بررسی مقایسه انگیزه مشارکت در طبیعت گردی بین زنان و مردان در فعالیت‌های اوقات فراغت

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسنده

استادیار مدیریت ورزشی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به مقایسه انگیزه مشارکت در طبیعت‌گردی بین مردان و زنان شرکت کننده در فعالیت‌های اوقات فراغت پرداخته است. پژوهش حاضر براساس هدف، تحقیقی کاربردی و از نوع علی – مقایسه‌ای می‌باشد. نمونه آماری تحقیق به تعداد قابل کفایت 259 نفر محاسبه شد که به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب انتخاب و در پژوهش شرکت داده شدند در نهایت پرسش نامه میان آن‌ها توزیع گردید و مورد بهره‌برداری قرار گرفت. ابزار این پژوهش شامل پرسشنامه 30 سوالی انگیزه مشارکت گیل (2000) توزیع و جمع‌آوری شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون مقایسه دو نمونه مستقل یعنی آزمون T- استیودنت مستقل و آزمون آنوا (ANOVA) استفاده گردید. بررسی فرضیه‌های تحقیق نشان داد که، بین انگیزه مشارکت در طبیعت گردی بین شرکت کنندگان تفاوت معنی دار وجود ندارد. همچنین بین ابعاد انگیزه مشارکت (انگیزه پیوند جویی، انگیزه تفریح و سرگرمی، انگیزه رقابت طلبی و یادگیری مهارت‌ها) در طبیعت گردی بین شرکت کنندگان تفاوت معنی دار وجود ندارد. اما بین انگیزه‌های بیرونی در طبیعت‌گردی بین مردان و زنان شرکت کننده در فعالیت‌های طبیعت‌گردی تفاوت معنی‌دار وجود داشت، نتایج آزمون واریانس یکطرفه نیز نتایج فوق را تائید کرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Motivation of Participation in Nature Surveys between Women and Men in Leisure Activities

نویسنده [English]

  • Mehdi Savadi
Assistant Prof., of Sport Management, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran
چکیده [English]

