واکاوی شاخص‌های امنیت سیاسی در راستای توسعه صنعت گردشگری در استان مازندران

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته جامعه شناسی سیاسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه جامعه شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

امروزه توسعه صنعت گردشگری به عنوان الگوی درآمدی پایدار در کشورهای جهان دارای اهمیت بسزایی می‌باشد. در این میان این سعنت با توجه به حساسیت‌هایی که دارد بسیار شکننده بوده و لازم است تا تدابیر مناسبی برای پایداری آن در نظز گرفته شود. توجه به امنیت سیاسی و شاخص‌های سازنده آن یکی ازمهمترین فاکتورهایی است که می‌تواند رونق یا رکود این فعالیت را رقم زند. از این رو این پژوهش با هدفواکاوی شاخص‌های امنیت سیاسی در راستای توسعه صنعت گردشگری در استان مازندرانصورت پذیرفته است. تحقیق حاضر از نظر اهداف درونی در زمره پژوهش‌های توصیفی- تحلیلی و از نظر اهداف بیرونی در زمره پژوهش‌های کاربردی قرار می‌گیرد. در جهت جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز از روش‌های پیمایشی (مصاحبه و پرسشنامه)، برداشت و مشاهدات میدانی و مطالعات اسنادی استفاده شده است. در بخش تجزیه و تحلیل داده‌ها تلاش بر آن بوده است تا در بررسی هر یک از شاخص‌ها و زیرشاخص‌ها، با تلفیق انواع داده‌های بدست آمده نتایجی هرچه جامع‌تر و کامل‌تر حاصل شود. در این راستا از نرم افزار SPSS و آزمون‌هایی همچون همبستگی اسپیرمن و تحلیل مسیر (آزمون‌های KMO و آزمون بارتلت) استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها حاکی از آن است؛ از آن جایی که مقدار شاخص KMO برابر 0.813 است (نزدیک به 1) تعداد نمونه برای تحلیل عاملی کافی است. همچنین مقدار sig آزمون بارتلت، کوچک‌تر از 5 درصد است که نشان می‌دهد که تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار، مدل عاملی، مناسب است. با توجه به انجام تحلیل عاملی روی 7 متغیر اصلی اثر امنیت سیاسی بر توسعه گردشگری استان مازندران شامل: امنیت (v1)، اسکان (v2)، رسانه و ارتباطات (v3)، نیروی انسانی (v4)، روابط خارجی (v5)، عملکرد نهادهای حکومتی و نظارتی (v6)، نهادمندی سیاسی (v7) دو عامل به عنوان عامل اصلی شناسایی گشت که این دو عامل به صورتعامل انسانی و اجتماعی و عامل ساختاری و نهادینامگذاری گشت. تحلیل عاملی نشان می‌دهد که متغیرهای امنیت، رسانه و ارتباطات، اسکان، نیروی انسانی تحت عامل اول که با نام عامل انسانی و اجتماعی نامگذاری شده است قرار می‌گیرد. متغیرهای روابط خارجی، عملکرد نهادهای حکومتی و نظارتی و نهادمندی سیاسی تحت عامل دوم، که با نام عامل ساختاری و نهادی نام گذاری شده قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of political security indicators in the development of tourism industry in Mazandaran province

نویسندگان [English]

