ارزیابی عوامل مؤثر در توسعه گردشگری تفریحی-ورزشی با تاکید بر ورزش همگانی

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم، قشم، ایران

2 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت

3 دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه گیلان، رشت

4 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت

چکیده

 شناسایی عوامل و راهبردهای مناسب و مشخص در گردشگری تفریحی-ورزشی می‌تواند به رشد و گسترش آن در جامعه و نهایتاً نهادینه شدنش در کشور کمک کند. هدف این پژوهش ارزیابی عوامل مؤثر در توسعه گردشگری تفریحی-ورزشی استان هرمزگان بود تا ازاین طریق سبب مشارکت بیشتر افراد جامعه در فعالیت‌های تفریحی-ورزشی شود. روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی بود که به شکل میدانی انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش مدیران و کارشناسان؛ اساتید دانشگاه، و مربیان آگاه به توسعه ورزش همگانی بودند. نمونه آماری تحقیق به تعداد قابل کفایت (241 نفر) انتخاب و به روش هدفمند و در دسترس در این پژوهش شرکت کرده و به سؤالات پرسشنامه پاسخ دادند. ابزار این پژوهش شامل، پرسش‌نامه محقق ساخته‌ای بود که با تعداد 66 گویه که با روش لیکرت و با ارزش گذاری پنج گزینه‌ای (بسیارکم، کم، تاحدی، زیاد، بسیار زیاد)، تهیه و مورد استفاده قرار گرفت. روایی صوری و محتوایی توسط متخصصان (15 نفر)، پایایی توسط آلفای کرونباخ (94/0) بررسی و تأیید شد. نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنف نشان می‌دهد که بعد قوانین و مقررات از عامل مدیریتی و ابعاد عامل‌های منابع شامل منابع انسانی، مالی، تکنولوژی و تجهیزات داری توزیع غیر طبیعی هستند و سایر بعدها دارای توزیع طبیعی هستند. در نهایت نتایج و اولویت‌بندی ابعاد مختلف هریک از عوامل پژوهش، نشان داد که بین اهمیت این ابعاد در هر چهار سطح عوامل زمینه رفتاری، منابع، مدیریتی و محیطی بر توسعه ورزش همگانی تأثیر بسزایی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of factors in the development of tourism recreation with an emphasis on sport for all

نویسندگان [English]

  • Mehdi Savadi 1
  • MehrAli Hematinezhad 2
  • Mohammad Hassan Gholizadeh 3
  • Hamid Reza Goharrostami 4
1 qeshm
2 Prof. of Sport Management, Faculty of physical education and Sport science, University of Guilan, Rasht.
3 Associate Prof., Dept. of Management, University of Guilan, Rasht.
4 Assistant prof. of Sport Management, Faculty of physical education and Sport science, University of Guilan, Rasht
چکیده [English]

