بررسی ارتباط مدیریت مشارکتی و تعهد سازمانی دبیران جغرافیای دبیرستان‌های استان هرمزگان

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسنده

استادیار مدیریت آموزشی،‌ دانشگاه فرهنگیان، ‌بندرعباس، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مدیریت مشارکتی و تعهد سازمانی دبیران جغرافیای دبیرستان‌های استان هرمزگان انجام گردید. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. حجم نمونه برای دبیران جغرافیای دبیرستان‌های117 نفر برآورد گردیده و به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده است. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه مدیریت مشارکتی فیضی(2007)با 27 سئوال و پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر (1991) با 24 سئوال با مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت استفاده شده و ضریب پایایی آن‌ها به تربیت 79/0، 82/0 بدست آمد. داده‌های پژوهش پس از جمع آوری ازطریق پرسشنامه‌های فوق به وسیله نرم افزار spssمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در سطح آمار توصیفی از شاخص‌های میانگین و انحراف از معیار و در سطح آمار استنباطی از ضریب همبستگی و رگرسیون خطی استفاده شد. یافته‌های حاصل از پژوهش نشان داد که مدیریت مشارکتی با تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between participation in decision making and organizational commitment among High School geography teachers in Hormozgan

نویسنده [English]

  • Mahnoosh Abedini
Assistant Prof. in Educational Management, Farhangian University, Bandarabbas, Iran
چکیده [English]

Abstract
     In present study relationship between participation in decision-making and organizational commitment among High School Geography teachers in Hormozgan. The study is descriptive and correlative. The sample for investigation was drawn using random sampling technique and consisted of 117 Geography teachers at High school level. The data was collected using participating in decision-making questionnaire; a likert-type questionnaire by Fazi (2007) consisted of 27 items. And organizational commitment questionnaire developed by Allen and Meyer (1991). The reliability coefficient calculated in order of: %82, %79. SPSS for Windows was used for statistical analysis. Finding indicated that there was significant relationship between participation in decision-making and organizational commitment.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Participation in decision-making
  • organizational commitment
  • geography teachers