مطالعه روند تغییرات دمای شبانه در ایران مرکزی به روش ناپارامتری من-کندال

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دکترای اقلیم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد، نجف‌آباد، اصفهان، ایران

2 استادیار اقلیم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد، نجف‌آباد، اصفهان، ایران

3 استادیار فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد، نجف‌آباد، اصفهان، ایران

چکیده

   مقطع زمانی موردمطالعه در این بررسی یک دوره 46 ساله می‌باشد که از سال‌های 1965 تا 2010 را در برمی‌گیرد و ایستگاه‌های مرکز استان‌های اصفهان، یزد، سمنان، کرمان و اراک را به‌عنوان نمایندگان ایران مرکزی شامل می‌شود. ابتدا سعی شده است با استفاده از روش رتبه‌ای من - کندال تغییرات داده‌ها شناسایی شوند و سپس نوع و زمان آن مشخص گردد. هدف از این تحقیق، بررسی روند تغییرات دمای حداقل در مناطق مرکزی ایران و تغییرات احتمالی آن از حالت نرمال با استفاده از آزمون ناپارامتری من-کندال می‌باشد.  نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل دمای شبانه نشان می‌دهد که زمان شروع بیشتر تغییرات ناگهانی و از هر دو نوع روند و نوسان بوده است. در تمام ایستگاه‌ها روند دمای شبانه مثبت ارزیابی شده است و حاکی از گرم شدن دمای شبانه در طول دوره بوده است. همچنین نتایج نشان می‌دهد که درصد تغییرات فصل زمستان با تابستان و بهار با پاییز دقیقاً باهم برابر بوده است ولی زمان شروع تغییرات در ایستگاه‌های منطقه یکسان نیست و 100% تغییرات در 23 سال اول دوره موردبررسی صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Night Temperature Alterations' Procedure (NTAP) in Central Iran: Mann-Kendall's Non-Parameter Method in Focus

نویسندگان [English]

  • Abdullah Khoshrou 1
  • Amir Gandomkar 2
  • Alireza Hajian 3
1 Ph.D. of Climotology, Islamic Azad University, Najaf Abad Branch, Najaf Abad, Isfahan, Iran
2 Assistan Prof. of Climotology, Islamic Azad University, Najaf Abad Branch, Najaf Abad, Isfahan, Iran
3 Assistant Prof. of Physics, Islamic Azad University, Najaf Abad Branch, Najaf Abad, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Abstract
    The studied time duration of this investigation is a 46-year period which consists of years 1965-2010; in addition, the stations of Esfahan, Yazd, Semnan, Kerman and Arak provinces have been selected as the representatives of central Iran. At first, data alteration was recognized by Mann-Kendall rank method and then its kind and time was delineated. The purpose of this study is to investigate the minimum temperature alterations' procedure in Central Iran's regions and its probable changes from usual condition through the usage of Mann-Kendall's non-parameter test. The findings achieved by night temperature analysis revealed that at the start time, most of the alterations were abrupt and both procedural and fluctuating. At all stations, night temperature procedure was positive and therefore, it caused the night temperature get warmer during the period. Also, results indicated that the percentage of winter season in comparison with summer and spring with fall alterations were exactly similar to each other; but, the alterations' start time were not the same at these regions' stations; in addition, one-hundred percent of the alterations have been investigated during the first 23 years of the studied period.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Central Iran
  • climate alteration
  • Mann-Kendall
  • procedure
  • fluctuation