تحلیل تطبیقی مدیریت شهری در کلانشهرهای تهران و لندن و توانمندسازی مدیران در راستای مدیریت یکپارچه شهری

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 استادیار بازنشسته، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

شهر امروز به عنوان یکی از عظیم­ترین دستاوردهای فرهنگ و تمدن و یکی از فراگیرترین پدیده­های اجتماعی عصر حاضر مطرح است. بر حسب این گستردگی، هر کس به فراخور ظن و فن خود بدان می­نگرد، علیرغم گذشت بیش از دودهه از تصویب مصوبه‌ی مجموعه‌های شهری وتهیه‌ی طرح‌ها و پژوهشهای متعدد دانشگاهی، نهادهای مسئول برنامه‌ریزی کلان کشور از دستیابی به یگانگی برنامه‌ریزی و مدیریتی مطلوب برای مجموعه‌های شهری ناکام مانده‌اند. مهم‌ترین علل این ناکامی رامیتوان عدم توجه پژوهشها به واقعیتهای فضایی، سازمانی وساختار تصمیم گیری در ایران، فقدان بررسیهای موشکافانه‌ی ساز وکارهای اجرایی وکم توجهی به لزوماً انطباق رویکردهای برنامه‌ریزی با ساختار اداری- برنامه‌ریزی کشور دانست. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی نقش سازمان‌های اداری درتوانمندسازی نظام مدیریت یکپارچه شهری تهران ولندن در راستای شناخت نواقص مدیریت شهری تهران است. تحقیق حاضراز پژوهش‌های تطبیقی باتحلیل کیفی است. روش تحقیق در این مقاله به دوصورت توصیفی– تحلیلی صورت گرفته است و اطلاعات به صورت کتابخانهای–اسنادی آماری گرداوری شده است واز نظر روش‌شناسی، فراتحلیل (تحلیل ثانوی) محسوب می‌شود. با توجه به اینکه هدف نهایی این پژوهش، مقایسه تطبیقی نقش سازمان‌های اداری در توانمندسازی نظام مدیریت یکپارچه شهری تهران با لندن، تشخیص کمبودها ونقاط مبهم درمدیریت مجموعه‌های شهری می‌باشد، ازاین رو می‌توان پژوهش حاضررا از دسته پژوهش‌های کاربردی برشمرد. نتایج نشان می‌دهد از بزرگترین مشکلات موجود در شهرداری تهران، ناهماهنگی ادارات داخل شهرداری است. بسیاری از پروژه‌های خدمات شهری از جمله: لوله‌کشی برای فضای سبز شهر، ساختن زیر مخزنی، عریض نمودن نهر، مسدود کردن نهر، .... بدون هماهنگی با اداره فنی و ترافیک بوده و این امر هزینه‌های هنگفتی را بر دوش شهرداری می‌نهد. علاوه بر آن وقت و نیروی انسانی دوباره و یا هر از گاهی سه باره مصرف می‌گردد. در کل می‌توان گفت، دستیابی به مدیریت واحد شهری نیازمند واگذاری اختیارات لازم به مدیریت شهری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The today city is known cultural and civilization achievement and considered as one of the compare social phenomenal

نویسندگان [English]

  • Zahra Hajilou 1
  • Seyed Jamaeddin Daryabari 1
  • Abbas Arghan 1
  • Rahmatolah Farhudi 2
1 Department of urban planning. Semnan branch. islamic azad university. semnan. iran
چکیده [English]

