تأثیر برنامه‌ریزی در توسعه صنعت هتلداری بر توسعه گردشگری و اقتصاد ایران: ارائه مدلی راهبردی برای ایران

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسنده

دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی توریسم از دانشگاه پدین استود تاجیکستان و مدرس دانشگاه

چکیده

هتلداری هم یکی از مهم­ترین متغیرهای سیستم گردشگری به حساب می­آید و نیز یکی از بخش­های اقتصاد است که نقش مهمی در رونق و توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی ایفا می­کند. هدف این مقاله تحلیل و بررسی نقش برنامه­ریزی در توسعه صنعت هتلداری بر توسعه گردشگری و نیز اقتصاد ایران است. سؤال اصلی مقاله این است که توسعه صنعت هتلداری چه تأثیری بر توسعه گردشگری و نیز رونق اقتصاد ایران بازی می‌کند؟ علاوه بر این سؤال اصلی سؤالات فرعی دیگری نیز در این مقاله مطرح می­شود از جمله اینکه صنعت هتلداری دارای چه تاریخچه و اهمیتی است؟ گردشگری دارای چه مؤلفه‌ها و ویژگی­هایی است؟ نتایج این مقاله نشان می­دهد که صنعت هتلداری و برنامه‌ریزی برای توسعه این صنعت یکی از مهم­ترین متغیرهای تمایز آفرین میان گردشگری سنتی و مدرن است و در عین حال که باعث امنیت، رفاه و جذب گردشگر می­شود از طرف دیگر نیز سهم قابل توجهی در افزایش تولید ناخالص داخلی کشورها ایفا می‌کند. با توجه به این مقدمه در این مقاله تلاش خواهد شد با استفاده از مقالات علمی پژوهشی و نیز سایر منابع کتابخانه‌ای و نیز مقایسه آمار و اطلاعات گردشگری کشورهای مختلف تأثیر برنامه‌ریزی در توسعه صنعت هتلداری بر توسعه گردشگری و اقتصاد ایران تحلیل و تبیین شود.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of planning on the development of hotel industry On Development of Tourism and Economy of Iran: Providing a Strategic Model for Iran

نویسنده [English]

  • sima hemmati
Ph.D. in Geography & Tourism Planning, University of Pedin stitoud, Tajikistan
چکیده [English]

