ارزیابی قابلیت‌ها و چالش‌های جایگاه‌های موجود گاز مایع خودرو با تاکید بر شاخص‌های زیست محیطی

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت شهری، دانشکده مدیریت، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه جغرافیا، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار، مرکز تحقیقات بین الملی بیابان، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

ضرورت سیاست‌گذاری‌های بهینه در بخش نفت و گاز، همواره به عنوان یکی از اولویت‌های استراتژیک در اسناد فرادستی نظام مطرح بوده است؛ بطوری که نمی‌توان نقش این سیاست‌ها را در تأمین منافع ملی نسل‌های فعلی و آینده نادیده گرفت. طی سالیان گذشته بحران سوخت و افزایش هزینه‌ها خصوصاً در جایگاه با موضوع برند‌سازی جایگاه پیش بسمت خصوصی‌سازی آنها و همچنین کاهش موانع زیست محیطی دیدی تازه یافته است. در حال حاضر مسائل محیط‌زیستی یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح در سطح جهانی و در سطح ملی در بسیاری از کشورهای دنیا هستند و تاکنون کنفرانس‌ها و نشست‌های بین‌المللی مهمی‌ در این خصوص برگزار شده و کشورها به معاهدات و کنوانسیون‌های متعددی برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت محیط‌زیست جهانی متعهد شده‌اند. در این تحقیق هدف ارزیابی قابلیت‌ها و چالش‌های جایگاه‌های موجود گاز مایع با تاکید بر شاخص‌های زیست محیطی است. از 10 کارشناس خبره برای پاسخ به سؤالات 12 شاخص مربوط به قابلیت‌ها و 15 شاخص مربوط به چالش­ها بهره برداری شد. برای تحلیل داده‌ها از نرم افزارهای بومی و تکنیک آنتروپی شانون برای تعیین وزن شاخص‌ها و از تحلیل رابطه خاکستری برای اولویت‌بندی گزینه‌ها بهره برداری شد. در پایان محقق پیشنهاداتی برای بهبود شرایط موجود ارائه کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the capabilities and challenges of existing gas car seats with emphasis on environmental indicators

