عوامل موثر در جابه جایی جمعیت در نواحی روستایی شهرستان اسلام شهر- دهستان ده عباس

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی.

چکیده

مهاجرت تغییرات مهمی درجمعیت بوجودآورده وبه عنوان پدیده‌ای پیچیده ویک تطبیق وسازگاری اجتماعی وبه نوعی پاسخ به نیازهای اقتصادی اجتماعی فرهنگی است. مهاجرت به عنوان تغییرمکان دائمی یاموقتی تلقی می شودوازخصوصیات نوع انسان بوده وعبارت است ازجابه جایی ازشهرویاروستابه شهرویاروستای دیگرویاخارج ازکشور.  دراین راستا، این تحقیق به عوامل موثربرجابه جایی جمعیت دردهستان ده عباس می‌پردازد. هدف اساسی این تحقیق شناخت تاثیرنزدیکی به تهران ودسترسی آسان درجابه جایی جمعیت منطقه موردبحث می‌باشد، که به روش توصیفی تحلیلی وبااستفاده ازابزارپرسشنامه ازیک جامعه آماری (خانوارهای دهستان ده عباس) جامعه آماری آن شامل روستاهای دهستان ده عباس واقع درشهرستان اسلام شهر می باشدکه براساس آماررسمی سال 1390 تعدادروستاهای این دهستان 12 روستابوده است. براساس یافته‌های حاصل ازپرسشنامه وجدول تعیین بیش‌ترین وکم ترین عامل موثردرجابه جایی جمعیت دراین فرضیه بیش‌ترین تاثیرنزدیکی به تهران ودسترسی آسان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective factors in population displacement of rural areas islamshahrdistrict-Dehabbascounty

نویسندگان [English]

  • Ali bezhani 1
  • Mahnaz Habibi 2
1 Assistant Prof. Dept. of Geography, Faculty of Humans Science, Islamic Azad University, Centeral Tehran Branch.
2 M.A. student of Geography & Rural Planning, Islamic Azad University, Centeral Tehran Branch.
چکیده [English]

Abstract
    Emigration causes important changes to population and as a sophisticated phenomenon and a social compatibility requires a socioeconomic and cultural response. Emigration is considered as temporary or permanent displacement and is a human characteristic and consists of moving from city and home to another city or out of country. In this regard this research discusses factors affecting emigration of Dehabbas village. The major goal of this study is to recognize the effect of closeness to Tehran and easy accessibility of emigration for mentioned population, and is performed with a descriptive-analytical method using questionnaire form a statistical population ( Dehabbas’ households) which contains 12 villages according to official statistics of 1390. According to research findings and tables, being close to Tehran and accessibility are the most important factors in this theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • population displacement
  • Rural Areas
  • near Tehran
  • easy access
  • Islamshar
اوبرای، ا.اس، (1370): مهاجرت، شهرنشینی وتوسعه، ترجمه فرهنگ ارشاد، چاپ اول، انتشارات سازمان بین المللی کار
بیغش، زهرا، (1390) سیرتحولات جمعیتی اسلام شهردردهه 85-75 وتاثیرآن برکالبدشهری، پایان نامه کارشناسی ارشددانشگاه آزاداسلامی تهران مرکز
بنیادمسکن، (1380): طرح هادی روستای ده عباس- شهرستان اسلام شهر
پاپلی یزدی، محمدحسین، ابراهیمی، محمدامیر، (1387): نظریه‌های توسعه روستایی، چاپ پنجم، انتشارات سمت
پاپلی یزدی، محمدحسین، رجبی سناجردی، حسین، (1386): نظریه‌های شهروپیرامون انتشارات سمت
سیدی پاپکیاده، سیده کبری، (1391): عوامل مؤثر در مهاجرپذیری روستاها- دهستان غنی آبادشهرری، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاداسلامی تهران مرکز
شمس الدینی، علی، گرجیان، پروین، (1389): مقاله عوامل مؤثر برمهاجرت روستاییان به شهرها با تاکید برشبکه مهاجرت دهستان رستم دو کهکیلویه
فرخلو، مهدی، (1386): تحلیل روند توسعه فیزیکی اسلام شهردر چهاردهه اخیر، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
مرکز آمارایران – اداره آمارواطلاعات
www.eslamshahr.ir