قابلیت‌ها و محدودیت‌های جغرافیایی امنیت در منطقه اقتصادی پارس جنوبی

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

2 استادیار جغرافیا، دانشگاه علوم انتظامی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری جغرافیای نظامی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

چکیده

    تحقیق حاضر از نوع کاربردی بوده و هدف آن شناخت قابلیت‌ها و محدودیت‌های امنیتی منطقه اقتصادی پارس جنوبی است. روش انجام کار توصیفی-تحلیلی بوده و برای جمع آوری اطلاعات، از روش‌های ترکیبی کتابخانه‌ای و میدانی استفاده شده است. بدین ترتیب که پس از بررسی منابع مکتوب و غیر مکتوب اعم از کتب، پایان نامه‌ها، مقالات، سایت‌های اینترنتی، نقشه‌ها، عکس‌ها و تصاویر ماهواره‌ای و مطالعات میدانی؛ مطالب مرتبط فیش برداری و متناسب باساختار تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های ابزاری(نقشه و جی آی اس)استفاده شده است. بدین منظور، ابتدا با تشریح جنبه‌های طبیعی منطقه از قبیل ژئوموفولوژی، زمین شناسی، اقلیم و مشخصات ساحلی، مهمترین لایه‌ها و عوامل تاثیر گذار استخراج شده است. سپس با کمک نرم افزار Arc Map پراکنش مراکز دارای طبقه‌بندی اعم ازاقتصادی، نظامی، اجتماعی وخدماتی نشان داده شده است. در نهایت، انطباق یا عدم انطباق این مراکز با بسترهای جغرافیایی منطقه تحلیل شده و وضعیت امنیتی حال و آینده آن مورد بحث قرار گرفته است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The capabilities and limitations of the geographical security area of economic in South Pars

نویسندگان [English]

  • Morteza Karimi Kordabady 1
  • Ebadi Nezhad Sayed Ali 2
  • Reza Khajeh 3
1 Assistant Prof. in Geography, Imam Hossein University, Tehran, Iran
2 Assistant Prof. in Geography, Armi Science University, Tehran, Iran
3 Ph.D. student of Armi Geography, Imam Hossein University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
    An applied research aimed at understanding the capabilities and limitations of security and economic area of South Pars.Procedure descriptive - analytical and data collection, the library and field methods are used in combination.Therefore, after consideration of the written and unwritten sources, including books, theses, articles, websites, maps, satellite images and field studies, taking notes and related materials used appropriate research Basakhtar 's.Methods for data analysis tools (maps and GIS) is used.For this purpose, we first describe the natural aspects of the area such as Zhyvmvfvlvzhy, geology, climate and coastal features, the most important influencing factors are extracted layers.The Arc Map software distribution centers including Azaqtsady classified, military, social, and services are shown.Finally, compliance or non-compliance with the Centers geographical contexts analyzed and discussed the security situation in the present and the future.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Capability
  • Limitations
  • Security geography
  • Economic Area
  • South Pars