شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر کسب مزیت رقابتی در بندرکاوه قشم

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم

چکیده

دف اصلی تحقیق حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر کسب مزیت رقابتی در بندرکاوه قشم است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش اکتشافی و از نظر بعد زمان، مقطعی است. روش تحقیق کیفی با رویکرد زمینه‌ای یا گراند تئوری است. بر اساس روش نمونه گیری هدفمند و معیار اشباع نظری تعداد 40 نفر از مدیران و کارشناسین گمرکات شهید رجایی و باهنر، بندر کاوه، اداره بنادر و دریانوردی هرمزگان، اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی در این مطالعه شرکت کردند. داده‌های تحقیق با استفاده از تکنیک مصاحبه باز گردآوری و با توجه به رویکرد زمینه‌ای، از طریق کدگذاری در سه مرحله، کد گذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی، کدگذاری گردیده‌اند و درنهایت قالب الگوی ساختاری سیستم ترسیم و ارائه شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد عوامل مؤثر بر کسب مزیت رقابتی در بندرکاوه قشم عبارتند از توسعه و تقویت زیرساخت‌ها و شبکه‌های فنی و نرم افزاری، تبلیغات کارآمد ملی و بین المللی، سرمایه گذاری جهت توسعه زیر ساختهای مدرن، حمایت از سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی، بهینه سازی عملیات داخلی و مکانیابی اقتصادی تجهیزات و تاسیسات و دستگاهها، پشتیبانی فنی مستمر از شبکه‌های گمرک، الگوسازی از موفقیتهای رقبای تجاری و اصلاح نقاط ضعف بندر، تخصیص بودجه ویژه در حوزه منابع انسانی و آموزش و خلاقیت کارکنان و مدیران. نهایتاً بر اساس نتایج، راهکارهایی در خصوص بهبود مؤلفه‌های مؤثر بر کسب مزیت رقابتی در بندرکاوه قشم ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and ranking the factors affecting on competitive advantageIn Qeshm Kaveh Port

نویسنده [English]

  • Serajaddin Mohebbi
Assistant Professor of Management, Islamic Azad University Qeshm Island
چکیده [English]

