اولویت‌بندی صنایع دستی استان کرمان TOPSIS با استفاده از تکنیک

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

چکیده

علی رغم اینکه صنایع دستی جایگاه بااهمیتی در ساختار اقتصادی کشور می‌تواند داشته باشد، اما، درمقابل صنایع ماشینی و کارخانه‌ای رو به نابودی است. هدف تحقیق نشان دادن پتانسیل‌ها و توانمندی‌های استان کرمان درصنایع دستی بوده و اینکه کدام یک از صنایع پتانسیل بیشتری برای توسعه دارد می‌باشد. روش تحقیق، تحلیلی – توصیفی بوده و داده‌های تحقیق با روش اسنادی و میدانی به دست آمده و بااستفاده از تکنیک TOPSIS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج تحقیق نشان می‌دهد، استان کرمان پتانسیل‌های زیادی برای صنایع دستی دارد و شهرستان‌های مختلف استان در صنایع مختلف مزیت دارند که باعث تنوع صنایع دستی دراستان شده است و صنایع دستی 10 درصد از اشتغال استان را به خود اختصاص داده است و باپتانسیل‌های زیادی که وجود دارد می‌تواند بیش از 20 درصد اشتغال را تامین کند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد شهرستان‌های کرمان، سیرجان، رفسنجان و بافت رتبه‌های اول تا چهارم را در صنایع دستی به خود اختصاص داده‌اند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Handcraft priority province Kerman Beneficial technique TOPSIS

نویسندگان [English]

  • Hossein Ghazanfarpour 1
  • Moslem Ghasemi 2
1 Associate Prof. in Geography & Urban Planning, University of Bahonar, Kerman, Iran
2 M.A. of Geography & Urban Planning, University of Bahonar, Kerman, Iran
چکیده [English]

