ارزیابی و تحلیل رویدادهای حدی آب و هوایی استان خوزستان با استفاده از روش من‌کندال

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران

چکیده

    در سال‌های اخیر بررسی رویدادهای حدی آب و هوایی که منجر به خسارت‌های اقتصادی و اجتماعی در جوامع انسانی می‌شوند، مورد توجه محققین قرار گرفته است، در پژوهش حاضر با هدف بررسی رویدادهای حدی آب و هوایی (با تاکید بر عناصر بارش و دما) در استان خوزستان، ابتدا مقادیر حدی دمایی و سپس مقادیر حدی بارش در ایستگاه‌های اهواز، آبادان، بهبهان، ایذه و دزفول محاسبه و استخراج شد. برای سه ایستگاه شاخص، یعنی ایستگاه‌های اهواز، آبادان و دزفول دوره آماری 50 ساله (2010-1961) و برای دو ایستگاه بهبهان و ایذه به دلیل جدید بودن ایستگاه‌ها، دوره آماری 18 ساله (2010-1993) استفاده گردید. در ادامه روند صعودی و نزولی تغییرات مقادیر حدی مذکور با استفاده از روش من- کندال مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تعداد روزهای بالای 30 درجه سانتی گراد در همه ایستگاه‌ها روندی افزایشی دارد. روزهای با حداقل دمای 21 درجه سانتی گراد در مناطق جنوبی استان روند افزایشی دارد، اما بخش شمالی بدون روند و بخش شرقی دارای روندی منفی است. میانگین دمای سالانه در جنوب و شرق استان روند افزایشی دارد، اما در شمال استان بدون روند می‌باشد. تعداد روزهای مرطوب، میانگین بارش سالانه و روزهای با بارش بیش از 10میلیمتر در مناطق شمالی و جنوبی استان بدون روند است و در شرق استان روندی نزولی و منفی دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Extreme Climate Events Analysis and Assessment of Khuzestan Province by Mann Kendall Method

نویسندگان [English]

