ابعاد توسعه اجتماعی در قشم با تکیه بر نظریه پارسنز

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران

4 گروه جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف مطالعه تأثیر ابعاد مختلف توسعه اجتماعی در جزیره قشم آغاز شد.، نظریه سیستم پارسنز به عنوان چارچوب نظری انتخاب شد و ابعاد مختلف توسعه بر اساس چهار خرده نظام پارسنز، تعیین شد. روش تحقیق نیز تاریخی و فن استفاده شده در این پژوهش، تحلیل اسناد بود. در نهایت، نتایج حاصل نشان داد که تلاش برای پیشرفت و توسعه در چهار عرصه، فکر، یعنی تحول در آموزش و پرورش و رسانه‌ها، علم، یعنی شتاب بخشی در تولیدات علمی و نظریه پردازی در جهت رسیدن به استقلال علمی، زندگی، یعنی توجه به ارتقای شاخصه‌های عدالت، امنیت، رفاه، استقلال، آزادی و معنویت در جامعه، معنویت، یعنی تقویت روحی و انگیزه پیشرفت واقعی در تمام عرصه‌ها، صورت بگیرد تا بسترهای واقعی برای رسیدن به توسعه هر جانبه در کشور فراهم شود. در برنامه ریزی برای تحقق الگوی پیشرفت باید جمع آوری ذخایر ملی و بالفعل ساختن استعدادها، تشکیل گروه‌های پژوهشی، توزیع عادلانه امکانات تحقیقاتی و دانشگاهی هدف گذار صحیح، تربیت نظریه پردازان توانا، سرمایه گذاری روی علوم نوین و کاربردی، تقویت روحیه خودباوری و انگیزه پیشرفت مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dimensions of social development in Qeshm

نویسندگان [English]

  • Hussein Abolhassan Tanhaei 1
  • Bagher sarookhani 2
  • Nader Gholi Ghourchian 3
  • Abbas Brahimi Ghaleh Ghazi 4
1 Dept. of Social Science, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Dept. of Sociology, Islamic Azad University, Science & Research Branch, Tehran, Iran
3 Dept. of Sociology, Islamic Azad University, Bandarabbas Branch, Bandarabbas, Iran
4 Dept. of Sociology, Islamic Azad University, Bandarabbas Branch, Bandarabbas, Iran
چکیده [English]

Abstract
    This study began for aimed to investigate the effect of different dimensions of social development in the island began. Systems theory Parsons was selected as a conceptual framework and various aspects of development based on four subsystem Parsons was determined. Historical research methods and techniques used in this study, analysis of documents. due to the improving indicators of justice, security, prosperity, independence, freedom and spirituality in society, spirituality, to strengthen ethics and real progress in all areas, so as to real contexts to achieve comprehensive development in the country. In planning for the realization of national reserves and actual progress must collect the talents, the formation of research groups, research and academic goals correct distribution facilities, training mighty theorists, investment in new science and functionality, boost morale and self-esteem and motivation be considered progress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Development
  • the scale of development
  • Qeshm
  • social system
  • subsystem
ازکیا، مصطفی و غلامرضا غفاری (1387). جامعه‌شناسی توسعه. تهران: نشر کیهان
تنهایی، ح. (1387). «درآمدی بر مکاتب و نظریه‌های جامعه‌شناسی». مشهد: نشر مرندیز
حمزه پور، علی (1385). راهبردهای ساماندهی صنعت در ایران، تهران: نشر امیرکبیر
دیلینی، تیم (1387). «نظریه‌های کلاسیک جامعه‌شناسی»، ترجمه بهرنگ صدیقی و وحید طلوعی، تهران: نی
روشه، گی (1376). «جامعه شناسی تالکوت پارسنز»، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، تهران، تبیان
صالحی (1386). عباس، «بررسی رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران»، تهران: نشر مرکز
کرایب، یان (1385). «نظریه اجتماعی مدرن: از پارسونز تا هابرماس»، ترجمه مخبر، تهران: آگاه
کوزر، لوئیس (139). «زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی». ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشر نی
همیلتون، پیتر (1380). «شناخت و ساختار اجتماعی»، ترجمه حسن شمس آوری، تهران: مرکز
Barnes H. E. (1970). "An Introduction to the History of Sociology", Chicago: the University of Chicago Press,
Bourdieu Piere (1984). "Social Critique of the Judgement of Taste", Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press
Parsons,t. (1951), "the social system", Chicago: free press.