مطالعه شاخص‌های بیوکلیمایی مؤثر بر اقلیم گردشگری شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

اقلیم عامل مهمی در توسعه گردشگری می‌باشد و در بسیاری از کشورها آب و هوا یک سرمایه با ارزش برای گردشگر محسوب می‌شود، زیرا یکی از اطلاعات مورد نیاز گردشگرها برای سفر شرایط اقلیمی مقصد می‌باشد و گردشگران برنامه سفر خود را با توجه به شرایط اقلیمی مقصد مورد نظر طرح‌ریزی می‌کنند. در این پژوهش وضعیت اقلیم توریستی اصفهان از طریق شاخص‌های TCI، HU، CPI، PMV، PET در یک دوره آماری 60 ساله (1951 تا 2010) برای ایستگاه سینوپتیک شهر اصفهان مورد ارزیابی قرار گرفت. بطور کلی هدف اصلی این پژوهش، تعیین شاخص‌های TCI، HU، CPI، PMV، PET به منظور توسعه گردشگری و شناخت وضعیت اقلیمی شهر اصفهان در طول سال برای انجام فعالیت‌های گردشگری می‌باشد. این تحقیق با توجه به نوع هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع توصیفی- تحلیلی است. نتایج بدست آمده از این شاخص‌ها نشان می‌دهد که در شهر اصفهان با توجه به شاخص TCI ماه‌های آوریل، می، سپتامبر و اکتبر دارای آسایش اقلیمی، در شاخص HU همه ماه‌ها دارای آسایش حرارتی، در شاخص CPI ماه‌های آوریل، می، اکتبر، نوامبر و دسامبر، در شاخص PET بهترین ماه برای گردشگری اکتبر و در شاخص PMV ماه می بهترین شرایط را جهت انجام فعالیت‌های توریستی دارا می‌باشند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Effective Bioclimate Factors on Tourism Climate in Isfahan City

نویسندگان [English]

