بررسی رابطه توسعه پایدار گردشگری با امنیت سرمایه گذاری با تاکید بر اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، حسابداری و اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

چکیده

    بسیاری از برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران توسعه، از صنعت گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می‌کنند که می‌تواند با برنامه‌ریزی اصولی و مناسب و شناسایی فرصت‌ها و محدودیت‌های گردشگری نقش موثری در توسعه روابط و مناسبات اقتصادی و در نتیجه توسعه ملی و منطقه‌ای و تنوع بخشی به اقتصاد ملی و منطقه‌ای بر عهده داشته باشد. موفقیت و رشد پایدار گردشگری در گرو عملکرد مناسب و هماهنگ عناصر و عوامل متعددی است که با هم ارتباط تنگاتنگی دارند. یکی از مهم‌ترین این عوامل، امنیت سرمایه گذاری است. از این رو این مطالعه به بررسی رابطه توسعه پایدار گردشگری با امنیت سرمایه گذاری با تاکید بر اقتصاد مقاومتی می‌پردازد. گردشگری پایدار با کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و به عنوان پدیده‌ای دوستدار محیط زیست جایگاهی ویژه در اقتصاد مقاومتی دارد. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش ARDL حاکی از این است که امنیت سرمایه گذاری عاملی مهم در جهت توسعه گردشگری به شمار می‌آید و می‌توان با بهبود امنیت سرمایه‌گذاری در کشور گامی مهم در جهت توسعه گردشگری پایدار و نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی برداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between sustainable tourism development and investment security in terms of resistive economy

نویسندگان [English]

  • Mohammad Kheiri 1
  • Hadi Esmaeil Pour Moghadam 2
  • Vahid Dehbashi 3
1 Assistant Prof. Dept. of Management, Accounting & Economy, Payam-e-Noor University, Tehran, Iran
2 Ph.D. student of Economic, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
3 Faculty member, Dept. of Agriculture economy, Zabol University, Zabol, Iran
چکیده [English]

Abstract
    Many planners and policy makers in the field of development have enumerated the tourism industry as the main pillar of sustainable development. Accordingly, if proper planning is undertaken and due attention is directed towards identification of opportunities and constraints of tourism, it can play an effective role in the development of the economic relations and ties as well as national and regional development and diversification of the national and regional economy. The sustainable success and growth of tourism depends on proper and harmonious performance of diverse and intertwined elements and factors. As such, investment security is considered as one of the most important factors in this regard. Accordingly, this paper examines the relationship between sustainable tourism development and investment security in terms of resistive economy. Since sustainable tourism reduces the dependency level on oil revenues, it is considered an environment-friendly phenomenon which occupies a unique status in the resistive economy. The results of ARDL model estimation method delineate that the notion of investment security plays a vital role in tourism development. Besides, if the investment security is improved across the country, it may be argued that an important step has been undertaken toward tourism development and attainment of goals stipulated in resistive economy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Tourism
  • investment security
  • Resistive economy
بیدختی، امیر (1389). آمیخته بازاریابی راهبردی در صنعت گردشگری، مجله مطالعات مدیریت راهبردی، 3، 49-68.
پاپلی یزدی، محمدحسین و سقایی، مهدی (1385). گردشگری (ماهیت و مفاهیم)، تهران: انتشارات سمت، چاپ اول.
پورفرج، علیرضا؛ عیسی‌زاده روشن، یوسف و چراغی، کبری (1387). «فناوری اطلاعات و ارتباطات، صنعت گردشگری، رشد اقتصادی»، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، 13، 66-46.
خوارزمی، ابوالقاسم (1384). «بررسی رابطه علیت بین گردشگری و تجارت در ایران»، پژوهشنامه بازرگانی، 37، 108-91.
رنجبریان، بهرام و زاهدی، محمد (1386). شناخت گردشگری، اصفهان: نشر چهارباغ، چاپ دوم.
رنج‌پور، رضا؛ کریمی تکانلو، زهرا و نجفی نسب، میر حجت (1390). «بررسی فرضیه توریسم منجر به رشد در ایران»، تحقیقات اقتصادی راه اندیشه، 134-115.
طبیبی، سیدکمیل؛ بابکی، روح اله و جباری، امیر (1386). «بررسی رابطه توسعه گردشگری و رشد اقتصادی در ایران»، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، 26، 110-83..
طبیبی، سیدکمیل؛ جباری، امیر و بابکی، روح اله (1386). «بررسی رابطه علی گردشگری و رشد اقتصادی (مطالعه موردی ایران به‌علاوه کشورهای عضو OECD»، دانش و توسعه، 24، 84-63..
کاظمی، محمد (1385). مدیریت گردشگری، تهران: انتشارات سمت، چاپ اول.
معصومی، مسعود (1384). ماهیت گردشگری، تهران: پیک کوثر.
مهدی‌زاده، جواد (1377). بحران گردشگری در ایران و راه‌های برون رفت از آن، تهران: مهندسین مشاور فرنهاد.
 نوفرستی، محمد (1378). ریشه واحد و همجمعی در اقتصادسنجی، تهران: موسسه خدماتی فرهنگی رسا.
یاوری، کاظم؛ رضاقلی زاده، مهدیه؛ آقایی، مجید و مصطفوی، سیدمحمدحسن (1389). «تأثیر مخارج توریسم بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)»، تحقیقات اقتصادی، 2.
Agiomirgianakis, G., Serenis, D. and Tsounis, N. (2015). Effects of Exchange Rate Volatility on Tourist Flows into Iceland. Procedia Economics and Finance 24, 25 – 34.
Arana, J. E. and LEON, C. J. (2008). The impact of terrorism on tourism demand. Annals of Tourism Research 35, 299-315.
Bao, Y. F. and Mckercher, B. (2008). The Effect of Distance on Tourism in Hong Kong: A Comparison of Short Haul and Long Haul Visitors. Asia Pacific Journal of Tourism Research 13, 101-111.
Eugenio-Martín J. L., Morales N. L. and Scarpa, R. (2004) Tourism and Economic Growth in Latin American Countries: A Panel Data Approach, Natural Resources.
Holjevac, A. L. (2003). A Vision of Tourism and the hotel industry in the 21S.t. Century. Hospital Management, 22.
Pesaran, M. H., Shin, Y. (1999), An autoregressive distributed lag modeling approach to cointegration analysis. Cambridge, Cambridge University Press.
Rey, B., Myro, R. L. and Galera, A. (2011). Effect of low-cost airlines on tourism in Spain. A dynamic panel data model. Journal of Air Transport Management 17, 163-167.
Smeral, E. (2009). Impacts of the World Recession and Economic Crisis on Tourism: Forecasts and Potential Risks. Journal of Travel Research 49, 31-38.
Song, H. and Lin, S. (2009). Impacts of the Financial and Economic Crisis on Tourism in Asia. Journal of Travel Research 3.
Tang X. M. (2006). Causality between tourism and economic growth in the United States. Journal of Information Management, 23(6), 451-467.
Tuckova, Z. and Sverak, P. (2016). Impact of the Regional Macroeconomics Indicators on Tourism Entities in Plzen and Zlin regions. Procedia Economics and Finance 39, 313 – 318.
Williams, A. M. and Gareth, S. (2002). Critical issues in Tourism: A Geographical Prespective. Oxford: Blackweel publishers ltd.
World Tourism Organization (2004). Indicators of Sustainable Development for Tourism Destinations: A Guidebook. Published and printed by the World Tourism Organization, Madrid, Spain