ظهور بازیگران جدید در عرصه‌ی ژئوپلیتیک و نقش رسانه‌های اجتماعی با تاکید بر تروریسم

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

کمی بیش از یک دهه از قدمت آنچه امروزه به عنوان رسانه‌های اجتماعی می‌شناسیم، می‌گذرد. اثرگذاری پایدار را می‌توان مهمترین ویژگی رسانه‌های اجتماعی دانست. از آنجا که این رسانه‌ها از حیطه‌ی نظارت دولت‌ها و حکومت‌ها خارج‌اند، تا اندازه‌ی زیادی، مفهوم حاکمیت ملی را دستخوش تحول و دگرگونی کرده‌اند. دولت‌های ملی، که تا چندی پیش، به عنوان یکه بازیگران عرصه‌ی بین الملل، مناسبات ژئوپلیتیکی جهان را تحت تأثیر قرار داده بودند، حال ناگزیر و ناخواسته، بخش قابل توجهی از قدرت خود را، به وسیله‌ی بازیگران نوظهوری که خارج از قیدو بندهای ملی، به کنشگری در عرصه‌ی قدرت می‌پردازند، از دست داده‌اند. این بازیگران که در سطوح و مقیاس‌های متفاوت، از فردی تا جهانی ظهور یافته‌اند، در قالب فرآیندهایی چون: ناحیه گرایی، افراط گرایی مذهبی، نژاد گرایی و... گاه به شکل خشونت‌های سازمان یافته، که تروریسم نامیده می‌شود، با اهداف و نتایج ژئوپلیتیکی، به بازیگری در عرصه‌ی سیاست جهانی می‌پردازند. در این میان خروج رسانه‌ها از انحصار دولت‌ها و حکومت‌ها، با ظهور نسل جدید آن‌ها، که به رسانه‌های اجتماعی شناخته می‌شوند، توانسته بستری به مراتب گسترده‌تر برای بروز و ظهور این بازیگران جدید، فراهم آورد. این پژوهش سعی در بررسی نقش رسانه‌های اجتماعی در ظهور بازیگران جدید در عرصه‌ی ژئوپلیتیک با تاکید بر سازمان‌های تروریستی دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social media, and the emergence of new players in the geopolitics; With emphasis on terrorism

نویسندگان [English]

  • Kiyoumars Yazdan Panah Dero 1
  • Mojtaba Khatoni 2
1 Assistant Prof. of Political Geography, Tehran University, Tehran, Iran
2 Ph.D. student of Political Geography, Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
It has been a little over a decade since what we know today as social media. Since media are to some extent outside the purview of state supervision, the concept of national sovereignty has undergone change and development. Nation states that not long age regulate the geopolitical relations of the world as single actors of international arena have inevitably lost much of their power because of emerging agents having to do with the domain of power outside national constraints and boundaries. The agents that come into existence at various levels or on different scales ranging from personal to global in the form of processes such as regionalism, religious extremism, racism, and son on are said to act on global politics sometimes as organized violence, called terrorism, with geopolitical goals and results. In the meantime, the departure of media from state monopoly along with the emergence of their new generation, known as social media, has managed to lay the foundation by far wider for the arrival of the new actors. The research aims at exploring the position of social media in the emergence of new geopolitical agents with an emphasis on terrorist organizations.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: social media
  • national sovereignty
  • Geopolitics
  • new agents
  • Terrorism
Aalem, Abdorrahman, (2005) The Bases of Politics Knowledge, Ney Pub, Tehran
Abdollahi, Reza (2012) The Role of New Media in Social Movements, Journal of Culture and Communication Studies, Year 13, No18, Tehran
Braden, Catlin and Fred Shelley (2005) Engaging Geopolitics, War College press, Tehran
Chegini, Rana (2006) The Medias Influences on Social Disputations, Radio Two Monthly, No44, Tehran
Cole, Benjamin (2006) Conflict, Terrorism and media in Asia, Routledge pub
Connor, Walker (1994) ethno-nationalism: the quest for understanding, Princton, Newjersy, Princton University press
Cottle, Simon (2000) Ethnic minorities and the media, Open University press
Dodds, