اقتصاد سیاسی بین‌الملل و اهمیت سواحل مکران در منطقه گرایی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

3 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

   اقتصاد سیاسی بین‌الملل با تعامل بین دولت و بازار، عامل اقتصادی را به عنوان متغیر اثر گذار در ایجاد روابط صلح آمیز میان دولت– کشور‌ها در نظر می‌گیرد. نئولیبرالیزم با تاکید بر تنش‌های همکاری آمیز نحله‌های مختلفی را مطرح می‌کند. در این پژوهش با بهره‌گیری از نظریه نهادگرایی جدید عملکرد رژیم‌های بین‌المللی منطقه‌ای در منطقه‌گرایی ایران مورد بررسی قرار گرفته است و ضمن بررسی پتانسیل‌های اقتصادی ایران سواحل مکران به عنوان یک متغیر اثر گذار در پویش‌های منطقه‌ای ایران مورد توجه قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد این سواحل پتانسیل‌های بالقوه‌ی منحصر به فردی برای شکل‌گیری و یا تقویت منطقه‌گرایی در ایران دارند که برای بهره مندی ایران از این پتانسیل لازم است علاوه بر اصلاح ساختار اقتصاد داخلی، رویکرد اقتصادی – سیاسی در سیاست خارجی مورد توجه قرار گیرد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

International Political Economy and the Significant of the Makran Coasts in Iran’s Regionalism

نویسندگان [English]

  • Afshin Mottaghi 1
  • Hossein Afshar 2
  • Hassan Maldari 3
1 Assistant Prof. of Political Geography, Kharazmi Univeristy, Tehran, Iran
2 M.A. in Law, Hormozgan University, Bandarabbas, Iran
3 Ph.D. student in Political Geography, Kharazmi Univeristy, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
    International political economy was considered the interaction between state and market as economic factors on the establishment of peaceful relations between nation-states. Neoliberalism with its emphasis on détente has attention to peacefully cooperation. In this study, by use of modern institutional theory, we reviewed the performance of regional international regimes in Iran regionalism. Also, by examining of economic potential in Makran coasts, we analyzed the region's activities of Iran. The results show that the Makran coasts have unique potential for the creation or strengthening of regionalism in Iran. Iran to take advantage of this potential, it is necessary to improving the structure of the domestic economy given to the approach of economic-political foreign policy.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Regionalism
  • Makran coast
  • International political economy