تحلیلی بر وضعیت فضای سبز شهری در شهر شهرکرد

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 استاد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 مربی، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

به منظور تحلیل فعالیت‌هایی که در یک شهر مستقر شده‌اند، دستیابی به تعادل در توزیع منابع و خدمات امری اجتناب ناپذیر می‌باشد. هر سکونتگاه مشتمل بر مکان‌های ارائه خدمات نظیر نقاط، بازرگانی، اداری، مالی، خدمات اجتماعی و رفاهی می‌باشد که با فرض وجود نظم در آن سکونتگاه این مراکز باید به صورت متناسب و در ارتباط با یکدیگر در عرصه زمین توزیع گردد تا علاوه بر امکان دسترسی شمار بیشتری از جمعیت این خدمات، کمترین تأثیرات را از یکدیگر بپذیرند. تعیین توزیع مراکز خدماتی از جمله فضای سبز و پارک‌ها مسأله ای است که اغلب اوقات برنامه ریزان با آن سروکار دارند و تلاش می‌کنند که تخصیص منابع و خدمات را هدایت کنند. در این مقاله سعی شده با استفاده از روش‌های توصیفی- تحلیلی به بررسی توزیع فضایی فضای سبز در سطح شهر شهرکرد بپردازد ونهایتاً مناطق و مکان‌هایی از شهر که با کمبود فضای سبز روبرو هستند را مورد شناسایی قرار داده تا از این طریق بتوان در راستایی توزیع متعادل کاربری فضای سبز شهرکرد بتوان گامی برداشت. با عنایت به محاسبات انجام شده نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که سرانه فضای سبز شهرکرد رقم 5.3 مترمربع را به خود اختصاص داده است که با سرانه استاندارد وزارت مسکن وشهرسازی کشورمان (7-12 مترمربع) فاصله دارد و با کمبود این کاربری در سطح شهر و منطقه روبرو هستیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analysis on urban green area condition in shahrekord

نویسندگان [English]

  • Rahim Sarvar 1
  • Pezhman Mohamadi 2
1 Professor, Science & Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Lecturer of Geography & Urban Planning, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
In order to analyze activation setting in a city, it is inevitable to achieve a balance in the distribution of resource and services. Each settlement in eludes places presenting services such as commercial, financial and administrative as well as social and welfare services. Given that discipline available in these settlements, these centers should be distributed. Commensurably and in association with each other. In addition a greater number of people will access these services and thus they will be affected by each other. To determine the distribution of service centers including green area and parks is the issue that planners most often deal with and try to direct the allocation of resources and services. In this paper, using analytic-description methods, it has been en endeavored to examine the distribution of green areas in shahr-e-kord. Eventually areas and plus lacking green area were identified so that a step cam be taken to balance the distribution of green area application. Results suggested that capitation of shahr-e-kord’s green area allocates 5.3 square meter to itself, differing from standard capitation of ministry of Housing and Urban Development (7-12 square meter) of. Shahr-e-kord encounters lack of this application in the city. Hence, if has been suggested that equitable distribution of green area in the city be in a way that all citizens can utilize green area in less time and of least cost.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Green area
  • shahr-e-kord
  • balanced distribution
  • planners
  • space distribution and GIS
احمدی زاده، سیدسعید (1375): ایجاد پایگاه اطلاعاتی سیستم اطلاعات جغرافیایی برای منطقه سرداب رود، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس
احمدی، منیژه (1384): ارزیابی و مکان یابی فضای سبز با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(نمونه موردی پارک‌های درون شهری منطقه سه شهرداری کرج، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد
پورمحمدی، محمدرضا (1388): برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی
جمشید زاده، ابراهیم (1378): مدیریت خدمات شهری و موانع پیش رو، ماهنامه شوراها، شماره 23.
حسین زاده دلیر، کریم (1372): کاربرد فضای سبز شهری در طرح‌های جامع و اصول طراحی پارک‌ها، مجله رشد جغرافیا
سعیدنیا، احمد (1382): فضای سبز شهری تهران، سازمان شهرداری‌های کشور
سعیدی رضوانی، نوید (1375): شهرداری‌ها و اوقات فراغت شهروندان، وزارت کشور، تهران
سلیمانی فارسانی، زهرا (1388): تحلیلی بر وضعیت توزیع فضایی خدمات شهری شهر شهرکرد، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم انسانی، گروه جغرافیا
فرج زاده، منوچهر (1384): سیستم اطلاعات جغرافیایی و کاربرد آن در برنامه ریزی توریسم، انتشارات سمت.
فرج زاده، منوچهر، هوشنگ سرور (1381): مدیریت و مکان یابی مراکز آموزشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 67.
مجنونیان، هنریک (1374): مباحثی پیرامون پارک‌ها، فضای سبز و تفرجگاه‌ها، انتشارات سازمان پارک‌ها و فضای سبز تهران، شماره 44
محمدی ده چشمه، مصطفی (1386): ارزیابی کیفی نقش فضاهای سبز شهری و بهینه سازی استفاده شهر وندان از آن در شهرکرد، مجله محیط شناسی، شماره 44
محمدی، جواد (1381): سامانه اطلاعات جغرافیایی در مکان یابی فضای سبز شهری (نمونه موردی منطقه دو تبریز)، مجله سبز شهرداری‌ها، سال چهارم، شماره 44
نقی زاده، محمد (1383): فکرسبز بستر ظهور محیط سبز، مجله سبزینه، سال چهارم
هدمن و یازوسکی (1370): مبانی طراحی شهری، ترجمه راضیه رضازاده و مصطفی عباس زادگان، دانشگاه علم و صنعت ایران
Aronoffs, (1989): Geographical information systems, A management Perspective, Ottawa WDL Puplications.
Banai- kashani, R, A(1989): new method for site suitability analysis: the analytic hierarchy process. Enviromental management.
Basanta, Shreshta, Birendera Bajracharya, Subhi Pradhan(2001): GIS for Beginners Introductory GIS Concepts and Hands- on exercises. Intrrnational. center for integerated mountain development GPO box3223, Kathmandu, Nepal.
Burrough, P.A, Mc Donnell, R.A(1998): Principles of geographic information system, Oxford University press.
Clark, G, Michel, W(1978): The effect of demographics on fire reate, Fire jornal.
Delaver, M.R(1996): The Development Of a Geographic information probability system with particular reference to remotery sensed information, Canbera, Australia, pp: 330.
Girardet, EEA(1995-1998): Two thired of all europans now reside in towns or cities.
Ulrich, natural, Versus, Urban, Scienes(1981): Sompsycho-physiological effects enviror.