  • Farideh Asadian 1
  • reza borna 2
1 Department of Geography, Sience & Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Geography, Sience & Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Tourism is an important factor in the development of climate and weather in many countries is a valuable asset for tourists,Because one of the required information tourism destination and tourists travel plan your trip climatic conditions due to climate conditions, the planned destination.In this study, the tourist region of the index TCI, HU, CPI, PMV, PET in a period of 60 years (1951 to 2010) was evaluated for synoptic station in the city of Isfahan.In general, the main purpose of this study was to determine indicators TCI, HU, CPI, PMV, PET and understanding of the climate of Isfahan to develop tourism activities throughout the year for tourists.The study by the type of objective, functional and in terms of the nature and method of research is descriptive - analytic.The results of this index indicates that in Isfahan, according to TCI, April, May, September and October with climatic comfort in all months of thermal comfort HU index, the CPI in the months of April, May, October, November and December, PET index the best month for tourism in the index PMV October and may have the best conditions for tourist activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Tourism Climate
  • Isfahan
  • bioclimatic index
  • climatic comfort
احمدآبادی، ع. 1386. ارزیابی اقلیم توریستی ایران با استفاده از مدل اقلیم توریستی و پهنه بندی در محیط GIS، پایان نامه کارشناسی ارشد اقلیم شناسی، دانشگاه تربیت مدرس.
اداره کل هواشناسی استان اصفهان. 1395. داده‌های اقلیمی ایستگاه سینوپتیک اصفهان.
پورامرایی، س.، اکبری، م.، صابری، ا. 1394. جایگاه فضاهای سبز شهری در گذران اوقات فراغت و گردشگری شهروندان، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، سال دهم،: 71-84.
حسنوند، ع.، سلیمانی تبار، میزدان پناه، ح. 1390. تبیین فضایی میزان آسایش اقلیمی استان لرستان بر اساس شاخص TCI، مجله برنامه‌ریزی فضایی، (1): 144-121.
خسروی، م. 1380. بررسی اثرات اقلیم و تغییرات اقلیم بر صنعت توریسم، مجله سپهر، جلد 9: 56 – 66.
خوشحال، ج.، غازی، ا.، آروین، ع. 1385. استفاده از گروه بندی خوشه‌ای در پهنه بندی زیست اقلیم انسانی (مطالعه موردی: استان اصفهان)، 20 (1): 178- 186.
ذوالفقاری، ح. 1386. تعیین تقویم زمانی مناسب برای گردش در تبریز با استفاده از شاخص‌های دمای فیزیولوژی (PET) و متوسط نظرسنجی پیش‌بینی شده (PMV)، مجله پژوهشهای جغرافیایی، 62: 129- 142.
شمس، م.، صفاری راد، ع.، قاسمی، ا. 1393. ارزیابی شرایط اقلیم گردشگری شهر مشهد با استفاده از شاخص‌های کمی آسایش حرارتی، فصلنامه جغرافیایی فضای گردشگری،3 (10): 91- 104.
شهبازی، ف. 1386. بررسی ویژگی‌های زمانی و مکانی آسایش اقلیمی در سواحل ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا، دانشگاه رازی کرمانشاه.
عزتیان، و.، میرعنایت، ن.، حاجیان، م. 1391. بررسی زیست اقلیم گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از شاخص اقلیم گردشگری، فصلنامه فضای گردشگری، 1(3): 139- 161.
فتوحی، ص.، زهرایی، ا.، ابراهیمی تبار، ا. 1392. ارزیابی شرایط اقلیم گردشگری استان‌های شمالی حاشیه دریای خزر، مجله فضای جغرافیایی، 13 (42): 169- 189.
فرج زاده، م.، رازقی، م.، فتح نیا، ا.، احمدآبادی، ع. 1388. تحلیل تغییرپذیری شاخص اقلیم توریستی ایران در شرایط خشکسالی و ترسالی، مجله جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای، دوره: 57- 71.
فرج زاده، م.، احمد آبادی، ع. 1389. ارزیابی و پهنه‌بندی اقلیم گردشگری ایران با استفاده از شاخص اقلیم گردشگری (TCI)، فصلنامه پژوهش‌های جغرافیای طبیعی، شماره 67: 42-31.
کاویانی، م.، 1372. بررسی و تهیه نقشه زیست اقلیم انسانی ایران، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 28: 77- 108.
گندمکار، ا. 1389. برآورد و تحلیل شاخص اقلیم گردشگری در شهرستان سمیرم با استفاده از مدل TCI، مجله جغرافیای طبیعی، 3(8): 99- 110.
Amelung, B. Blazejczyk, K.Matzarakis. 2007. A.climate chang and Tourism-Assessment and copying strategies. 41-54.
Becker S. (2003). Bioclimatic Rating of cities and Resort in South Africa according to the climate index. Inter.Jour.of Climatology.vol 20.pp:1403-1414.
Berrittella Maria, Bigano Andrea, Roson Roberto, Tol Richa rd S.J. 2006. Ageneral equilibrium analysis of climate change impacts on tourism, Tourism Management, Vol. 27, 913-924.
Hartz Donna A., Brazel Anthony J., Heisler Gordon M. 2006. A case studyin resort climatology of Phoenix, Arizona, USA, International Journal ofBiometeorology, Vol 51: 73-83.
Jacqueline,Hamilton, M., and Richard SJ Tol. 2007. The impact of climate change on tourism in Germany, the UK and Ireland: a simulation study." Regional Environmental Change 7.3, 161-172.
Matzarakis, A. 2007. Assessment method for climate and tourism based on daily data. Developments in tourism climatology, (12).
Mieczkowski, Z. 1985. The tourism climatic index: a method of evaluatingworld climates for tourism. Canadian Geographer, 29(3), 220-233.
Zengin, Murat, Ibrahim Kopar, and Faris Karahan. 2010. "Determination of bioclimatic comfort in Erzurum–Rize expressway corridor using GIS." Building and Environment 45.1, 158-164.