بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری باتاکید بر الگوی حکمروایی خوب (نمونه موردی: محله ده ونک، منطقه 3 تهران)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، نور، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

    موضوع مورد بررسی این مقاله بازآفرینی بافت‌های فرسوده با تاکید بر الگوی حکمروایی خوب شهری می‌باشد. دراین مقاله تلاش شده است تا به این سؤال پاسخ داده شود که محله ده ونک به لحاظ شاخص‌های حکمروایی خوب شهری چگونه است وچگونه می‌توان با استفاده از این الگوی مدیریت شهری نسبت به بازسازی وبهسازی بافت فرسوده اقدام نمود. روش مورد استفاده در این تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی و به لحاظ هدف کاربردی – توسعه‌ای می‌باشد و واحد تحلیل آن سرپرست خانوار بوده که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند، برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز از هردو روش کتابخانه‌ای و میدانی استفاده شده است. همچنین ازابزار پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات میدانی استفاده شده، این اطلاعات جمع آوری شده وارد نرم افزار spss شده و بوسیله آمار توصیفی (میانگین، واریانس و انحراف معیار) وآمار استنباطی (آزمون T تک نمونه‌ای، یومن ویتنی و تحلیل معادلات ساختاری و..) مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت وسپس فرضیه‌های تحقیق مورد آزمون قرار گرفتند. بر اساس نتایج بدست آمده، محله ده ونک به لحاظ شاخص‌های حکمروایی خوب شهری وضعیت نامناسبی را داراست، علاوه برآن، به لحاظ فرسودگی بافت‌های مسکونی نیزاز وضعیت مناسبی برخوردارنیست. هم چنین، نظر سنجی بعمل آمده درزمینه عوامل مؤثر بر بهسازی ونوسازی بافت فرسوده در ده ونک، نیز نشان می‌دهد که ازبین عوامل مؤثر بر بهسازی ونوسازی بافت فرسوده اعتماد به نهادها و تشکل‌های اجتماعی محله و همچنین اعتماد به متولیان و مجریان و مدیران طرحهای بهسازی و نوسازی از نظر پاسخگویان دارای بیشترین تأثیر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Regeneration of worn-out urban textures with Urban Good Governance Approach (Case Study: Deh-e- Vanak District)

نویسندگان [English]

  • Jalal Azimi Amoli 1
  • Akbar Jamdar 2
1 Assistant Prof.of Geography & Urban Planning, Islamic Azad University, Noor Branch, Noor, Iran
2 M.A.student of Geography & Urban Planning, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
    This study aims at Regeneration the improvement and reconstruction of worn-out urban textures with emphasis on the model of urban good governance. This article tried to answer these questions: "How is the Deh-e Vanak district in terms of the urban good governance indexes?" and "How could it be possible to reconstruct and improve the worn-out textures by applying this model of urban management?". The study was conducted in descriptive-analytical research method, and it was an applied-developmental study in terms of the research purposes. The analytical unit was the household head. The household heads were selected in a simple random sampling method, and the field data collected through questionnaire was entered into the SPSS software and the results of which were analyzed and finally, the conclusion of research hypotheses test was produced. As shown by the study results, the Deh-e Vanak district was considered to be in an inappropriate status as far as the urban good governance indexes were concerned, and the same was true regarding the worn-out settlement textures. In addition, a survey of the factors affecting the improvement and reconstruction of the worn-out textures showed that among the other factors, confidence in social associations and institutions of the district as well as trusting those in charge of the reconstruction plans including executives and implementation managers were the most effective factors according to the respondents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Governance
  • Worn-out Texture
  • Improvement& Reconstruction
  • urban management
  • Deh –e-vanak
اسدی، روح الله، (1388)، تحلیل جایگاه حکمروائی خوب شهری در شهر مشهد با مدل - swot، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.
آقاصفری، عارف، (1389)، بررسی نوسازی و بهسازی بافت فرسوده محله شهید خوب بخت، فصلنامه مطالعات شهر ایرانی- اسلامی. شماره 1، (59-71)
برک پور، ناصر (1381)، گذراز حکومت شهریبه حاکمیت شهری (مورد: همدان اسلام شهر)، پایان نامه دکتری رشته شهرسازی دانشگاه تهران.
حبیبی، سیدمحسن (1375)، از شار تا شهر، تحلیلی تاریخی از مفهوم شهر وسیمای کالبدی آن، تفکر و تأثر، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
حسینی، محمد (1387)، بررسی و سنجش شفافیت، پاسخگویی در مدیریت شهری شهرداری مشهد براساس الگوی حکمروایی شهری خوب، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت شهری دانشگاه فردوسی مشهد.
حمزه‌ای، مجید (1392)، حکمرانی خوب در شهرداری مشهد، پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری، مشهد، دانشگاه فردوسی.
رفعیان، مجتبی و سیدعلی حسین پور (1390)، حکمروایی خوب شهری از منظر نظریات شهرسازی، تهران، انتشارات طحان.
زنگی آبادی، علی و فرامرز خسروی، (1390)، استخراج شاخصهای شناسایی بافت فرسوده شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: محدوده غربی بافت فرسوده شهر جهرم) فصلنامه پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شماره ۷۸ (117-126)
زیاری، کرامت الله، مهد نژاد، حافظ و فریاد پرهیز (1388)، مبانی و تکنیک‌های برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه بین المللی چابهار.
ستوده، مظفر (1371)، جایگاه حکمروایی خوب برنامه‌ریزی شهر در طرح مترو تهران، فصلنامه علمی و پژوهشی علوم انسانی، شماره 48، (832-836)
صالحی، رضا (1392)، سنجش و تحلیل رابطه بین سرمایه اجتماعی شهری و حکمروایی شهری، مطالعه موردی: شهر نسیم شهر، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید چمران، اهواز.
عظیمی آملی، جلال و عبدالرضا رکن الدین افتخاری (1393)، حکمروایی روستایی (مدیریت توسعه پایدار)، سمت، تهران.
عظیمی آملی، جلال (1393)، نوسازی بافت‌های فرسوده شهری با رویکرد مشارکت مردمی (نمونه موردی: محله 6 شهرچالوس)، فصلنامه نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، شماره 25 (145-166).
عندلیب، علیرضا (1385)، توسعه نوسازی بافت‌های فرسوده تهران، ضرورت‌ها و راهبردها، دومین سمینار ساخت و ساز در پایتخت، سازمان نوسازی شهر تهران، پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران.
نوبری، نازک ومحمد رحیمی (1389)، حکمرانی خوب شهری یک ضرورت تردید ناپذیر، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران دانش شهر، شماره 11
UNDP, (Urban Governance Index),2002,A Tool to measure progress in achieving Good Urban Governance (Global Campaign on Urban Governance),available at:http://www.unhabitat.org.
Word bank., (2006),Good Governance,available on: www.word bank.org.
Hediger &Werner(1997), “Towards an ecological economics of sustainable development”,sustainable development,vol.5,no.1,pp:101-109.
Petter,G. (2000),Good Governance,press,London.
Douglas,Davide,J.A. (2005), “The restructuring of Local Governance in Rural Regions:A rural development perspective”, Journal of Rural Studies 21,P.231-246,available at: www.elsevier.com.
Picou,J.s. (1999), Theoretical Trends in Environmental Sociology:Implication for resource conference,minerals management service,August24-26,Parkcity Utah.
Blair,Harry(2000),”Participation and Accountability at the periphery:Democratic Local Governance in six countries”,Word development,vol.28,no.1,pp:21-39,Elsevier Science Ltd.