Abstract
City in 20th century is knowing as one of the greatest achievement in culture and civilization, and widespread phenomenon. In spite of passing two decays of planning and processing about urban complexes, government are failed to reaching a appropriate plan for urban complexes. The important reason of this failure is not considering about researches and power structure and government.
The goal of this paper is comparative urban management in Tehran and London and empower the mangers therefore unique urban management and knowing the weak points of urban management.
This paper is picked up of comparative analysis of quality analysis. research method is analytical descriptive information are picked up from library and documents.
As a result, this paper is considered applicable paper. The biggest problems of Tehran municipality are internal in consisting municipality many of urban services such as piping for parks …are done whit no harmony to technical and traffic department and this cases lots of costs and human resources are getting busy more than one time.
Totally we can say to prevent above problems we need to entrust suitable empowers to urban management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Unique urban management
  • Administrative organizations
  • Empowering
  • London
  • Tehran
ایرانژاد پاریزی، مهدی (1384) تکریم مشتری و ارائه خدمت با کیفیت برتر تحول بنیادی درنظام اداری کشور، مجله تحول اداری، شماره 49، ص 85-108.
جوادی، اردشیر (1382) مدیریت شهری در ایران، فراز و، ماهنامه پژوهشی شهرداری‌ها، شماره 47.
حسین پور، سید علی و رفیعیان، مجتبی (1390) نظریه، شهر، فضا، مدیریت شهری، انتشارات طحان.
دویران، اسماعیل، کاظمیان، غلامرضا (1391) مدیریت یکپارچه شهری در سازمان دهی سکونتگاه‌های غیر رسمی شهرهای میانی ایران (زنجان، همدان) مجله: مدیریت شهری» پاییز و زمستان 1391 - شماره 30 علمی-پژوهشی (16 صفحه - از 53 تا 68
رفیعیان، مجتبی، (1390) نوسازی شهر لندن: حکمرانی، پایداری و اجتماع محوری در یک شهر جهانی، انتشارات دانشگاه تهران، موسسه پژوهشی فرهنگ و هنر دانشگاه تهران.
دانشنامه آزاد ویکی‌پدیا، 1395.
رضویان، محمد تقی (1381) مدیریت عمران شهری، تهران، پیوند نو.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شهرداری، 1384.
سعیدنیا، احمد، 1382، فصلنامه مدیریت شهری، سرشت استراتژیک برنامه‌ریزی و مدیریت شهری، شماره 14
سعیدنیا، احمد (1382) مجموعه کتابهای سبز شهرداری، شهرسازی، جلد اول، انتشارات سازمان شهرداریها
شهابیان، شهرام (1392) مدیریت شهری در لندن، مرکز تهیه و توسعه طرح‌های شهری مرکز مطالعات جغرافیایی شهر تهران. نشریه شهر نگار، سال هشتم، صص 29-46. شهرداری‌ها و دهیاریهای کشور.
شیعه، اسماعیل (1379)، لزوم تحول مدیریت شهری در ایران، مجله جغرافیا وتوسعه، بهار و تابستان 1382 صفحه 36-62.
عزیزی، محمد مهدی، ابویی اردکان، محمد ونوری، نسرین (1390) نقش قوانین و مقررات در تحقق مدیریت یکپارچه در مجموعه شهری تهران، مجله معماری و شهرسازی ارمان شهر، بهار و تابستان، صص 117 – 128
عظیمی، حسین (1381) سیاست‌های ارزی و تجاری و تأثیران بر بخش صنعت در ایران، نشریه: نام مفید، دوره 8، شماره 31 (اقتصاد)
علیخان گرگانی، روح اله (1392) مطالعه یکپارچگی نظام مدیریت شهری تهران (مطالعه موردی مأموریت خدمات شهری)، فصلنامه مدیریت و تحول، شماره 13، صص 29- 37.
غفاری، غلامرضا (1388) منطق پژوهش تطبیقی، گروه برنامه‌ریزی اجتماعی، دانشگاه تهران.
فلاح منشادی، روحی، امیر (1394) مقدمه‌ای بر الزامات و راهکارهای دستیابی به حمل ونقل یکپارچه شهری در تهران، اردیبهشت 1394.
قالیباف، محمد باقر؛ حافظ نیا، محمد رضا و محمد پور، علی (1389) تببین نقش تقسیمات سیاسی – اداری شهر در مدیریت یکپارچه شهری (مطالعه موردی: شهر تهران) فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا.
کاظمیان، غلامرضا (1391) شناسایی ابعاد و راهکارهای تحقق مدیریت یکپارچه شهری با روش فرا تلفیق، چهارمین کنفرانس مدیریت و برنامه‌ریزی شهری.
کاظمیان، غلامرضا؛ میرعابدینی، سیده زهره (1390) آسیب شناسی مدیریت یکپارچه شهری در تهران از منظر سیاست گذاری و تصمیم گیری شهری، نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهر سازی، شماره 46، تابستان، صص 27-38.
کلینیک مدیریت شهری، 1389.
میر عبادی، زهره (1388) امکان سنجی تحقق مدیریت یکپارچه شهری با تاکید بر سطح تصمیم گیری (شهر تهران) دانشگاه علامه طباطبایی، پایان نامه دکتری رشته جغرافیای شهری.
ممتاز، فریده (1381) انحرافات اجتماعی. نظریه‌ها و دیدگاه‌ها، تهران: شرکت سهامی انتشار.
ناظمی، شمس الدین، حسینی سیده زهرا و صنیعی، عاطفه؛ میر نجاتی، سید علی؛ شعبانی، ساناز و آزموده، مرجان (1392) طرح مطالعه جامع مدیریت واحد شهری و راهکارهای حذف یا کاهش موانع تحققان، مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد، مجله مشهد پژوهی، دو فصلنامه شورای اسلامی شهر مشهد، سال اول، شماره 2، بهار وتابستان 1388، صص 1-2.
هادی پور، حلیمه خاتون (1388) توانمندسازی نظام مدیریت شهری با تاکید بر محله محوری و مشارکت مردمی.
Baird, Ronald C (2009) " On a strategic frame work for performance enhancement in managing new jersy's urban coast '.center for marina science university of north carolinawil mington, pp1-11.
Claesson A. et al (2009) " Guidance paper on overview of the integrated management system " in managin urban europe 25 project. european commission
Chakrabarty, B. K(2001) Urban Management- Concepts, Principles, Techniques and Education, Cities. Vol 18, No 5, pp 331-345.
Mc Gill, Ronald (1994), "integrated urban management: an operational model for third world city managers "cities: the international quarterly on urban policy, 1994, 35.
Mc Gill, Ronaldo (1998), Urban management in developing countries, cities, Vol. 15. No 6, pp 463-471.
Nijman, J. (2007) "introduction comparative urbanism " urban geography.28(1).
Pieterse, E (2005) untangling 'integration"in urban development policy debates, urban forum, vol15. no 1.
Rakodi. C (2003), politics and performance: the implication of emerging governance arrangements for urban management approaches and information systems.habitat international 27,523-54.
Ryden lars (2008) ' tools for integrared sustainbility management in cities and towns " urban studies and sustainability science, baltic university press javascript: void (0). 2008.
Schwedler Hanns- uve (2011) " integrated urban governance " metropolis, world association of the major metropolises senate department for urban development, berlin march 211.
Sharma, k. C. (2000) Popular participation forgood governamce and development at the local level, the case of botswana ' regional development do alogve (RDD), vol 21,no 1 (spring)
Stren. R (1993), urban managemen in development assistance, cities, vol 10,no2
Wandeler,Koen, (2008)" integrated approaches to design and planning ".commemorative international conference of the occasion of 4th cycle anniversary of KMUTT. sustainable development to save the earth: technologies and strategies vision 2050, bangkok, thailand.
1395.،www.pajoohe.com
www.hamshahrionline.ir, 1395.