Abstract
Hotel accommodation is also one of the most important variables in the tourism system and also one of the economic sectors that plays an important role in boosting economic development and job creation. The purpose of this paper is to analyze the role of planning in the development of the hotel industry on the development of tourism and economy in Iran. The main question of this article is that development of hotel industry plays what impact on the development of tourism and the prosperity of the Iranian economy? In addition to the main question they are raised other sub-questions also in this article including what is the history and importance of the hotel industry? What are the characteristics and characteristics of tourism? The results of this article show that hotel industry and planning for the development of this industry is one of the most important distinguishing variables between traditional and modern tourism and at the same time that gets cause security, prosperity and tourist attraction on the other hand, too plays a significant contribution to GDP growth in countries. Given this introduction this article will try using research papers as well as other library resources as well as comparisons of tourism statistics of different countries analyze and explain the impact of planning on the development of hotel industry on the development of tourism and economy of Iran.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: hotel industry
  • Tourism
  • Iran Economy
  • Development
ابراهیمی منیق، جعفر و محمد رضا ایروانی (1384)، بررسی آثار و پیامدهای فرهنگی و اقتصادی - اجتماعی صنعت توریسم در توسعه اقتصادی، فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی ایران (دانشگاه آزاد واحد خلخال)، شماره 7
بختیاری، سمیه و فریدون الهیاری و علی اکبر کجباف (1395)، بررسی تأثیر ساخت و تسطیح راه‌ها و محورهای ارتباطی اصفهان بر توسعه صنعت گردشگری دوره پهلوی (1304-1357 ش/1925-1979 م)، فصلنامه گنجینه اسناد، شماره 102
پویا، علی رضا و حامد مختاری (1391)، پیکره بندی راهبردهای عملیات خدماتی در صنعت هتلداری ایران - مورد مطالعه: هتل‌ها و هتل آپارتمان‌های شهرستان مشهد، مطالعات مدیریت گردشگری، شماره 17
جعفری صمیمی، احمد و شیما خبره (1392)، اثر گردشگری بر توسعه‌ی انسانی، فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری، سال دوم - شماره 7
حیدری چیانه، رحیم و خدیجه رضاطبع ازگمی و ناصر سلطانی و اکبر معتمدی مهر (1392)، تحلیلی بر سیاست گذاری گردشگری در ایران، فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری، سال دوم - شماره 5
خوارزمی، ابوالقاسم (1384)، بررسی رابطه علیت بین گردشگری و تجارت در ایران (80-1338)، فصلنامه پژوهش بازرگانی نامه، شماره 37
رجایی، عبدالمهدی (1394)، تاریخچه‌ی مدیریت گردشگری در ایران و چالش‌های آن، فصلنامه رهیافت تاریخی، شماره 13
رسول زاده اقدم، صمد و سید احمد میر محمدتبار و صمد عدلی پور و یوسف زینی وند (1395)، فرصت­ها و محدودیت­های صنعت گردشگری در ایران، فصلنامه مطالعات جامعه شناسی، شماره 30
رضوانی، علی اصغر (1379)، «جغرافیاوصنعت توریسم»، انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران.
زارعی متین، حسن و سید رضا سیدجوادین و علی رحیم پور و مسلم باقری (1391)، تبیین مسائل صنعت گردشگری جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی، سال ششم، شماره 1
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری (1390 الف)، «فهرست هتل‌های کشور»، تهران.
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری (1390 ب)، «فهرست هتل آپارتمان‌های کشور»، تهران.
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری (1390 ج)، «فهرست مهمانپذیرهای کشور»، تهران.
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری (1390 د)، «فهرست پانسیون‌های کشور»، تهران.
صارمی، ویدا (1395)، یک رؤیای کاذب: جانشینی درآمد گردشگری به جای درآمد نفت، فصلنامه گزارش، شماره 94
ضرغام، حمید (1375)، «مدل برنامه ریزی استراتژیک جهانگردی ایران»، دفتر هماهنگی وهدایت طرح جامع توسعه ومدیریت جهانگردی، سازمان ایرانگردی وجهانگردی، تهران.
عرب، زهرا (1393)، بررسی و مطالعه تأثیر هنر-صنعت گردشگری بر رشد و توسعه اقتصادی در ایران و کشورهای OECD در سال‌های 2010 تا 2013، فصلنامه هنرهای کاربردی، شماره 5
علاءالدینی، پویا و سید عارف چینی (1391)، کیفیت خدمات و رضایتمندی گردشگران (مطالعه‌ی موردی: مشتریان خارجی هتل‌های چهار و پنج ستاره‌ی ایران)، فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی، شماره 4
کریمیان، علی و محسن روستایی (1373)، سیاحت و جهانگردی در سیمای اسناد، فصلنامه گنجینه اسناد، شماره 13 و 14
مرکز آمار ایران (1373)، «سرشماری عمومی صنعت و معدن مرحله اول 1373»، تهران.
مرکز آمار ایران (1381)، «سرشماری عمومی کارگاهی 1381»، تهران.
مرکز آمار ایران (1380)، «سالنامه آماری کشور»، تهران.
مرکز آمار ایران (1385)، «سالنامه آماری کشور»، تهران.
مرکز آمار ایران (1386)، «سالنامه آماری کشور»، تهران.
مرکز آمار ایران (1387)، «سالنامه آماری کشور»، تهران.
هوشمند، محمد و سید مهدی مصطفوی و محمد طاهر احمدی شادمهری و اکرم محقق (1392)، بررسی تأثیر گردشگری بر کاهش فقر در کشورهای منتخب در حال توسعه، فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری، سال دوم، شماره 1
ویسی، هادی (1394)، بررسی تأثیر ایدئولوژی سیاسی بر صنعت گردشگری؛ (مطالعه موردی: ایران)، فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری، شماره 14
یوسفی پور، غلامرضا (1378)، نگاهی به صنعت گردشگری و اثرات اقتصادی آن، فصلنامه تازه‌های اقتصاد، شماره 85
Gun (2002), Tourism Planning, Rutledge, New York.
Inskeep, Edward (1991), Tourism Planning, new York.
Mill, Robert Christie and Alistair M. Morrison (1985), The tourism system: an introductory text: Englewood cliffs, new jersey: prentice hall.
Page, Stephen J. (2007), TOURISM MANAGEMENT: Managing for change, Elsevier Ltd, Oxford, UK.
Pizam, Abraham & Holcomb, Judi (2008), International Dictionary of Hospitality Management, Elsevier Ltd, UK.
Pizam, Abraham (2010), INTERNATIONAL ENCYCLOPEDIA OF HOSPITALITY MANAGEMENT-Second Edition, Elsevier Ltd, UK.
Sheela, A.M. (2002), Economics of Hotel Management, 2002, New Age International (P) Ltd., Publishers
UNWTO, 2009, Tourism Highlights, www.UNWTO.org/facts
UNWTO, 2010, Tourism Highlights, www.UNWTO.org/facts