Abstract
    Identification of factors and strategies identified in tourism recreation and sports can grow and spread in the community and ultimately help its institutionalization in the country. The aim of this study was to evaluate the factors affecting the development of tourism recreation and sports in the province so that more people could participate in recreation activities. Research method was descriptive survey was done as a field. The population of this research managers and experts, academics, and educators aware of the Development of Sport, The sample in sufficient numbers (241) and targeted and available to participate in the research and answered the questions. The research tools included a researcher made Press‌ presented with 66 statements with Likert method and the valuation of five choices for each (very small, small, pretty, high, very high), produced and used it placed. The validity by experts (n = 15), the reliability by Cronbach's alpha (94/0) was approved. Kolmogorov-Smirnov test results show that the rules and regulations of the factors of management and operating aspects of resources, including human resources, finance, technology and equipment are significant abnormal distribution and other natural distributed later. Finally, conclusions and Prioritization of various aspects of the study, showed that the importance of this dimension in all four behavioral factors, resources, environmental management and have a significant impact on the development of sport.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • Tourism
  • Recreation
  • sport
آصفی، احمدعلی؛ خبیری، محمد؛ اسدی دستجردی، حسن؛ گودرزی، محمود (1393) بررسی عوامل سازمانی مؤثر در نهادینه کردن ورزش همگانی در ایران، پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، سال دهم، شماره بیستم ص 76-63
اتقیاء، ناهید (1387)، نیازسنجی ورزش بانوان شاغل در دانشگاه الزهرا وارایه راهکارهای کاربردی، علوم حرکتی و ورزش
الفته، مرضیه، سوادی، مهدی (1395)، بررسی موانع گردشگری ورزشی در فضاهای عمومی شهری و پارک‌های بانوان شهر شیراز، فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا، شماره 4: صص 97-83.
روشندل اربطانی طاهر (1386)، تبیین جایگاه رسانه‌های همگانی در نهادینه کردن ورزش همگانی در کشور، نشریه حرکت، شماره 33
زاهدی، نسرین (1390)، «مقایسه و اولویت‌بندی راهکارهای توسعه ورزش همگانی کشور ازدیدگاه مدیران، کارشناسان و صاحب‌نظران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شمال.
 سوادی، مهدی (1394)، طراحی مدل توسعه ورزش همگانی استان هرمزگان و تدوین استراتژیی اجرایی آن، رساله دکتری، دانشگاه گیلان
شهبازی، مهدی؛ شعبانی مقدم، کیوان؛ صفاری، مرجان (1392)، ورزش همگانی (ضرورت، موانع و راهکارها)، فصلنامه مجلس و راهبرد، سال بیستم، شماره هفتاد و شش.
صادقیان، زهرا. (1390)، بررسی نقش رسانه‌های جمعی در گرایش مردم شهر همدان به ورزش همگانی. پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی. دانشگاه مازندران.
صفاری، مرجان (1391)، «طراحی الگوی توسعه ورزش همگانی ایران»، رساله دکتری دانشگاه تربیت مدرس.
گودرزی- محمود، کوزه چیان- هاشم، احسا نی- محمد،1383، طراحی وتبیین الگوی مهارت‌های سه گانه مدیریتی مدیران، نشریه حرکت، شماره 21
منافی، فریدون، (1394)، مطالعه انگیزه‌ها و موانع فعالیت‌بدنی در میان جامعه دانشگاهی (اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان) به منظور ارائه راهکارهای توسعه ورزش همگانی در دانشگاه‌های ایران، رساله دکتری، دانشگاه گیلان
Girginov. Vassil. (2001). Strategic relations and sport policy making: the case of aerobic union and school sport federation, Bulgaria, Journal of sport management, 15, PP:173-b, 194.
Gratton,Chris.Tylor,Peter. (2000).Economics of Sport and Recreation.Taylor & Francis Group.First published
Knowler, W. C., Barrett-Connor, E., Fowler, S. E., Hamman, R. F., Lachin, J. M., Walker, E.A., & Nathan, D. M. (2002). Diabetes Prevention Program Research Group. Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metformin, N Engl J Med, Vol. 346, Pp: 393– 403.
Lee, I. M., & Paffenbarger, R. S., Jr. (2000). Associations of light, moderate, and vigorous intensity physical activity with longevity: The Harvard alumni health study, American Journal of Epidemiology, Vol, 151, Pp: 293-299.
Lee, I. M., & Skerrett, P. J. (2001). Physical activity and all-cause mortality: what is the dose-response relation? Med Sci Sports Exerc, Vol. 33, Pp: S459–S471.
Lim, S. Y., Warner, S., Dixon, M., Berg, B., Kim, C., & Newhouse-Bailey, M. (2011). Sport participation across national contexts: A multilevel investigation of individual and systemic influences on adult sport participation, European Sport Management Quarterly, Vol. 11, No. 3, Pp: 197–224.
Mull, R,. Kathryn, F,. Bayless, G,. Ross, C, M,. Jamieson, L, M. (1997). Recreation Sport Management, Human Kinetics.
Mull, R., Kathryn, F., Bayless, G., Ross, C.M., Jamieson, L.M. (2005) Recreational Sport management. 4th ed. Champaign: Human Kinetics.
Sugiyama, T. (2012). The Built Environment and Physical Activity Behaviour Change: New Directions for Research?, Res Exerc Epidemiol, Vol. 14, No. 2, Pp: 118-124.