تحلیل روابط جمهوری اسلامی ایران و روسیه پس از اعمال تحریم‌ها در مقطع زمانی 2013 تا 2015

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

شهرستان رفسنجان در شمال استان کرمان قرار گرفته است. این شهرستان از مراکز مهم کشاورزی به ویژه تولید پسته محسوب می‌شود. چون منطقه جزو مناطق زلزله خیز ایران است جهت برنامه‌ریزی شهری و رونق کشاورزی ایجاب می‌نماید تا این شهرستان از لحاظ پدیده‌های گسل و زلزله بیشتر مورد توجه قرار گیرد. از لحاظ زمین شناسی این شهرستان در محدوده ایران مرکزی واقع شده و دارای سه گسل مهم می‌باشد. گسل بافق-باغین در قسمت شمال شرقی، گسل رفسنجان در قسمت جنوب و جنوب غربی و گسل رفسنجان-زرند در قسمت شمال شرقی تا شرق شهرستان ایجاد شده‌اند. معیار ایمنی و حفاظت از مناطق شهری در برابر زلزله معیاری است که می‌تواند به عنوان اهداف اصلی در برنامه‌ریزی کاربری زمین مناطق زلزله خیز در نظر گرفته شود. گسل‌های رفسنجان و رفسنجان-زرند دارای سابقه زلزله‌اند که باید در برنامه‌ریزی‌ها در نظر گرفته شوند. گسل بافق-باغین دارای سابقه زلزله نیست ولی گسلی فعال است که می‌تواند در آینده زلزله ایجاد نماید. محدوده‌های شمال شرقی تا شرق و جنوب غربی تا غرب شهرستان برای گسترش شهر و یا ایجاد سازه‌های مهم و همچنین توسعه فیزیکی زمین‌های کشاورزی مناسب نیستند. در قسمت‌های شمال غربی و جنوب شرقی شهرستان امنیت زمین ساختی و زلزله به نسبت برقرار است و جهت گسترش شهر و ایجاد سازه‌ها، تاسیسات و گسترش زمین‌های کشاورزی مناسب می‌باشند. ایجاد انحراف در آبراهه‌ها و ایجاد پشته‌های مسدود کننده توسط حرکت گسل‌ها می‌تواند در گسترش مناطق مسکونی و زمین‌های کشاورزی تاثیرگذار باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Iran- Russia relationship after the imposing Sanctions during 2013 – 2015

نویسندگان [English]

  • Mohammad Akhbari 1
  • Mohammad Mahmoudi 2
1 Associate Prof. of Political Geography, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
2 M.A. student of Political Geography, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
    One of the important issues between I.R.Iran – Russia relation is integration between these two countries after imposing the sanctions during the period 2013-2015. Both countries have common features and proximities on the subject of sanctions imposed by the west and counter the U.S penetration. In order to better understand strategic and tactical relations of two actors, it is necessary that the relation to be analyzed in different levels. This research aims at exploring developments have taken placed between these two countries during the above mentioned period and analyze its impact on improving long-term integration between them and using descriptive - analytical methods and has let to this matter that the broad developments of the last two years occurred in international relations Iran and Russia cannot be considered as a amplification factor in the both countries long-term convergence. Although both countries are seeking to develop bilateral relation, but to suppose that this relationship is strategic is not compatible with reality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Russia
  • Sanction
  • Convergence
حافظ نیا، محمد رضا (1385)، اصول و مفاهیم ژئوپلتیک، مشهد. آستان قدس رضوی
حافظ نیا، محمدرضا (1383)، افق‌های جدید در جغرافیای سیاسی، تهران. سمت
حافظ نیا، محمدرضا (1379) و تعریف نو از ژئوپلتیک. مشهد: فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال 15 شماره 3
حافظ نیا، محمدرضا (1391). جغرافیای سیاسی ایران. تهران. انتشارات سمت
سیف زاده، سید حسین (1381)، نظریه پردازی در روابط بین الملل مبانی و قالب‌های فکری، انتشارات سمت عزتی، عزت اله (1392) تحلیل ژئوپلتیکی مرز ایران وعراق و تأثیر آن بر امنیت ملی. تهران. داناپناه
قوام، سید عبدالعلی (1385) اصول و سیاست خارجی و سیاست بین الملل، تهران. سمت
گالاهر، کارولین و دیگران (1390). مفاهیم اساسی در جغرافیا ترجمه نامی، محمد حسن. محمد پور، علی. تهران. انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
مجتهدزاده، پیروز (1381). جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی، تهران: سمت.
مجتهدزاده، پیروز (1372). کشورها و مرزها در منطقه ژئوپلتیک خلیج فارس. ترجمه ملک محمدی، حمیدرضا. تهران. دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی
میرحیدر، دره (1385). مبانی جغرافیای سیاسی، سمت.
مینایی، مهدی (1381). مقدمه‌ای بر جغرافیای سیاسی ایران. تهران. دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی
واعظی، محمود (1386). ژئوپلتیک بحران در آسیای مرکزی و قفقاز (بنیان‌ها و بازیگران) تهران. دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی
Dodds, Klaus. Atkinson, David, (2000). Geopilitical traditions. London and newyork: Routledge.
Gray, Colin, s. (1986) Martime strategy and Defense of the west. Newyork: Rampo press.
Cowie, A.P. (1989). Oxford Advanced Learner's Dictionary, UK: oxford
university press.