عناصر ژئوپلیتیکی تأثیر گذار در همگرایی میان کشورهای ایران هند، پاکستان و افغانستان و تأثیر آن بر مناطق جنوبی (روش مقایسه‌ای استفاده از تئوری کانتوری و اشپیگل)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، جنوب‌غرب آسیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

نظام ژئوپلیتیک جهانی بعد از پایان جنگ سرد دچار تحولات گسترده­ای شده، که افزایش همکاری‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی کشورها در مناطق جغرافیایی در جهت ایجاد یک نظام چند قطبی از تحولات جدید نظام ژئوپلیتیک جهانی می‌باشد. یکی از این مناطق مهم جغرافیایی در نظام ژئوپلیتیک جهانی که قابلیت تبدیل شدن به یک قطب ژئواستراتژیک مستقل در نظام ژئوپلیتیک جهانی را داراست، منطقه شبه قاره هند می‌باشد که ایران نیز به منظور تأمین منافع ملی خود و در راستای راهبرد همکاری‌های منطقه­ای و با سیاست نگاه به شرق، به دنبال افزایش روابط سیاسی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی خود با کشورهای این منطقه خصوصا سه کشور هند، پاکستان و افغانستان بوده است. درتحقیق پیش رو با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی قصد داریم به تبیین میزان همگرایی در روابط ایران و سه کشور هند، پاکستان و افغانستان با استفاده از نظریه کانتوری و اشپیگل بپردازیم. همچنین سوالی که در تحقیق پیش رو مورد استفاده قرار گرفته است این سوال می‌باشد که میزان همگرایی در روابط ایران و سه کشور هند، پاکستان و افغانستان با استفاده از متغیرهای الگویی چهارگانه و سیستم اثرگذار برون منطقه‌ای در نظریه کانتوری و اشپیگل به چه میزان می‌باشد. در پاسخ به سوال فوق باید بیان کرد که در مجموع بر اساس متغیرهای الگویی چهارگانه و سیستم مداخله گر در مدل کانتوری و اشپیگل، روابط ایران و این سه کشور در سطح پایینی قرار دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Elements of geopolitical influence in convergence between countries of India, Pakistan and Afghanistan and its impact on southern (Comparative method using contoury theory and Der Spiegel)

نویسندگان [English]

  • Kiuomars Yazdanpanah Dero 1
  • Hamid Reza Bayat 2
1 Assistant Prof. of Political Geography, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Ph.D. student in South West Asian Geopolitics, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
    At the end of the Cold War geopolitical system wide developments, That increased cooperation in the political, security, economic, cultural countries in different geographical areas in order to create a multi-polar system of global geopolitical system are new developments. One of the most important areas of geography, global geopolitical system, which can become a strategic hub in the global geopolitical system's independent, Region of the Indian subcontinent that in order to secure Iran's national interests And in line with the strategy of regional cooperation and the Look East policy, to increase political, economic, security and cultural rights, with countries in the region, especially with India, Pakistan and Afghanistan. Using cross-sectional study, we are going ahead to explain the convergence between Iran and the three countries, India, Pakistan and Afghanistan, using contour theory and Der Spiegel. The question used in the present study this question. The degree of convergence between Iran and the three countries, India, Pakistan and Afghanistan, using four pattern variables and effective system of cross-regional and Spiegel Cantor theory is to what extent. In response to the above question should be stated that a total of four and a system based on pattern variables confounding contour model and Der Spiegel, Iran's relations with the three countries is low.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: contour theory and Der Spiegel
  • Convergence
  • Iran
  • India
  • Pakistan
  • Afghanistan