Abstract
The present study compares the motivation for participation in nature tourism among men and women participating in leisure activities. The purpose of the present study is based the applied and causal-comparative research. The statistical sample of the study was comprised of 259 people who were selected by stratified random sampling and participated in the research. Finally, a questionnaire was distributed among them and used. The instruments of this research were distributed and collected by Gil (2000) questionnaire on motivational motivation. In order to analyze the data, a comparison of two independent samples, namely Independent T-test and ANOVA, was used.
Investigating research hypotheses showed that there is no significant difference between the motivation of participation in nature tourism among participants. Also, there is no significant difference between the dimensions of participation motivation (linking motivation, recreational motivation, ambitions of competitiveness and learning skills) in nature between participants. However, there was a significant difference between the external motivations in nature gathering between men and women participating in nature tourism activities, the results of one-way variance test confirmed the above results. Investigating the research hypotheses showed that there is no significant difference between the motivation of participation in nature tourism among participants. Also, there is no significant difference between the dimensions of participation motivation (linking motivation, recreational motivation, ambitions of competitiveness and learning skills) in nature and between the participants.
However, there was a significant difference between the external motivations in nature-gathering between men and women participating in nature activities, and the results of one-way variance tests confirmed the above results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: nature tourism
  • Tourism
  • leisure time
  • motivation participation
احسانی، محمد؛ کوزه چیان، هاشم و کشکر، سارا (1386)، بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل بازدارنده و میزان مشارکت زنان شهر تهران در فعالیت‌های تفریحی، پژوهش در علوم ورزشی، شماره 17، ص 63-87.
احسانی، محمد؛ کشکر، سارا (1392)، مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.
الفته، مرضیه، سوادی، مهدی (1395)، بررسی موانع گردشگری ورزشی در فضاهای عمومی شهری و پارک‌های بانوان شهر شیراز، فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا، شماره 4: صص 97-83.
امامی، صدیقه سادات؛ حیدری نژاد، صدیقه و شفیع نیا، پروانه، (1392)، تحلیل عوامل انگیزشی مشارکت در فعالیت‌های فوق برنامه ورزشی دانشگاه، پژوهش در ورزش دانشگاهی، شماره 5، ص 65-80.
جوادی پور، محمد و سمیع نیا، مونا، (1392)، ورزش همگانی در ایران و تدوین چشم انداز، استراتژی و برنامه‌های آینده، پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، شماره 4، ص 21-30.
خداپناهی، محمدکریم، (1388)، انگیزش و هیجان، تهران: انتشارات سمت، چاپ یازدهم، ص 11-12.
ربانی، رسول و شیری، حامد (1388)، اوقات فراغت و هویت اجتماعی، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره دوم، شماره 8، ص 209-242.
رحمانی فیروزجاه، علی؛ شارع پور، محمود و رضایی پاشا، صدیقه (1390)، سنجش تمایز سرمایه اجتماعی جوانان با محوریت مشارکت ورزشی مطالعه موردی: دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه مازندران، فصلنامه جامعه شناسی مطالعات جوانان، 2(2): 37-62.
رحمانی، احمد؛ بخشی نیا، طیبه و قوامی، سیدسعید (1385)، نقش ورزش در گذراندن اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان، پژوهش در علوم ورزشی، شماره 12، ص 33-50.
رمضانی نژاد، رحیم؛ رحمانی نیا، فرهاد و تقوی تکبار، سید امیر (1388)، بررسی انگیزه‌های شرکت کنندگان در ورزش‌های همگانی در فضاهای روباز، مدیریت ورزشی، شماره 2، ص 5-19.
ریو جان مارشال (1987)، انگیزش و هیجان، ترجمه: یحیی سید محمدی،1388، تهران، انتشارات ویرایش: سوم.
سوادی, مهدی, همتی نژاد, مهرعلی, قلی زاده, محمد حسن, گوهررستمی, حمیدرضا. (1395). ارزیابی عوامل مؤثر در توسعه گردشگری تفریحی-ورزشی با تاکید بر ورزش همگانی. فصلنامه جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای), 7(1-1), 201-210.
سوادی، مهدی (1394). طراحی الگوی توسعه ورزش همگانی و تدوین استراتژی اجرایی آن. رساله دکتری. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشگاه گیلان.
سید عامری، میرحسن و محمدآلق، قربان بردی، (1391)، تبیین راهکارهای جذب و افزایش مشارکت شهروندان در برنامه‌های ورزش همگانی و تفریحی، پژوهش‌های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، سال دوم، شماره 4، ص 24-39.
سید موسوی، سولماز (1393)، بخش‌بندی بازار طبیعت‌گردی داخلی بر مبنای انگیزه سفر، نشریه مطالعات توسعه گردشگری، دوره پنجم، شماره 24، ص 121-143.
شاه حسینی، حدیث (1393)، شناخت انگیزه‌ها و عوامل مؤثر بر میزان رضایت طبیعت گردها از سفر به قشم، نشریه مطالعات توسعه گردشگری، دوره هشتم شماره 24، ص 145-182.
شعبانی بهار، غلامرضا؛ عرفانی، نصراله و حکمتی، زهرا (1392)، رابطه بین انگیزه فعالیت‌های تفریحی و میزان موفقیت شغلی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه، پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، سال دوم، شماره 3، (پیاپی 7)، ص 11-22.
نظریان، عباس و رمضانی، علیرضا (1392)، ارزیابی موانع و راهکارهای توسعه سهم فعالیت‌های ورزشی اوقات فراغت دانشجویان، پژوهش در ورزش‌های دانشگاهی، شماره 3، ص 130-128.
