مولفه‌های تأثیرگذار بر حاکمیت دریایی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خلیج‌فارس

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دکترای جغرافیای سیاسی، واحد صومعه سرا، دانشگاه آزاد اسلامی، صومعه سرا، ایران

2 دکترای جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

گرچه خلیج‌فارس در گذشته تحت حاکمیت ایران بوده است؛ اما، با تولد کشورهای عربی در کرانه‌های جنوبی آن، حاکمیت ایران با چالش‌های جدیدی مواجه شده است. دخالت‌های قدرت‌های فرامنطقه‌ای نیز در این حوزه در مواردی حاکمیت ایران را با موانع ژئوپلیتیکی مواجه ساخته است. از این رو، بررسی قلمرو و موانع ژئوپلیتیکی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در حوزه خلیج‌فارس از اهمیت خاصی برخوردار است. چراکه، اعمال حاکمیت بر خلیج‌فارس با منافع و قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران رابطه اساسی دارد. هدف از ارائه مقاله حاضر، بررسی و تبیین ویژگی‌های ژئوپلیتیکی جدید خلیج‌فارس و عوامل تأثیرگذار بر ساختار ژئوپلیتیکی آن می‌باشد. بر این اساس، سؤال اصلی مقاله این است که قلمرو و موانع ژئوپلیتیکی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در حوزه خلیج‌فارس کدام‌اند؟ به نظر می‌رسد، عوامل سنتی، ساختاری یا تلفیقی از هر دو، عوامل اصلی و تأثیرگذار بر حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در حوزه خلیج‌فارس هستند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors affecting the maritime sovereignty of Islamic Republic of Iran in Persian Gulf

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sadegh Yahya Pour 1
  • Mostafa Rashidi 2
1 Ph.D. of Political Geography, Sowme Sara Branch, Islamic Azad University, Sowme Sara, Iran
2 Ph.D. of Political Geography, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
    Although Persian Gulf in the past has been under Iranian sovereignty, but with the birth of Arabic countries in its south coast, Iranian sovereignty has been faced with new challenges. Also, Iranian sovereignty has been faced with geopolitical barriers through interference of transregional powers in this area. Hence, it is important to examine geopolitical territory and barriers of Islamic Republic of Iran in the Persian Gulf. Since applying sovereignty on Persian Gulf is essentially concerned with national interests and power of Islamic Republic of Iran. The purpose of present paper is to investigate and explain new geopolitical features of Persian Gulf and factors affecting its geopolitical structure. Accordingly, the question of this paper is: what are the geopolitical barriers and scope of Islamic Republic of Iran sovereignty in the Persian Gulf? It seems that either traditional or structural factors or a combination of both are the main factors affecting Islamic Republic of Iran sovereignty in the Persian Gulf.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Geopolitics
  • Sovereignty
  • strategy
  • Islamic Republic of Iran
  • Persian Gulf
  • Maritime Border