Abstract
This study aims at identifying and ranking the factors affecting competitive advantage in Kaveh Customs Island of GHESHM. Study the purpose and the nature and heuristic and the next time, cross-sectional. Qualitative research methods underlying approach or grand theory. Based on purposive sampling and theoretical saturation criterion of 40 managers and Experts martyr RAJAEE and BAHONAR Customs, KAVEH Port, HORMOZGAN Ports and Maritime Administration, the Bureau of Standards and Industrial Research participated in this study. The data is collected by using interview techniques and the context of the underlying, through coded in three stages, open coding, axial coding and selective coding have been coded. The results of data analysis showed that factors affecting competitive advantage in Kaveh Port Qeshm is Developing and strengthening technical and software infrastructure and networks, national and international efficient advertising. Investing in the development of modern infrastructure, support for investment and private sector participation, economic optimization of internal operations and location of electrical equipment and installations. Customs continuous technical support of networks, modeling of business competitor’s success and improving the weaknesses port, especially in the field of human resources and training appropriations and creativity of employees and managers. Finally, based on the results, the mechanism for improving the factors affecting competitive advantage in Qeshm Bndrkavh were presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Customs
  • Competitive advantage
  • Kaveh Customs Island
  • Qeshm city
آرام، فرشاد و رزمجویی، دامون (1393)،" ارزیابی عوامل موثر بر مزیت رقابت بنادر آبادان و خرمشهر"، تهران، همایش بین المللی مدیریت.
آساکورا؛ (2003)، هیرونوری، " تاریخ جهانی گمرک و تعرفه "، انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات گمرکی، 2003.
الهی، شعبان و حسن زاده، علیرضا. (1386)"شناسایی تاثیرات بانکداری الکترونیکی، بیمه الکترونیکی و گمرکات الکترونیکی بر تسهیل صادرات"فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، ش 43.
اردکانی، آزاده، (1394). " تجارت در دریاهای آزاد "، دوهفته نامه خبری تحلیلی آغاز، سال سوم، چاپ رواق، انتشارات مناطق آزاد تجاری، صنعتی ومنطقه ویژه اقتصادی.
بعیدی مفردنیا، علی. (1386)؛" نحوه اظهار و ترخیص کالا از گمرک"؛ تهران: نشر وکیل.
بعیدی مفردنیا، علی. (1386)" انتخاب مسیر ترخیص کالا"؛ تهران: معاونت طرح و برنامه. گمرک ایران.
بنایی، رضا. (1377)" آشنایی با مقررات گمرکی و ترخیص کالا"؛ تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
بهشتیان، محمود. (1384)"راهنمای مدیریت خطر"؛ تهران؛ معاونت طرح و برنامه.
بهشتیان، محمود. (1389)"مبادله الکترونیکی در تجارت و آسیکودا"ماهنامه گمرک، ش 8.
برنارد، کتی، (1335)، شیوه‌های گسترش بازاریابی بنادر، مترجم: اداره کل تحقیق و توسعه سازمان بنادر و دریانوردی، تهران.
بخشی زاده، علیرضا. کیانی مقدم؛ منصور و جعفرزاده کناری، مهدی (1392)"ارزیابی کارایی نسبی بنادر ایران با تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها "اقیانوس شناسی، سال چهارم، شماره 13.
پیرس و رابینسون، (1383) برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک، ترجمه خلیلی شورینی، سهراب، تهران، انتشارات یادواره کتاب.
جهان تیغ، سعید، نورامین، امیرسعید و سعیدی، سیدناصر، (1390)"راه کارهای آماده سازی بندر چابهار در عصر رقابت جهانی سازی، همایش ارگانهای دریایی کشور، تهران، سازمان بنادر و دریانوردی.
جعفری، حسن. سعیدی، سید ناصر و جعفری، حمید. (1391)." توسعه بنادر کشور راهبردی مؤثر در توسعه دریا محور"، اولین همآیش ملی توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران. دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران-کنارک
جعفری، حسن. سعیدی، سید ناصر و جعفری، حمید (1391)،"توسعه بنادر کشور راهبردی مؤثر در توسعه دریا محور"، اولین همآیش ملی توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار.
جهان تیغ، سعید، امیرسعیدنورامین، سیدناصرسعیدی، (1391)، راه کارهای آماده سازی بندر چابهار در عصر رقابت جهانی سازی، همایش ارگانهای دریایی کشور، تهران، سازمان بنادر و دریانوردی
درویش، خسرو، حیدر فقیه، (1394) محیط ساحلی دریایی استان بوشهر، توانمندی‌ها، تهدیدات و راه کارهای اجرایی، همایش ارگانهای دریایی کشور، تهران، سازمان بنادر و دریانوردی.
دانشگاه گنت بلژیک (2007) " بازاریابی بندر، مترجمین ثریاقیصری، حمید حمیدی، سازمان بنادر و دریانوردی.
رحیمی، زهرا، (1394)، خصوصی سازی مناطق ویژه بندری، زمینه سازجذب سرمایه گذاران در بنادر جنوبی، همایش ارگانهای دریایی کشور، تهران، سازمان بنادر و دریانوردی