  • Reza Borna 1
  • Elnaz Hasanzade Shahrezai 2
1 Department of Geography, Islamic Azad University, Ahvaz Branch, Ahvaz, Iran
2 M.Sc. in Climatology, Islamic Azad University, Ahvaz Branch, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Abstract
   In recent years the study of climatic extreme events that lead to economic and social damage in human societies, they have been considered by researchers. In the present study aimed to investigate the meteorological boundary conditions (temperature and precipitation) in khuzestan province, the temperature of limit values and extreme precipitation amounts contains  for five selected stations in ahvaz, abadan, behbahn, izeh and dezful were calculated. For old stations and indices province of ahwaz, abadan and dezful period of 50 years (2010-1961) and for behbahan stations and izeh due to being a new 20 year period (2010-1993) were usedthe upside and downside variations of the limit values were analyzed using the mann-kendall. The results showed that the number of days above 30 degrees increasing trend in all stations. Days with a minimum temperature of 21 ° c in the southern regions was increased, but the northern part of the eastern part of the process without trend and was negative. The mean annual temperature in the south and east provinces was increased, but in the north of the province was without a trend. The number of wet days, and days with precipitation average annual rainfall of over 10 mm in the northern and southern no negative trend and downtrend in the east province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Extreme Events
  • Mann-Kendall
  • Ttrend
  • Khuzestan Province
  • Climate
اداره کل هواشناسی استان خوزستان (1393)، داده های آب و هوایی ایستگاه های سینوپتیک استان خوزستان.
امیدوار، کمال و خسروی، یونس (1389)، بررسی تغییر برخی عناصر اقلیمی در سواحل شمالی خلیج فارس با استفاده از آزمون کندال، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، شماره 38، صص 33-46.
امیدوار، کمال و سالاری، حسین (1392). مطالعه روند تغییرات گرما و بارش در غرب و شمال غرب ایران با استفاده از روش‌های پارامتری و ناپارامتری، مجله جغرافیا، شماره 27، صص 288-271.
جهانبخش اصل، سعید وخورشید دوست، علی محمد (1393). تحلیل روند و تخمین دوره‌های بازگشت دما و بارش‌های حدی در تبریز، مجله جغرافیا و برنامه ریزی، دوره 18، شماره 50، صص 107-133.
دارند، محمد (1393). واکاوی تغییرات مقادیر حدی بارش و دما در ارومیه به عنوان نشانه‌هایی از تغییر اقلیم، مجله پژوهش‌های حفاظت آب و خاک، شماره 2، صص1 -29.
رحیم زاده، فاطمه و عسگری، احمد (1383). نگرشی بر تفاوت نرخ افزایش دمای حداقل و حداکثر و کاهش دامنه شبانه روزی دما در کشور، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 73، صص 171-153.
رحیم زاده، فاطمه و هدایت دزفولی، اکرم پور و اصغریان، آرزو (1390). ارزیابی روند و جهش نمایه‌های حدی دما و بارش در استان هرمزگان، مجله جغرافیا و توسعه، شماره 21، ، صص 116-97.
عساکره، حسین (1383). تحلیلی آماری بر تغییرات میانگین سالانه دمای شهر زنجان طی دهه‌های اخیر، مجله نیوار، بهار و تابستان، شماره 52 و 53، صص 30– 9.
عسگری، احمد و رحیم زاده، فاطمه و محمدیان، نوشین و فتاحی، ابراهیم (1386). تحلیل روند نمایه‌های بارش‌های حدی در ایران، مجله تحقیقات منابع آب ایران، سال سوم، شماره 3، صص 55-42.
علیجانی، بهلول و محمودی، پیمان و سلیقه، محمد و ریگی چاهی، اله بخش (1390). بررسی تغییرات کمینه‌ها و بیشینه‌های سالانه دما در ایران، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 3، صص 122-102.
موحدی، سعید و کاویانی، محمدرضا و مسعودیان، سید ابوالفضل (1384). تغییرات زمانی و مکانی دمای مارون، مجله علوم انسانی دانشگاه اصفهان، شماره 18، صص 28-13.
نوریان، علی محمد و رحیم زاده، فاطمه و صداقت کردار، عبدالله (1387). گرمایش در کشور و تبعات آن بر دیگر پارامترهای اقلیمی در دوره 2005-1951، سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، دانشگاه تبریز.
Bartholy,J. & Pongracz,R. (2007). “ Validation of a High-Resolution Version of the Regional Climate Model RegCM3 over the Carpathian Basin ” , J. Hydrometeor, 12, 84–100.
Danneberg, J. (2012). Changes in run off time series in Thuringia,Germany Mann-Kendall trend test and extreme value analysis. Adv. Geosci. , 31: 49–56.
Karl TR, Nicholls N, Ghazi A. (1999). CLIVAR/GCOS/WMO: Workshop on Indices and Indicators for Climate Extremes, Climate Change, 42: 3-7.
Karpouse,D. K. Kavalieratou,S. and C. Babajimplos. (2010). Trend analysis of precipitation data in Pieria region (Greece),European water 30:31-40.
Klein Tank et al. (2006). “Changes in Daily Temperature and Precipitation Extremes in Central and South Asia”, Journal of Geophysical Research 111: D16105, DOI: 10. 1029/2005JD006316.
Liu B, Xu M, Henderson M, QI Y. (2005). “Observed Trends of Precipitation Amount, Frequency, and Intensity in China”, 1960-2000. Journal of Geophysical Research 110: D08103, doi:10. 1029/2004JD 00 4864.
Nandintsetseg B, Greene J. S, Goulden C. E. (2007). “Trends in Extreme Daily Precipitation and Temperature Near Lake Hovsgol”, Mongolia, International Journal of Climatology, 27: 341-347.
Yan, Z. and Coauthors. (2002). Trends of extreme temperatures in Europe and China based on daily observations. Climatic Change,53, 355–392.