قابلیت‌های گیا‌هان دارویی ایران با تأکید بر جغرافیای پزشکی

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسنده

استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)، تهران، ایران

چکیده

اصطلاح جغرافیای پزشکی عمری کمتر از یک قرن دارد و این شاخه از جغرافیا جزء یکی از رشته‌های جدید و کاربردی محسوب می‌گردد. گیاهان دارویی یکی از مفاهیم کاربردی در مطالعات و برنامه ریزی جغرافیای پزشکی محسوب می‌گردد. بررسی ساختار وضع موجود نشان می دهد که در نواحی مختلف روستایی قابلیت‌های زیادی از نظر امکان رشد و تولید گیاهان دارویی دارا می باشیم ولی متاسفانه از این قابلیت‌ها استفاده بهینه بعمل نیامده است و در زمینه خواص گیاهان دارویی نیز اطلاع رسانی علمی انجام نشده است؛ با این دیدگاه در این مقاله محل رویش، قابلیت تولید و خواص برخی از گیاهان دارویی ایران از دیدگاه جغرافیای پزشکی تشریح شده است. نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت توصیفی- تحلیلی می باشد و در آخر نیز راهبردهای پیشنهادی برای برنامه‌ریزی توسعه با تاکید بر گیاهان دارویی ارائه شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Potential medicinal plants of IRAN with emphasis on medical geography

نویسنده [English]

  • Alireza Estelaji
Professor of Geography & Rural Planning, Islamic Azad University, Yadegar-e-Imam Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
   The term medical geography lifetime is less than a century. And this branch of geography is considered as one of the new fields and applications.
Medicinal plants are one of the studies and planning application concepts in medical geography is considered. Investigation of the current situation shows that in rural areas Great potential in terms of growth and Medicinal plants are capable of producing. but unfortunately; Has been taken advantage of this functionality and Scientific information about the properties of medicinal plants has also been carried out; With a view in this article habitat The production and properties of medicinal plants in Iran Medical geography is followed. Research Perspective is an applied research and The method is analytical and descriptive nature. Finally, the proposed strategies for planning and development with an emphasis on medicinal plants is provided. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Sustainable Development
  • ecological diversity
  • Medical geography- medical plants
آسایش، حسین. علیرضا استعلاجی. (1390) اصول و روش‌های برنامه ریزی ناحیه ای، تهران: انتشارات دانشگاه شهر ری.
آیینه چی، یعقوب(1381) مفردات پزشکی و گیا‌هان دارویی ایران. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
استعلاجی، علیرضا (1390) اصول تحقیق و برنامه ریزی توسعه. تهران: انتشارات سمیع.
استعلاجی، علیرضا (1380) آشنایی با توسعه یکپارچه و پایدار. تهران: انتشارات جهاد کشاورزی.
امید بیگی، رضا. 1379. رهیافت‌های تولید و فراوری گیاهان دارویی. ققنوس.
سفیدکن، فاطمه. 1380. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع.
شکویی، حسین (1354) جغرافیای پزشکی و روش تحقیق در آن. نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز. شماره تابستان.
مظفریان، ولی الله. 1375. گیاهان ایران. موسسه فرهنگ معاصر.
هوشور، زردشت (1381) پاتولوژی جغرافیایی ایران. جلد اول. مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
هوشور، زردشت (1365) مقدمه ای برجغرافیای پزشکی ایران. مشهد: انتشارات بخش فرهنگی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی.
Schultz V. Hansel R. Tyler U. . Rational phytotherapy. A physician`s guide to herbal medicine،. NY: Springer – verlag، 1998.
http://www. iana. ir