شبیه‌سازی اثرات تغییر اقلیم بر روی منابع آب حوضه آبریز کارون بزرگ و مدیریت بحران (مورد شهر اهواز)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسنده

استادیار جغرافیای طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)، تهران، ایران

چکیده

تغییر اقلیم یک پدیده پیچیده اتمسفری- اقیانوسی در مقیاس جهانی و درازمدت است. این پدیده متأثر از عواملی چون فعالیت‌های خورشیدی، آتش‌فشان‌ها، اتمسفر، اقیانوس‌ها و درصد گازهای گلخانه‌ای در اتمسفر می‌باشد که دارای اثرات متقابل می‌باشند. این تغییرات منجر به دگرگونی در وضع آب و هوا، تغییر توزیع مکانی و زمانی تغذیه سفره آب‌های زیرزمینی و کیفیت آب شده و به طور کلی روند جدیدی را در اقلیم جهانی موجب می‌شود. بارش و نوع آن (جامد یا مایع)، جریانات سطحی، تبخیر، تبعاً انقلاب صنعتی روند استفاده از انرژی شدت گرفت. گزارشات هیئت بین‌الدول تغییر اقلیم، حاکی از این است که در صورت عدم کاهش متوسط دمای زمین تا سال 2100 می‌تواند به میزان 1/1 تا 6/4 درجه سانتی‌گراد افزایش یابد. این امر به بروز پدیده‌ای به نام پدیده گرمایش جهانی و تغییر اقلیم حاصل از آن خواهد شد. در نتیجه چرخه آبی و یا سیستم منابع آب می‌تواند دچار تغییرات بنیادی شوند. حوضه آبریز کارون بزرگ با داشتن حدود 12 سد بزرگ احداث شده و در حال احداث و با پتانسیل تولید 20 هزار مگاوات تولید نیرو از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. بنابراین آشکارسازی تغییر اقلیم و بررسی آثار و پیامدهای تغییر اقلیم در این منطقه از اهمیت بالایی برخوردار است. در این تحقیق با استفاده از داده‌های مدل‌های گردش عمومی جو (GCM) تحت سناریوی گازهای گلخانه‌ای SRES تغییرات بارش و دما در دوره 2039- 2010 برای ایستگاه اهواز که به عنوان ایستگاه منتخب حوضه کارون بزرگ می‌باشد، شبیه‌سازی شده است. داده‌های مورد نیاز شامل میانگین دما و مجموع بارش ماهانه در دوره آتی از دو مدل HadCM3 و CSIRO از سری مدل‌های گردش عمومی جو تحت سناریوی A2 و B1 تأمین شده که با استفاده از روش تناسبی داده‌های دوره پایه و دوره‌های آتی بررسی شده است. نتایج حاکی از افزایش دما برای هر دو مدل به ترتیب 8/1 و 2 درجه سانتی‌گراد وکاهش بارندگی 6 و 4 درصد برای دوره 2039- 2010 می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tghyyraqlym simulated effects on water on resources and disaster management of large Karun Basin (The case study: Ahwaz)

نویسنده [English]

  • Gholam Hussein Eskani Kazzazi
Assistant Prof. of Natural Geography, Yadegar-e-Imam Khomeine Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
    Climate change is a complex volcanoes, atmosphere, oceans, and the percentage of greenhouse gases in the atmosphere is, Effects are mutual. These changes lead to changes in the water and air, changing the spatial and temporal distribution of water supply and quality of groundwater aquifers and a whole new trend in the causes of global climate. And precipitation type (solid or mab), surface currents, evaporation, Tba industrial revolution intensified the use of energy. Reports ‌of the intergovernmental panel on climate change, suggest that average global temperatures in 2100 could not reduce the rate of 1/1 to 6/4 °C increases, this phenomenon occurs a phenomenon called global warming and climate change will result from it, the water cycle and water resources systems can be a radical change. Karun large catchment area whit about 12 large dams have been built and being built with the potential to produce 20 thousand megawatts of power generation is very important. Thus, detection and consequences of climate change and climate change in this area is very important. In this study, using data from the atmospheric general circulation models(GCM) under the SRES emissions scenarios, rainfall and temperature changes in the period 2039-2010 for the stations as the stations or Iran’s Karun basin is large, is simulated. The average monthly temperature and precipitation data required in the course of the next series of models HadCM3 and CSIRO atmospheric general circulation models under scenarios A2 and B1 using proportional data provided by the base period and further investigated Dvz.h is. The results indicate increased temperature for both models, respectively, 8/1 and 2 degrees Celsius and a decrease in rainfall for the period 2039-2010 are 6 and 4 percent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate change
  • Global warming
  • Water resources
  • atmospheric general circulation
  • release of scenario
  • large Karun Basin
اسکانی کزازی غ، لایه سیاهم، فتاحی ا (1390)، «شبیه‌سازی روند تغییرات دما و بارش در ایستگاه‌های منتخب حوضه آبریز کارون بزرگ» مجموعه مقالات یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
منتظریم، فهمی هـ (1382)، «اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب کشور»، مجموعه مقالات سومین کنفرانس منطقه‌ای و اولین کنفرانس ملی تغییر اقلیم، اصفهان
مهسا فر ح، مکنون ر (1390)، «پیش بینی بلندمدت رواناب ورودی دریاچه ارومیه تحت مدل‌های گردش عمومی جو» مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
مهسافر، حمید (1387)، «بررسی اثرات اقلیم بر بیلان آبی دریاچه ارومیه»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
IPCC(2001), Climate Change, the Scientific BASIS. Contribution of Working Group to the Third Assessment Report of the INTERGOVERMENTAL Panel on Climate change, Cambridge University Press, Cambridge, U.K, P. 881
Alcamo, J, P., Doll, F.K. and Siebert, S, (1997). “Global change and global scenarios of water use and availability” An application of water GAP 1, 0 Report A 9701, CENTER FOR Environmental Systems Research, University of Kassel, Germany.
http: //IPCC-ddc.cru.uea.ac.uk/(IPCC-DDC, 1998)
IPCC(2007), Summary for Policymakers, in: Climate change 2007. Solomone, S.D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, KB. Avert, M. Tignor and H.L. Miller (eds). (2007). Climate change 2007: the physical Science Basis. Contribution of working GROUP I to the Fourth Assessment report of the intergovernmental panel on Climate change, Cambridge University Press, Cambridge, 1-18 P.