رویکرد استراتژی توسعه شهری (CDS) در احیای بافت فرسوده نمونه موردی: بخش مرکزی شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه فردوسی مشهد واحد بین الملل، مشهد، ایران

2 استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

بافت کهنه، فرسوده و نابسامان شهری که بیشتر در هسته مرکزی یا لایه‌های میانی شهرها واقعند، نیازمند دخالت و ساماندهی هستند که در این راستا ساماندهی و احیاء بافت فرسوده شهری با رویکرد استراتژی توسعه شهری (CDS) یکی از ضروریات مهم در امر برنامه ریزی محسوب می‌شود. هدف پژوهش ارائه استراتژی توسعه شهری (CDS) در راستای احیاء بافت فرسوده بخش مرکزی شهر اهواز است. وسعت محدوده مورد مطالعه 302 هکتار و شامل 9 محله می‌باشد. در این پژوهش،40 شاخص در جهت توسعه شهری (CDS) مشخص شده‌اند. روش تحقیق در قالب پرسشنامه‌های بسته با مقیاس اسمی و چند گزینه‌ای رتبه‌ای صورت گرفته، در ضمن پرسشنامه برای دو گروه شهروندان و متخصصان شهری در 5 طیف لیکریت طراحی و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه تعیین گردید. اطلاعات شاخص‌ها از طریق تکمیل 375 پرسشنامه از خانوارهای ساکن واحدهای مسکونی و 105 پرسشنامه از متخصصان شهری بر اساس روش نمونه گیری تصادفی بوده، سپس با استفاده از نرم افزارهای SPSS و AMOSE تجزیه و تحلیل اطلاعات انجام شده است که نتایج پژوهش نشان می‌دهد که میانگین شاخص قابل زندگی بودن 2.79 و میانگین شاخص حکمروایی خوب شهری 2.77، میانگین شاخص بانکداری 2.74 و در نهایت میانگین شاخص رقابتی بودن نیز 2.80 است. در نتیجه شاخص‌های استراتژی توسعه شهری در بخش مرکزی شهر اهواز از جایگاه مناسبی برخوردار نمی‌باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of the urban development strategy (CDS) in order to regenerate worn texture( Case study: central part of the city of Ahwaz)

نویسندگان [English]