Asndayn M(1984), Psychosocial aspects of physical education (Basic Stuff Series I):Journal of Sport Science,7:19-25.
Armstrong K.L(2004), market analysis of race and sport consumption, Sport marketing Quarterly, 13(1):7-16.
Atkinson & Rassel, G. (1957). The relationship between out door
recreation participation and evire mental concern. AAC 8126671 proquest dissertation abstracts.
Bastos T, Nishida T, Goa, Z(2006), Relations of participation motives with number of golf round.
Bee C, Kahle K, (2006), relationship marketing in sport: A functional analysis, sport marketing Quaterly, 15(2):102-110.
Billy T(2000),Young people’s motivational profiles in physical Activity, Journal of Sport Exercise Psychology, 23, PP:1-22.
Boyette, L.W. Lioyd, A., Boyette, J.E., Watkins, E., Furbush, L., Dunbar,
S.B. and Brandon, J. (2002). "Personal characteristics that influence exercise behavior of oler adults". Journal of rehabilitation research and development, 39(1): PP: 95-103.
Bttista,R.R. (2007), Personal meaning: attraction to sport participation, Pereptual and motor skills, 70:1002-09.
Chelladurai, P. (1999). Human Resource in Sport Management & Recreation. USA. Human Kinetics, 2,152-159.
Decker,D. (2004), participation in youth sport,qender and the moral point of view, physical educator.vol.52.PP.14.22.
Dacosta, L.p. and Ana, Miragaya (2002). Sport for all",meyer and meyer sport (UK) 1td.
Deci E. L, Ryan R. M, (2002), Handbook of self-determination research. Rochester, N, Psychology of Sport and Exercise, 8(2); 195–217.
Deci E, Ryan R. M, (2000),Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York: Plenum intrinsic motivation of students attending a health – related physical Education program. Perceptual and Motor Skills, 97(3 pt); PP:689-696.
Motives for participation in physical activity by Brazilian adults. Perceptual Motor Skills, 102(2). PP: 358-367.
Hajibakloo A, Soleimani M, (2014), A Comparison between the Participation Motivation of Collegiate Boys and Girls of Islamic Azad University of Urmia in Public Sports, European Journal of Experimental Biology, 4(3):315-319.
Kolt, G.S. Driver, R.P., and Giles, L.C. (2004). "Why older Australians
participate in exercise and sport". Journal of Aging and Physcial Avtivity, 11: PP:185-198.
motivation for physical activity L: differentiating men’s and women’s motives for sport participation and exercise,” J Am Coll Health, Sep-Oct, 54(2): PP:87-94.
John, Lata (2006). “an analysis of goal achievement orientation and sport morality levels of division I-A
Gill, D.L (2000). Psychological dynamics of sport and exercise. Journal of Human Kinetics. Vol.2: 112-118.
Green, Ken,Smith Andy; & Roberts Ken. (2005). “Young people & lifelong participation in sport & physical activity: A sociological perspective on contemporary physical education programmes in England & Wales, leisure studies”, V.24, No 7, PP:27-43.
Goggin J, Morrow D. (2001). “The relationship between exercise motives & psychological well being”. Journal of Psychology, No, 135, PP:651-660.
Gill, D. Zvaltusky B (1996).Effects of leadership style,experience & competitions on the cohesiveness of on collegiate sport team, 3,42-63.
Maite, L & Feltz, D.L, (2001). Participant motivation achievement goal
orientation and patterns of physical activity involvement among Botswana youths, Journal Sport & exercise psychology, Supplement, 23: 16.
Mouton, C.P., Calmbach, W.L., Dhanda, R., Espino, D.V. and Hazuda, H. (2000). Barriers and benefits to leisure – time physical activity among older Mexican Amercians. Arch Fam Medicine, 9: 892-897.
Pacheco L.A, Sotomas F, Olivarez A, Avila A M, (2012), Motivational factors related to female participation in collegiate sports, Journal of human sport &exercise, 2(14): 784-793.
Panagiotis N, Zahariadis Thessaloniki G. (2009). Goal Orientations and Participation Motives in Physical Education and Sport. Journal of instructional psychology, Loughborough University, UK. 46:34-46.
Peiffer, K.A.; R.R. Pate (2009). Motivational factors associated with sports program participation in middle school students. Department of Exercise Science, University of South Carolina, USA.
Sarrazin, P., Vallerand, R., Guillet, E., Pelletier, L., & Cury, F. (2002). Motivation and dropout in femalehandballers: A 21-month prospective study. European Journal of Social Psychology, 32, 395–418.
Stuart, et al. (2006). correlates of achievement goal orientation in physical activity: A systematic review of research. European journal of sport science. 3, 5:1-20.
Vink K, Raudsepp L, Kais K, (2015), Intrinsic Motivation and Individual Deliberate Practice are Reciprocally Related: Evidence From a Longitudinal Study of Adolescent Team Sport Athletes, Psychology of Sport and Exercise, Available online 2(3); 312-345.
-Vink K, Raudsepp L, Kais K, (2015), Intrinsic Motivation and Individual Deliberate Practice are Reciprocally Related: Evidence From a Longitudinal Study of Adolescent Team Sport Athletes, Psychology of Sport and Exercise, Available online 2(3); 312-345.
Wakayama R(2002), Examining factors associated with intrinsic motivation in physical education:a qualitative approach. Psychology of Sport and Exercise, 4:211-223.