نقش شهر آموزش محور در مدیریت مشارکتی

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 پژوهشگر دکتری معماری، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد هشتگرد، هشتگرد، ایران

3 پژوهشگر دکتری شهرسازی

چکیده

شهر به عنوان بزرگ‌ترین دستاورد بشر، علاوه بر در اختیار قراردادن امکانات و الزامات زندگی، می‌باید، با آموزش، شهروند را برای بر عهده گرفتن نقش مناسب و مثبت در صحنه حیات شهری، آماده نماید. با پررنگ شدن میزان آگاهی افراد در شیوه زندگی، نیاز مبرم شهروندان به آموزش‌های ضمن زندگی را چندین برابر شده است. اما این نیاز به یادگیری نمی‌تواند فقط در قالب آموزش‌های رسمی خلاصه شود بلکه نیاز است تا این آموزه‌ها به شیوه‌هایی خلاق در هرلحظه در اختیار شهروندان قرار گیرد. شهروند آموزش دیده می‌تواند با آموزش‌های مؤثر شهری، تأثیرات متعددی را بر تحول اجتماعی شهر بگذارد. در این مقاله در راستای دستیابی به اصول پایه شهرهای آموزش‌دهنده و ارزیابی معیارهای آن ابتدا به تعریف دقیقی از مفاهیمی همچون آموزش می‌پردازیم و به تأثیر آموزش در جامعه و چگونگی ارتباط آموزش و عملکرد آن با فضاهای شهری و نقش آن در مشارکت شهروندان در فضاهای شهری خواهیم پرداخت تا تعریفی جامع از شهر آموزش‌دهنده ارائه نماییم. لذا این مقاله درصدد آن است که از روش تحقیق ترکیبی (توصیفی- همبستگی) به اصول معیارهای فضاهای آموزش‌دهنده در شهر بپردازد. واز این روی به اصول جدیدی در انتظام کالبد شهری و باز تعریف نقشی نوین برای فضاهای شهری با رویکرد آموزش دهندگی می‌رسیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of City training center in participative management

نویسندگان [English]

  • Hussein Mojtabazadeh 1
  • Mahsa Haji Fathali 2
  • Mandana Habibi 3
1 Faculty member, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Ph.D. Researcher of Artichecture, Islamic Azad University, Hashtgerd Branch, Hashtgerd, Iran
3 Ph.D. Researcher of Urban Planning
چکیده [English]

Abstract
    City as the greatest achievement of human beings, in addition to providing life facilities and requirements, should prepare its citizens through education to take appropriate and positive roles in the scenes of urban life. As the level of people’s awareness in lifestyle increases, a dire need for a life-long education becomes significant. However, the need to learn cannot be simplified solely in the form of formal education; in fact, the training should be conducted through innovative methods always available to the citizens. The trained citizen can have various effects on the social changes of their city. To gain aaccess to the basic principles in the training cities and evaluating its values, first a precise definition of concepts such as education is taken into account. This is followed by the effect of education on society, communication in training, its function in the urban environment and its role upon the participation of citizens’ in urban areas to present a comprehensive definition of the training city. Therefore, this article uses a combined approach (Descriptive-correlational) to discuss the principles of training spaces in the city's criteria. This is an attempt to reach onto new principles in the layout of the urban fabric and redefine a new role for urban spaces with a training approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trainer city
  • Education
  • Trainer space
  • Environmental media
  • cooperation
حبیبی، محسن،، هادی سعیدی رضوانی، شهرسازی مشارکتی؛ کاوشی نظری در شرایط ایران، نشریه هنرهای زیبا، شماره 24، زمستان 1384
 دریسکل، دیوید، ایجاد شهرهای بهتر با کودکان و جوانان، ترجمه نوید سعیدی رضوانی، مهرنوش توکلی، تهران، دیبایه، 1387
مکوند حسینی، نسیم؛ پایان نامه کارشناسی ارشد راهنما: دکتر نوید سعیدی رضوانی، تدوین اصول شهر آموزش‌دهنده، دانشکده معمار دانشگاه آزاد واحد قزوین، سال 89
ناری ابیانه، محمد رضا، جلد 1 نظام‌نامه آموزشی و مشارکت اجتماعی، دفتر مطالعات معاونت اجتماعی فرهنگی شهرداری، 1385
مهدوی نژاد، محمد جواد، محمدرضا بمانیان، معصومه امینی، ارائه الگوها و روش‌های مطلوب تبدیل شهر تهران به شهر آموزش‌دهنده) با تاکید بر اصول و تجارب جهانی (، نشریه مدیریت شهری، شماره 31، بهار و تابستان 92
Bengtsson, Jarl,,City strategies for lifelong learning, Abridged version of speech in Second Congress of Education Cities, 1992
 Manuel Del Pozo, Joan, the Concept of the Educating City Today, Education and Urban Life: 20 Years of Educating Cities, International Association of Educating Cities, 2009
Mata Carriga, Marta, Common objectives of the educating cities, 1992
Laesson, Staffan, The Open city and the closed classroom, Second Congress of Education Cities, 1992
Josep centelles, monograph (city) urban planning and education, 2009
www.edcities.org, A New Training Experience in the Lisbon City Council: Adult Education and Training Project, 2002
Figueras, Pilar, Educating Cities: A Commitment to the Feature, Education and Urban Life: 20 Years of Educating Cities, International Association of Educating Cities, 2009
Hereu, Jordi, Barcelona: A City Committed to Education, Education and Urban Life: 20 Years of Educating Cities, International Association of Educating Cities, 2009
http://eco.isu.ac.ir/intro/programs
http://eco.isu.ac.ir/intro/programs.Htm