تأثیر شاخص‌های فضائی بر فرهنگ جرم‌زا در محلات مرفه و غیرمرفه شهر بابلسر

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسنده

استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران

چکیده

احساس امنیت در فضاهای شهری یکی از شاخص‌های کیفیت فضا محسوب می‌شود. با گسترش شهرنشینی و افزایش رفتارهای ناهنجار شهری به ویژه جرائم، این موضوع اهمیت زیادی یافته است. هدف از انجام این بررسی شناخت تأثیرات افتراقات فضایی بر روی شکل‌گیری فرهنگ جرم‌زا در محله‌های مرفه و غیرمرفه شهر بابلسر می‌باشد. روش این تحقیق توصیفی- تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی است. به منظور مطالعه و شناخت وضعیت ساختارهای کالبدی محیطی محله‌های مرفه و غیرمرفه شهر بابلسر از روش میدانی بهره گرفته شده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات مصاحبه، فیش‌برداری و پرسشنامه می‌باشد. نتایج نشان‌دهنده این بود که در محله‌های مرفه، همه مؤلفه‌های معیار افتراقات فضایی، بالاتر از حد متوسط (Mean = 3) ولی در محله‌های غیرمرفه همه مؤلفه‌ها پایین‌تر از حد متوسط قرار دارند و همچنین بین مؤلفه‌های معیار افتراقات فضایی و شکل‌گیری فرهنگ جرم‌زا (به جز مؤلفه میزان تشخیص) در دو نوع محله رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of spatial indexes on wealthy and non-wealthy criminology in Babolsar city's

نویسنده [English]

  • Reza Lahmian
Assistant Prof. of Geography & Urban Planning, Payam-e-Noor University, Tehran
چکیده [English]

Abstract
    The sense of security in urban areas is one of the indicators of quality space. With increasing urbanization and urban abnormal behaviors, especially crime, this issue has great importance. The aim of this study is spatial cognition differential effect on the formation of affluent and non-affluent neighborhoods that causing mass culture in Babolsar city. This methods is applied for cross sectional descriptive study and our objective. In order to study and identify the status of privileged and non-privileged neighborhoods surrounding anatomic structures Babolsar field method has been used. The data collected through interviews, taking notes and questionnaires. The results indicate that in affluent neighborhoods, all standard components of spatial divisions, higher than average (Mean = 3), but non-affluent neighborhoods all components lower than average, as well as differences between spatial and cultural formation crime-standard components (except the diagnosis) there is a significant relationship between the neighborhood.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Space
  • index space
  • causing mass culture
  • Babolsar
امیر یاراحمدی، محمود (1378)، به سوی شهرسازی انسان گرا، تهران: شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری.
بیات، بهرام، (1387)، تبیین جامعه‌شناختی احساس امنیت در بین شهروندان تهرانی، استادان راهنما: مهدی ادیبی، رسول ربانی، رساله مقطع دکتری، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم و ادبیات انسانی، گروه جامعه‌شناسی.
بحرینی، سید حسین (1377). فرایند طراحی شهری, دانشگاه تهران، تهران.
حاتمی‌نژاد، حسین. مهدی، علی. مهدیان بهنمیری، معصومه. (1393)، نگرشی بر جرم‌خیزی و زمینه‌های ارتکاب به جرم در محلات حاشیه‌نشین مورد پژوهش؛ محله شادقلی خان شهر قم، فصلنامه تخقیقات جغرافیایی، سال 29، شماره اول، شماره پیایی 112.
حشمتی، محمد (1382)، فضای قابل دفاع-استراتژی طراحی شهری جهت پیشگیری و کاهش جرائم، تهران: پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی.
دهخدا، علی اکبر، (1998)، فرهنگ لغت، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، دوره جدید، جلد دوم
دیکنز، پیتر (1377)، جامعه‌شناسی شهری، ترجمه دکتر حسین بهروان، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
روزبنام، لوریجیو، ویولیس (1379)، پیشگیری از جرم و ساختار محیط، ترجمه رضا پرویزی، ماهنامه امنیت، سال چهارم، شماره یازدهم و دوازدهم، حوزه معاونت امنیت و انتظامی وزرات کشور.
رحمت، محمدرضا (1388)، رساله دکتری در رابطه با جرم و جرم شناسی، دانشگاه آزاد، واحد علوم تحقیقات، مدیریت پیشگیری از جرم در طراحی شهری.
روشه، گی (1376). جامعه شناسی تالکوت پارسونز، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، تهران: انتشارات تبیان.
ساروخانی، باقر. نویدنیا، منیژه (1385)، امنیت اجتماعی خانواده و محل سکونت در تهران، فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره 22.
سریرافراز، محمد. مکیان، سمیه سادات. فهیم‌فر، فاطمه (1388)، پیشگیری از جرم: زیرساخت امنیتی در جامعه، مجموعه مقالات کنفرانس‌های جامعه ایمن، تهران
شعاری نژاد، علی اکبر (1364). فرهنگ علوم رفتاری، انتشارات سپهر، تهران.
صانعی، پرویز، (1993)، قانون کیفری عمومی، کتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ دوم، یک دوره.
عامری سیاهویی، حمیدرضا. رستم گورانی، ابراهیم. (1389)، رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر میزان جرم در بندرعباس و نقش مدیران شهری و پلیس انتظامی در پیشگیری از آن، فصلنامه دانش انتظامی، سال دوازدهم، شماره اول.
عبداللهی‌حقی، مریم (1383)؛ پیشگیری از جرم از طریق برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری مورد تحقیق سرقت در شهر زنجان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه زنجان.
قلندریان، ایمان. سنگتراش، نیلوفر. محمدزاده، اکرم. (1390)، بررسی ملاحظات محیطی با رویکرد CPTED به منظور دستیابی به فضای شهری امن نمونه مورد بررسی خیابان فردوسی مشهد، ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی
قورچی بیگی، مجید (1386)، راهبردهای کاربردی نظریه CPTED برای پیشگیری از جرم در مناطق مسکونی، مجله فقه و حقوق، سال چهارم، شماره 15.
کارگر، بهمن (1385). امنیت شهری، مجله سپهر، شماره 57.
کی نیا، مهدی (1373)، مبانی جرم شناسی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، جلد دوم.
لینچ، کوین (1372)، سیمای شهر، ترجمه منوچهر مزینی، محل نشر: انتشارات دانشگاه تهران.
مساواتی آذر، مجید (1374)، آسیب‌شناسی اجتماعی ایران (جامعه‌شناسی انحرافات)، تبریز، انتشارات نوبل.
ملازاده گنجی، جاوید (1392)، مطالعه ویژگی‌های محله در پیشگیری از جرم شهری، دانشگاه مازندران، استاد، استاد راهنما: صدیقه لطفی.
Cozens, P.M., Saville, G., Hillier D., (2005), Crime Prevention Through Environmental Design, Property Management, Vol. 23, No.15.
Power,A. (2000). Social Exclusion. Royal society of Arts Journal, Number 5493:pp46-51
Trancik, Roger (1986), Finding lost space, Van Nostrand Reinhold company, New York.