  • Issa Khajvandahmadi 1
  • Mehrdad Navabakhsh 2
  • Soroush Fathi 3
1 Ph.D. student of political sociology, Tehran University of Science and Research, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Member of the faculty of sociology, Tehran Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor of Sociology, Faculty of Humanities, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Today, the development of tourism as a sustainable income model in the countries of the world is very important. In the meantime, due to the sensitivities that it has, it is very fragile and it is necessary to take appropriate measures to ensure its stability. Attention to political security and its constructive indicators is one of the most important factors that can make a boom or stagnation of this activity. Therefore, this research was conducted with the aim of analyzing political security indicators in the development of tourism industry in Mazandaran province. The present research is a descriptive-analytical study for internal goals and is considered as an applied research for external purposes. Survey methods (interviews and questionnaires), surveys and field observations and documentary studies have been used to collect required data. In the data analysis section, efforts have been made to achieve more comprehensive and comprehensive results by analyzing each of the indices and sub-indices by combining the data types. In this regard, SPSS software and Spearman correlation and path analysis (KMO tests and Bartlett test) were used. The results of the data analysis indicate that since the KMO index is 0.813 (close to 1), the number of samples for the factor analysis is sufficient. Also, the value of sig of the Bartlett test is less than 5%, which indicates that the factor analysis is appropriate for identifying the structure, factor model. According to factor analysis, seven main variables of political security impact on tourism development in Mazandaran province include security (v1), housing (v2), media and communication (v3), human resources (v4), external relations (v5), performance Government and oversight institutions (v6), political institutionalization (v7), two factors were identified as the main factor that both were human and social and institutional and structural factors. Factor analysis shows that the variables of security, media and communication, housing, and human resources are named under the first factor, which is named after the human and social agent. Foreign exchange variables, the functioning of government institutions and regulatory and institutional institutions under the second factor, which are The name of the structural and institutional agent is named.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: development
  • tourism industry
  • Political security
  • Political Institutionalization
  • Foreign Relations
ﺁﻳﻪ ﺍ... ﺧﺎﻣﻨﻪﺍﻱ، ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ،1387، ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﺗﻬﺮﺍﻥ: ﺑﺎﻧﻚ ﻧﺸﺮﻳﺎﺕ
ﺁﻳﻪ ﺍ... ﺧﺎﻣﻨﻪﺍﻱ، ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ،1390، ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺳﺎﻟﮕﺮﺩ ﺍﺭﺗﺤﺎﻝ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ، ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺍﻳﺮﻧﺎ
 اخوان کاظمی، بهرام. (1385). امنیت در نظام سیاسی اسالم، تهران: انتشاراتکانون اندیشه جوان.
 امام جمعه زاده، سیدجواد؛ درجانی، حسین. (1389). «امنیت در اسالم، مبانی و قالب‌های فکری»، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بینالمللی، سال دوم، شماره 9،زمستان.
حیدری چیانه، رحیم، سلطانی، ناصر، 1393، تحلیلی بر نقش ثبات سیاسی و امنیت در توسعه صنعت گردشگری مطالعه موردی: منطقه خاورمیانه، فصلنامه جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، دوره 25، شماره 2(پیاپی 54)، تابستان، صص 228-209
خوش فر، غلامرضا، اسفندیان، آزیتا، رحمانی، مریم، 1392، بررسی احساس امنیت فردی و اجتماعی از دیدگاه گردشگران و عوامل مؤثر بر آن مطالعه‌ی موردی: گردشگران منطقه‌ی گردشگری ناهارخوران و النگدره‌ی شهر گرگان، فصلنامه علمی و پژوهشی برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، دوره 2، شماره 6، پاییز، صص 202-181
دواس، دی. ای (1991)، پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران: نی
روشندل، جلیل. (1374). امنیت ملی و نظام بینالملل، تهران: سمت.
زارع قراملکی، محمد. (1389). اصول تفکر سیاسی در قرآن، تهران: انتشاراتکانون اندیشه جوان.
ﺷﺮﺑﺘﻴﺎن، ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ، 1394، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﻴﺖ از دﻳﺪﮔﺎه ﮔﺮدﺷﮕﺮان وﻋﻮاﻣﻞ مؤثر آن(ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﻛﻼﻧﺸﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ)، نشریه جامعه شناسی زنان (زن و جامعه)، دوره 6، شماره 1(مسلسل 21)، صص 166-143.
صیدایی، اسکندر؛ هدایتی مقدم، زهرا (1389)، نقش امنیت در توسعه گردشگری، فصلنامه تخصصیعلوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، سال چهارم، شماره 1.
عبدلی، اصغر، محمدی، جمال، رضا ابراهیمی، 1393، تحلیلی بر میزان احساس امنیت اجتماعی گردشگران شهری (مطالعه موردی: گردشگران داخلی شهر اصفهان)، فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه تبریز، دوره 18، شماره 50، زمستان، 257-235.
کاهه، احمد (1384)، مجموعه مقاالت همایش امنیت اجتماعی، جلد 8، تهران: انتشارات گلپونه.
کلدی، علی رضا، کمانی، سوگند،1393، آسیب شناسی احساس امنیت اجتماعی زنان در فضای عمومی شهر تهران (زنان 15 تا 35 سالگی)، نشریه پژوهش نامه علوم اجتماعی، سال هشتم، شماره 2، تابستان، 122-103.
لطفی، صدیقه، بردی آنامرادنژاد، رحیم، ساسانی پور، محمد، 1393، بررسی احساس امنیت در فضاهای عمومی (مطالعه موردی کلانشهر شیراز)، فصلنامه علمی پژوهشی برنامه‌ریزی شهری دانشگاه آزاد واحد مرودشت، دوره 5، شماره 19، زمستان، صص 56-39
مشکینی، ابولفضل، حسینی، معصومه، ربانی، طاها، صغری عباس زاده، 1395، بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی گردشگران شهری (مطالعه موردی: شهر طرقبه)، نشریه گردشگری شهری، دوره 3، شماره 1، زمستان، صص 30-17.
معصومی، محمود، 1384، ماهیت گردشگری، تهران، پیک کویر.
میراحمدی، منصور، شیری، اکرم. (1388). «عدالت سیاسی در گفتمان اسلامسیاسی فقهی»، فصلنامه علوم سیاسی، سال دوازدهم، شماره 09، زمستان
نظری، علی اشرف؛ سازمند، بهاره. (1389). «توسعه و امنیت انسانی، امنیتانسانی بهعنوان محور توسعه»، دوفصلنامه سیاست (مجله پژوهش حقوق وسیاست)، سال دوازدهم، شماره 03، بهار و تابستان
یعقوب زاده، رحیم، زندی، ابتهال،1391، شناسایی و اولویت‌بندی تهدیدات اجتماعی 0-فرهنگی و امنیتی مؤثر بر برداشت گردشگران خارجی ورودی به ایران، نشریه مطالعات امنیت اجتماعی، شماره 29، بهار، صص 36- 13
Foster, S. Knuiman,M. Villanueva, K. Wood, L. Christian, H. Giles-Corti, B. (2014).”Does walkable neighbourhood design influence the association between objective crime and walking?” International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity 2014, 11:100.
Goeldnear,Charles R., and J.R. Brent Ritcher (2003), Tourism: Principles,practice.
Pizam.Abraham and Yoel,Mansfield(1982),toward a theory of tourissecurity, London.
Sonmez,S. and A.Graefe(1998) Influence of Terrorism Risk on Foreign Tourism
Steiner,Ghristian(2006),Social distance,security threats and tourism volatility,University of maniz Germany.
Turner, Jonathan, H & Jane, Stets (2005); The Sociology of Emotions, Cambridge Cambridge University Press
Schlaghech D.A(1988). International Terrorism Lexington MA: Lexington Books.
US Department of State (1996) patterns of Global Terrorism.Washington DC., US Department of State