Abstract
    Contrarily handy craft station importance in structure economy country can leave, but , to inverse car industry And factory is fox inexistence. The aim research show potentials and strength province Kerman in handycraft and next what industry potentials more have for development. Metod research is analytical- descriptive and data research with metod attributive and free is harvest. And with technique topsis is analysis and  show result research, province kerman have potentials numerous for handy craft And townships various province in industry various have preference that causing  variety handy craft in province ,and handy craft 10% Engagement province to itself speciality is given and to potentials numerous that existent the can numerous 20% engagement security. show result research Townships kerman ,sirjan ,rafsanjan  and baft ranking one- four to handycraft to itself speciality is given.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keyword: handy craft
  • priority
  • technique TOPSIS
  • province Kerman
اکبری فرد، حسین (1391). بررسی مزیت نسبی و رقابت هزینه‌ای درتولید و صادرات فرش دستباف استان کرمان. مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق کرمان، مجله پژوهش‌های اقتصادی، سال اول، شماره 1،
بیگ زاده، جعفر. تیرانداز، حامد (1388). خوشه‌های صنعتی و توسعه صنایع کوچک. مجله تدبیر(212)، 49-52،
بی نام (1378). صنایع دستی محور اشتغال و توسعه کشور. نشریه صنایع دستی، شماره 8
پارسایی، الهام(1386). نگاهی به چالش‌های پیش روی توسعه صنایع دستی. روزنامه همبستگی،
جلایی، عبدالمجید (1391). تاثیرشرکت‌های نرخ ارز بربخش‌های اقتصادی استان کرمان. مرکز تحقیقات وبررسی‌های اقتصادی اتاق کرمان، مجله پژوهش‌های اقتصادی، سال اول، شماره 1،
حسینی، میرعبدالله، زوار پرمه (۱۳۸۳). ساختار بازارجهانی فرش دستباف و بازارهای هدف صادراتی ایران. فصلنامه ی پژوهشنامه ی بازرگانی، شماره ی ۳۰، بهار ۱۳۸۳، 83-114،
حق شناس کاشانی، فریده[... ودیگران] (1389). برنامه‌ریزی استراتژیک برای صنعت فرش کشور در آستانه ی عضویت در WTO با استفاده از ماتریس SWOT. دوماهنامه، بررسی‌های بازرگانی، شمار ه ی43، مهر و آبان ۱۳۸۹ صص 68 - 58،
رستمی، مصطفی (1381). بررسی وضعیت اشتغال زنان استان مازندران در بخش صنایع‌دستی منطقه‌ی شاخص: شهرستان ساری. پژوهشنامه‌ی علوم انسانی و اجتماعی، سال چهارم، شماره سیزدهم،
رضایی، شهین (1389). نقش صنایع‌دستی در اقتصاد خانوارهای روستایی بخش چابکسر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، ص 26 و 27،
رضوانفر، مرتضی (1385). صنایع‏دستی و مدرنیته‏ تحلیلی مردم‏شناختی از ابعاد نظری صنایع‏دستی. کتاب ماه هنر، پایگاه مجلات تخصصی نور، - شماره 99 و 100،
شم آبادی، محمدعلی، خداداد حسینی، سید حمید (1386). بازاریابی صادراتی فرش دستباف ایران. بررسی عوامل مؤثر و آسیب شناسی، پژوهش نامه ی بازرگانی، شماره ی43، تابستان ۱۳۸۶،
فاطمی، ابوالحسن (1380). سیمای گردشگری استان همدان. چاپ اول، تهران، امیر،
کاظمی، مهدیه(1387). بررسی دوخت و نقوش پته کرمان. خلاصه مقالات همایش راهکارهای همایش توسعه صنایع دستی ایران،
الماسی، حسن[... ودیگران] (1389). بررسی نقش تجارت الکترونیک بر عملکرد صادراتی فرش دستباف کشور. مجموع همقالات اولین همایش منطق‌های تجارت الکترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر،
مدیریت صنایع دستی و گردشگری استان کرمان، آذرماه 1393،
مدیریت صنایع دستی خراسان (1381). اهمیت اقتصادی اجتماعی و فرهنگی صنایع دستی وجایگاه آن در برنامه‌های توسعه. نشریه جاده ابریشم، شماره 56،
مطیعی لنگرودی، سید حسن، مرادی، محمود (1384). جایگاه صنایع درفرایند صنعتی‌سازی و توسعه روستایی بخش مرکزی شهرستان بیرجند. پژوهش‌های جغرافیایی –شماره 53، پاییز 1384، صص 149-137،
مهرابی بشرآبادی، حسین (1391). ضرورت و ابعاد تهیه فاز صفرپروژه‌های سرمایه گذاری دراستان کرمان. مرکز تحقیقات و بررسی‌ها اقتصادی اتاق کرمان، مجله پژوهش‌های اقتصادی، سال اول، شماره 1،
میرکتولی، جعفر، راضیه مصدقی (1389). بررسی وضعیت گردشگری روستایی ونقش آن دررونق صنایع دستی مورد دهستان استرآباد جنوبی. شهرستان گرگان، مطالعات وپژوهش‌های شهری منطقه ای، 2 (7):137 – 154،
یحیی‌زاده، علی سینا (1380). بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر صادرات صنایع‌دستی استان گیلان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، ص 72،
یزدان‌پناه، لیلا، صمدیان، فاطمه (1388). عوامل مؤثر بر میزان موفقیت شرکت‌های تعاونی مطالعه موردی صنایع‌دستی استان کرمان. مجله تعاون، سال بیستم، شماره 202 و 203،
Akbary, n. & zahedi keywan, m. (2008). multi purpose decision making and its application, shahrdari press, Tehran,
Asgharpuor, m. j. (2008). multiple – criteria decision making , university Tehran of press , Tehran,
Bilgin, M. H. & et al. (2011). The Turkish Handmade Carpet Industry: AnAnalysis In Comparison With Select Asian Countries, Journal of the TextileInstitute, 102(6): 514 – 526.
Gerges, guilaumon, henriette, marillia. (1991). competencies for presidents of agricultural cooperatives in the state of ssao paulo , brazil: anministration perceived priority ranking,
Gorman,William d. grassberger,robert(2009). shifflett,kimberly, carter, mary, abuamoud nasser, ismaiel,al-rawajfeh,ahmad: the jordan bedouin handicraft weaving company: afeasibility assessment of job creation for jordanian women: december,
Hoon Ahn, Yong. (2006). Tourist Souvenir Competition for the Development of Korean Handicrafts and Tourism Industry,
hoon ahn,yong. (2006). tourist souvenir competition for the development of Korean handicrafts and tourism industry,
idris j,and ismaeil. r(2009). technical progress and labour productivity in small and medium scale industry in malasiya. european journal of economics. Finance and administrative sciences v 40 – 12 – 08,
Idris J. and Ismail. R. (2009). Technical Progress and Labour Productivity in Small and Medium Scale Industry in Malaysia. European Journal of Economics. Finance and Administrative Sciences v 40_i2_08 ,
Kohansal,m. &rafieei,r. (2009). choice and ranking rainy irrigation and traditional systems in khorasan razavi province. agriculture industry magazine,vol. 22,no. 1. p. 91.
Kumar Jena, P. (2010). Indian Handicrafts in Globalization Times. AnAnalysis of Global-Local Dynamics, Interdisciplinary Description of ComplexSystems, 8(2): 119-137,
maima mustasa,maima. (2011). potential of sustaining handicrafts as a turism product in jordan. international jornal of business and social science vol. 2 no. 2:February,
mckercher,bob. (2006). tourism as a catalyst for crafts. pros and cons,
momeni,m(2009). new approachin in operation. university Tehran of press , tehran.
O’Connor, David. (2006). Handicrafts and Their Linkage with Tourism Artisans Are Also Your Treasures,
Quetzil, E. C. (1997). On the Correct Training of Indios in the HandicraftMarket at Chichén Itzá. Tactics and Tactility of, Gender, Class, Race and State,Journal of Latin American Anthropology, 2(2):106–143,
Raina, V. & et al. (1990). Nutritional Status Of School Age Girls Working InDifferent Handicraft Centers Of Srinagar City. 47(7):502-504.
Redzuan, Marof; Aref, Fariborz. (2011). Constraints and potentials of handicraft industry in underdeveloped region of Malaysia,
redzuan,marof, aref,fariborz. (2011). constraints and potentials of hidicraft in underdeveloped region of Malaysia,
Shen, Q. , Xue, X. , Wang,Y. and Leu, J. (2008). Measuring the Productivity of the Construction Industry in China by Using DEABased Malmquist Productivity Indices. Journal of Construction,Engineering and Management 134(1): 64-71,
Shen,q,xue,x,wang,y. and leu,j. (2008). measuring the productivity of the constraction industry in china by using deabased malmouist productivity indices. journal of constraction engineering and management 134(1):64-71,
Yavari,hossein,(2006). reciprocal effects of tourism and handicrafts,