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Haddadi 1
  • Farhad Hamzeh 2
  • Majid Karimpour Reihan 3
1 M.A. student in Tourism Management, Faculty of Management, Eelctronic Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Deopartment of Geography, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate prof. of International Desert Research Center, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
The necessity of efficient policies in oil and gas sector has been a top priority principle of the governing system in which their key leading role to provide our consistent national interest of recent and future generations cannot fall into the decline. Over the past few years subjects such as fuel crisis and price inflation particularly at filling stations have led the campaign into the privatization by branding and environmental concerns involvement as well. Nowadays environmental issues has nationally and internationally become one of the most paramount topics that numbers of countries have affirmed their commitment to the worldwide established conventions in order to intercept taking a turn for the worse. This survey is conducted to evaluate the challenges and capabilities of LPG filling stations based on environmental concerns. Ten experts took part in a questionnaire contains twelve capabilities-index and fifteen challenges-index. Local software programs and mathematical methods such as “Shannon entropy” to weigh indexes and “Grey relational analysis” to prioritize parameters were employed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Filling stations
  • Capabilities
  • Challenges
  • LPG
  • Grey Relational Analysis
آمار و اطلاعات از اداره کل اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، 2016
آمارنامه مصرف فرآورده‌های نفتی انرژی زا (1392). حسین آقایان، مدیر تأمین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران.
آمارنامه مصرف فرآورده‌های نفتی انرژی زا (1393). حسین آقایان، مدیر تأمین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران.
اجزاء سیستم سوخت خودرو با گاز طبیعی فشرده شده (1380). قسمت 1- شرایط و تعاریف عمومی، استاندارد 1-5636، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
بورس انرژی (1392). اداره مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک، اداره پذیرش و بازاریابی، گاز مایع.
ترازنامه انرژی سال (1390)، دفتر برنامه‌ریزی کلان برق و انرژی
ترازنامه انرژی سال (1391)، دفتر برنامه‌ریزی کلان برق و انرژی
ترازنامه انرژی سال (1392)، دفتر برنامه‌ریزی کلان برق و انرژی
ترازنامه انرژی سال (1393)، دفتر برنامه‌ریزی کلان برق و انرژی
پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
پایگاه اطلاع رسانی راه آهن جمهوری اسلامی ایران
پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و کشتیرانی
پایگاه اطلاع رسانی وزارت انرژی امریکا
پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست
پایگاه اطلاع رسانی بانک جهانی
جعفری صمیمی، احمد، احمدپور، سیدمحی الدین (1390). بررسی رابطه شاخص عملکرد محیط زیست و رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته، فصلنامه اقتصاد محیط زیست و انرژی، سال اول، شماره 1، صص 72-55.
خاکی، غلامرضا (1390). روش تحقیق با رویکردی به پایاننامه نویسی، انتشارات بازتاب.
راهنمای آمار انرژى آژانس بین المللی انرژی، OECD/IEA، 2005، 2008، 2010، 2012.
سبحانی نجف آبادی، زهرا (1390). رابطه عملکرد زیست محیطی و رشد اقتصادی در استان‌های کشور، پایاننامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد انرژی، دانشگاه تربیت مدرس.
ستوده، احد، پوراصغرسنگاچین، فرزام (1389). بررسی گزارش‌های شاخص‌های پایداری و عملکرد محیط زیست در سال‌های 2005، 2006 و 2008 و جایگاه ایران، محیط زیست و توسعه، سال 1، شماره 1، بهار و تابستان 1389، از صفحه 51 تا 72.
شریعتمداری، سیده طلیعه، شتاب بوشهری، سید نادر، افتخاری، قدرت (1389). استفاده از راه حلی ابتکاری در مکان یابی جایگاه‌های CNG(مطالعه موردی: شهر اصفهان). کنفرانس بین المللی حمل و نقل و ترافیک.
کاظمی، م (1388). فصلنامه سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت.
مرزبان راد، جواد، محسنی کبیر، مرضیه (1393). فناوری‌های نوین در خودروهای جدید برای سازگاری با شرایط زیست محیطی، مجله راهور، فصلنامه علمی ترویجی، سال 11، صص 115- 128.
Anual Energy Review (2012).
Arthur C. Jackson, Jackson Consulting, (2002) "DESIGN AND MANUFACTURE OF A COMPOSITE OVERWRAPPED RESSURANT TANK ASSEMBLY", Published by American Institute of Aeronautics & Astronautics,
Asian NGV comnunications group
ANSI/CSA standard: NGV2 (2000), "Basic Requirements for Compressed Natural Gas Vehicle (NGV) Fuel Containers".
ASTM standard: B 308/B 308M (2002), “Standard Specification for Aluminum – alloy 6061- T6 Standard Structural Profiles”.
Bento, N., (2008). Building and interconnecting hydrogen networks: insights from the electricity and gas experience in Europe. Energy Policy 36 (8), 3019–3028.
British Petroleum Statistical Review of World Energy June (2012)
Department of Energy. (2010). Alternative and Advanced Vehicles. Alternative Fuels and Advanced Vehicle Data Center, U.S. Retrieved -2010 24-04.
 Deng, J. L., (1982) “Control problems of grey system” Systems and Control letters, 1, 288-294.
Drewry Shipping Insight, Feb, (2015)
Energy Information Administration- International Energy Outlook (2012)
Firman, Tommy (2004). "New town development in Jakarta Metropolitan Region: a perspective of spatial segregation". Habitat International 28, 349– 368.
Fung, C. P. (2003) “Manufacturing process optimization for wear property of fiber-reinforced polybutylene terephthalate composites with grey relational analysis” Wear, 254, 298–306.
GRPE Informal Group on EFV. (2011). Environment Friendly Vehicles (EFV), Working paper No. EFV8,02-08-th Meeting, 14th.
Global Warming Potentials in AR4 (www.Unfccc.int)
Huang, J. T., & Liao, Y. S. (2003) “Optimization of machining parameters of Wire-EDM bases on grey relation and statistical analysis” International Journal of Production Research, 41, 1707–1720
ISO standard: 11439 (2000), "Gas Cylinders - High Pressure Cylinders for the On-Board Storage of Natural Gas as a Fuel for Automotive Vehicles".
KeyWorld Energy Statistics 2012(IEA)
Mora´n, J., Granada, E., Mı´guez, J. L., & Porteiro, J. (2006) “Use of grey relational analysis to assess and optimize small biomass boilers” Fuel Processing Technology, 87, 123–127
Nuclear Powered Cars Can Soon Be A Reality! (2014). Retrieved from http: // wonderfulengineering.com/ nuclear-powered-cars-can-soon-be-areality.
Promoting Eco Friendly Lifestyle to Save Environment (2014). Retrieved from http:// www. Ecofriend. Com /saic-gm-yez-concept-car-captures-co-2 and-releases-fresh-oxygen.
SHIPPING MARKET REVIEW, MAY (2014), Danish Ship Finance.
Shipping Review & Outlook, Autumn (2014), Clarkson Research Services
Statistical Review of Global LP Gas Copyright © (2012) Argus Media Ltd
Tziovaras, T. (2012). Is there such a thing as an environmentally-friendly car? World Transport Policy and Practice, 31-27:3,17 Retrieved 08-07-2012.
Transportation Energy Data Book: Edition (2012)
The Outlook for the Global LPG Market International LP Gas Seminar (2013) ©IHS Inc
World LPG Gas Association