)، بررسی ظرفیت‌های گردشگری جهت توسعه گردشگری شهری خرم آباد، فصلنامه جغرافیا و آمایش سرزمین، سال اول، شماره اول
نوری کرمانی، علی، ایوب ذوقی، ارسطو یاری حصاری و مسعود علایی (1388)، گردشگری شهری و پیوند عملکردی آن با اکوتوریسم، مطالعه موردی کردستان، مجله علمب – پژوهشی فضای جغرافیایی، سال نهم، شماره 26
وظیفه دوست، حسین، ساحل فرخیان (1387)، تبیین میزان رضایت مشتریان از طراحی محصول شرکت تولید سن سون با تأثیرپذیری از مدل کانو، مجله مدیریت بازاریابی، سال چهارم، شماره 7
هادیزاده مقدم، اکرم، شهرام جمالی کاپک و سید حسین موسوی (1391)، پیشایندها و پیامدهای ارزش ویژه برند سبز، چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره 10
aclin,Jean Michel(2010), a shared vision on city branding in Europe, eurocities, Lyon
Aitchison,Cara other(2002), leisure and tourism landscapes, routledge
Barker,Michael and page, Stephen J(2002), Visitor safety in urban tourism environment, the case of Auckland, new Zealand, cities, vol 19,no4
Boo,S.,Busser,J. and Baloglu.S(2009),A model of customer based brand equity and its application to multiple destinations,Journal of tourism management, 6(8)
Daclin,Jean Michel(2010), a shared vision on city branding in Europe, eurocities, Lyon
Dinnie,Keith(2011),city branding theory and cases,palgrave macmillan england
Karvelyte, Kristina and chiu, Jui – Hui(2011), planning process of city brands: a case study of Taipei city, place branding and public diplomacy,7
Konecnik,M. and Gartner,W.C(2007). Customer – based brand equity for a destination. Annals of tourism research,34(2)
Law,c.m(1992), urban tourism and its contribution to economic regeneration, urban studies, vol.29.n3,599-618
Rios,R.and Riquelme,H.E(2008), Brand equity for online companies. Journal of intelligence and planning,26(7)
Santos, Maria da Grace mouga POCAS(2004). Fatina religious in sanctuary. City,32,www.bibemp2.us.es
Seldjan,t(2005),a network perceptive of stakeholder relationship in the context of sustainable urban tourism,june
Timothy, Dallen J and Geoffrey Wall(1995), Tourist Accommodation in an Asian Historic City, the Journal of Tourism Studies Vol6
Van Meer,Laura(2010),communicating destination brand personality;the case of Amsterdam, master s dissertation, university of applied sciences