میزان تحقق اجرای هوشمندسازی در ارتقاءآموزش مدارس روستایی (مطالعه موردی: دهستان سولقان)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

    هدف این تحقیق شناخت میزان تحقق چگونگی هوشمندسازی مدارس درزمینه بهبود شرایط آموزشی و تاثیرگذاری فرآیند یادگیری ویاددهی درتصمیم سازی‌های فردی و کسب مهارتهای کارگروهی است. متغییرهای مورد بررسی دراین پژوهش شامل متغییر مستقل، روش‌های اجرای هوشمندسازی ومتغییر وابسته، پیامدهای هوشمندسازی است که درواقع به بررسی اینکه چه میزان مراکزآموزشی هدف تحقیق باافق چشم انداز هوشمندسازی تطابق دارد؟ ونیز آیا هوشمندسازی مدارس منجربه افزایش آگاهی معلمان به فناوری اطلاعات روز گردیده است؟ و تاچه حد هوشمندسازی مدارس درایجاد انگیزه دریادگیری دانش آموزان نقش دارد؟ می‌پردازد، دراین تحقیق کلیه مدارس هوشمند دردهستان سولقان مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. مجموعاً اطلاعات مورد نیاز از 5 مدیر مدرسه و 55 معلم از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری، جمع آوری گردید و درنهایت بااستفاده ازروش آمارتوصیفی وآمار استنباطی به کمک توزیع کای اسکوئر و با بهره‌گیری از مدل پخش ومدل مفهومی مدرسه هوشمند اطلاعات مورد پردازش قرارگرفت. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که مراکزآموزشی هدف تحقیق با افق چشم انداز هوشمندسازی تطابق ندارد ورابطه معنی داری بین ایجاد شرایط هوشمندسازی درمدارس وارتقاء سطح آموزشی معلمان وجود ندارد ولی طبق یافته هامشخص شد که بین امکانات مورد نیاز برای هوشمند سازی مدارس و ایجاد انگیزه دریادگیری دانش آموزان رابطه معنی داروجود دارد، به گونه‌ای که امکانات هوشمندسازی مدارس باعث ایجاد جذابیت و افزایش سطح یادگیری و ماندگاری دانش آموخته شده می‌گردد.
لازم است دراین راستا دانش آموزان باانجام کارگروهی مثل تحقیق ازطریق اینترنت ویا ارائه کنفرانسهای خودبه صورت پاورپونت ازدانش به روز برخوردارشوند وهم اشتیاق نسل جدید به استفاده ازرایانه جهت داده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Individual research of smartening fulfillment rate in Solegan schools

نویسندگان [English]

  • Shaghayegh Akhavan Touisegani 1
  • Shohreh Taj 2
  • Homa Salehi 2
1 M.A. student in Geography & Rural Planning, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Assistant Prof. of Geography & Rural Planning, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
    Aim of this research is to have a conceptual perception of the success rate in smartening of schools and to study consequences in the grounds of educational improvement and effectiveness of learning and teaching in individual decision making and group work skill achievements. Studied variables through this research are of independent (smartening methods) and dependent (smartening fulfillment) which literally studies the overlap of target educational centers with smartening provision. This also is in to evaluating the success rate of school smartening in motives creation for students.In this research the entire smart schools in Solegan have been studied through which the overall five school managers and fifty five instructors were questioned by interviews and questioners and the gathered information has been processed by adapting attributive and deductive statistics with the assistance of k-square distribution technique and the rest of the data processing was done through conceptual model of smart schools. The exploited results indicate that educational centers are strikingly deviated from smartening provision conducted by government and there is not elaborating relation between what has been done and improvement of tutors’ skills but fortunately at last a defining relation between smartening infrastructures and motives creations in students was found as if the existing facilities have generated attraction and lifted the education level and durability of the knowledge inculcation into students minds. It has to be mentioned that students are supposed to participate the team works, ad hoc and apprentice conferences so as to update themselves to the latest achievements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fulfillment
  • smartening
  • School
  • Rural
  • Solegan
اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران، دبیرخانه هوشمندسازی مدارس،1393، راهنمای بهره‌مندی هوشمندانه ازفناوری های نوین درمدارس.
یغما. عادل، (1388)، اقتضای تحول درنظام آموزشی، تکنولوژی آموزشی، تهران، دوره 25، شماره 206.
Azian T.S. Abdullah, (2006).Deconstructing Secondary Education The Malaysian Smart School Initiative,pp 1-12
Saatchi Mahmoud, (1997). Applied psychology for Managers.
Salina Alvaro, Jaime Sanchez, (2010). Digita inclusion in chile: internet in rural school.
Smart school Project Team, (1997).The Malaysian smart School: A n MSC FlagshipApplication,Aconceptual Blueprint,Availablet.