  • Zahra Sayahi 1
  • Mohammad Rahim Rahnama 2
  • Mohamad ajza Shokohi 3
1 Ph.D. student in Geography & Urban Planning, International Unit Ferdowsi University, Mashhad, Iran
2 Professor of Geography & Urban Planning, Ferdowsi University, Mashhad, Iran
3 Associatew Prof. of Geography & Urban Planning, Ferdowsi University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Abstract
Old worn, the need to intervene and are organizing program for the revival of urban development strategy (CDS) is one of the most important in planning essential. the aim of the research compilation of urban development strategy (CDS) in order to regenerate the central section of the decay in Ahwaz. central City of Ahvaz that studied 302 ha of mature and developing neighborhood in the range 9. 40 CDS were determined in line with the index. research methodology in the form of a questionnaire package with nominal scale, and a few of the options taken in the ranking of the questionnaire for the two groups of citizens and urban specialists in design and range of 5 through to specify the sample size was determined and the case study example Cochrane information indicators through the completion of a questionnaire among families residing in 375 residential units and urban specialists on the basis of a questionnaire of 105. then using the SPSS software and software AMOSE analysis and proof of the assumptions. the results of the research show that the average life of being a reliable indicator of 2.79 and the average index is a good indicator of the average 32 year reign, 2.74 2.77 municipal banking and eventually being competitive index is also the average of 2.80. as a result of urban development strategy indicators in the central part of the city of Ahwaz, the right position is not entitled to.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: decay
  • Ahvaz
  • AMOSE
  • CDS
کیومرث، حبیبی و دیگران، بهسازی و نوسازی بافت‌های کهن شهری،1386، انتشارات انتخاب
حبیبی، کیومرث و پور احمد و مشکینی، ابوالفضل، 1386، بهسازی و نوسازی بافت‌های کهن شهری، نشر انتخاب، تهران.
عندلیب، علیرضا، 1385، نوسازی بافتهای فرسوده حرکتی نو در شهر تهران، تهران: انتشارات سازمان نوسازی شهر تهران.
شماعی، علی، پور احمد، احمد، (1391)، بهسازی و نوسازی شهری، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
رفیع پور، فرامرز، 1368، کندوکاوها و پنداشت ها، شرکت سهامی انتشار، تهران.
اتحادیه شهرها، راهبرد توسعه شهری راهنمایی برای بهبود عملکرد، 1390، ترجمه: داود رضا
مهدی رجبی و یوسف اشرفیف چاپ اول، تهران، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور.
 کلانتری، حسین و پوراحمد، احمد، فنون و تجارب برنامه ریزی مرمت بافت تاریخی شهرها، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1384.
رهنما، محمد رحیم، برنامه ریزی مناطق مرکزی شهرها، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، سال 1
صدیقه لطفی، غلامرضا مالکشاهی، مهدیه مهدوی، 1389، برنامه ریزی راهبردی به منظور بهسازی بافت‌های فرسوده شهری نمونه موردی شهر بابل، فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیای انسانی- سال سوم، شماره اول، زمستان 1389. صص 193-206.
گلکار، کوروش، 1384، چشم انداز شهر/محله پیشنهاد یک چارچوب مفهومی برای صورت بندی بیانیه چشم انداز، فصلنامه هنرهای زیبا، شماره 24
اشرفی، یوسف، CDS رویکردی جدید در برنامه ریزی شهری در رویکردی تحلیلی، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 23، 1388.
کاردار، سیعید و همکاران، طرح استراتژی توسعه شهری؛ رویکردی نوین در طراحی و برنامه ریزی شهری، 1388، فصلنامه راهبرد، شماره 52.
حیدری چیانه، رحیم، و همکاران، نقش استراتژی توسعه شهر (CDS) در سیاست‌های تأمین مسکن گروه‌های کم درآمد شهری، مطالعه موردی: شهر رشت. فصلنامه پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شماره 73، پاییز 1389 صص 59-82).
ناظری، شفیقه، کلاش، حمید روحی، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری (تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها)، سال هشتم، شمارهی 21، بهار 1387، مجله فضای جغرافیایی، صص 117-151. ص 126).
حسینی خواه، حسین، استراتژی توسه شهری (CDS) و شهرنشینی پایدار در کشورهای در حال توسعه، 1392، اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار تهران- اسفند ماه 1392، ص 3. صص 1-10
Couch, Chris,2011, Thirty years of urban regeneration in Britain, Germany and France Thirty years of urban regeneration in Britain, Progress in Planning 75, 1–52.
De Magalha˜, es Claudio,2015, Urban Regeneration,, Volume 24, http:// dx.doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.74031
Cities Alliance (2004a), "Shelter Finance for the Poors", Washington, D.C., USA.
Swensen,Grete,2012, Integration of historic fabric in new urban development—A Norwegian case-study, Landscape and Urban Planning, Contents lists available at SciVerse ScienceDirect,0169-2046/$ – see front matter © 2012 Elsevier B.V. All rights reserved. http://dx.doi.org/10.1016/j.landurbplan.2012.07.006, Landscape and Urban Planning 107 (2012) 380– 388.
Lim,Heeji, Jeeyeop Kim, Cuz Potter,2013, Woongkyoo Bae, Urban regeneration and gentrification: Land use impacts of the Cheonggye Stream Restoration Project on the Seoul's central business district Habitat International, Volume 39, July 2013, Pages 192-200
Kana,Koichi 2012, An experiment in urban regeneration using culture and art in Senba Osaka’s historic urban center, with a focus on the regeneration of urban space-City, Culture and Society 3 (2012) 151–163-City, Culture and Society-journal homepage: www.elsevier.com/locate/cc
Doratli,Naciye *, Sebnem Onal Hoskara and Mukaddes Fasli,2004, An analytical methodology for revitalization strategies in historic urban quarters: a case study of the Walled City of Nicosia, North Cyprus,2004, Cities, Vol. 21, No. 4, p. 329–348, 2004 Q 2004 Elsevier Ltd. All rights reserved. Printed in Great Britain0264-2751/$ - see front matter.
Paddison, R 2012,-Housing and Neighbourhood Quality: Urban Regeneration-Elsevier Ltd. All rights reserved.-288-293.