رستگاری، مهدی (1391) "توسعه مزیت­های رقابتی در صنعت بنادر جمهوری اسلامی ایران"، سالنامه آماری حمل ونقل هوایی کشور. گمرک جمهوری اسلامی ایران.
سازمان بنادر و دریانوردی، (1391)، نقش بنادرایران درمنطقه و جهان، شناسایی و ارزیابی وضعیت موجود در حمل و نقل دریایی در سطح جهان، منطقه و ایران، تهران، مرکز تحقیقات سازمان بنادر و دریانوردی
سهامی، سعید (1391) "راهکارهای افزایش مزیت رقابتی بنادر ایران در جذب و پهلوگیری کشتی‌های تجاری"، فصلنامه دیدگاه، پاییز 91.
ساسکیا، (1393) بازاریابی در بنادر، مترجمین، حمید حمیدی، ثریا قیصری، تهران، سازمان بنادر ودریانوردی.1393
صادقی فر، محسن، (1391)، "مروری بر فرصتها و تهدیدهای ترانزیتی در بنادر ایران"، ماهنامه بندر و دریا، شماره 39.
کرباسیان، مسعود. (1383)"گمرک و فناوری اطلاعات"، ویژه نامه همایش بین المللی گمرک وفناوری اطلاعات.
غلامی حسین آباد، بررسی اثر بخشی اجرای روش انتخاب مسیر ترخیص کالای وارداتی (selectivity) از نظر کارکنان و حق العمل کاران گمرک غرب تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد مرکز عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی،1381.
نجفی، سیدابوطالب. (1383)"ضرورت بکارگیری فناوری اطلاعات در گمرک"، ویژه نامه همایش بین المللی گمرک و فناوری اطلاعات.
Amit, R.; Schoemaker, P.J.H. (2013); ‘Strategic assets and organizational rent’; Strategic Management Journal; 14, (1), pp. 33–46.
Aldershot, Hampshire(2004)  Gower handbook of training and development
De Capua, Andrea & Wintergerst, Ann, 2005, Assessing and validating a learning styles instrument, System 33
Bodegraven, Hans Van. (2008). The Role of the World Trade Organization, In: Implication of customs Procedure, Edited by: The World Customs organization and Trade Facilitation, 37-48.
Cachon, G.P., Fisher, M. (2000). Supply Chain inventory management and the Value of shared information. Management Science, No.46, Vol.8, 1032-1048.
Commission of European Community. (2003). A simple and Paperless Environmentfor customs and Trade. Brussels, 2-21.
Hau L.Lee, Seungjin, W. (1998). Information Sharing in a Supply Chain. Research Paper Series, No.1549. 1-19.
Kuik, Rob Van. (1998). Web-Based Releasing, In Simplification of customs Procedures, Edited by: The World Customs organization and Trade Facilitation, 23-28
Franco و R, Effective methods to combat transnational organized crime in criminal justice processes 116th international training course Visiting experts’ papers, Resource material series no. 58 Criminal Code, Official Gazette No.19, 2004.
Maniego, B. (2009). The Role of Information Technology in Customs Modernization. in: Schiavo-Campo, Salvatore (ed.), Simplification of Customs Procedures - Reducing Transaction Costs for Efficiency, Integrity and Trade Facilitation.
Navas López J.E., Salazar E. A., De Castro G. M., Sáez P. L.;2015 ‘Organizational Capital as Competitive Advantage of the Firm’; Complutense University, Madrid
Obreja, Efim & gasca, viorelia & calenic, Natalia, 2003 "the customs activity in the republic of moldava and corruptin" transparency international.
Robert, Johnson, B., and Planski, Paul, P. (2012). International customs as a source for Low in Global Electronic commerce.Proceeding of 35th Hawaii International Conference on System Sciences,
Roll, Y.; Hayuth, Y., (2013),. Port performance comparison applying data envelopment analysis (DEA). Maritime Policy and Management, 20 (2): 153–161.
Robert, Johnson, B., and Planski, Paul, P. (2002). International customs as a source for Low in Global Electronic commerce. Proceeding of 35th Hawaii International Conference on System Sciences, Available at: http://www.csdi.computer.org/comp/proceedings/hicss/2002/1435/14350166.pdf.
Robert, K., and Richman, J.G. (1998). Preliminary International customs Methods and Making the Case for a Standard Electronic Interface – for the DOD CALS IDE PROJECT, West Virginia, Mantech Advanced Systems International, Inc.,October.
Stam, Christian; 2016‘The Intellectual Capital Perspective’; Sustainable Program on Intellectual Capital Education; E.U. Asia-Link Programme; September, 2016.
UNCTAD. (2006). ICT Solvetions to Facilitate Trade at Border Crossings and in Ports. United Nations Conference Trade and Development, Expert Meeting on ICT Solutions to Facilitate Trade at Border Crossings and in Ports, Geneva, 16-18October.
Zhang, A. (2002). Electronic Technology and Simplification of Customs Regulations and Procedures in Air Cargo Trade. Journal of Air Transportation, 7 (2), 87-102.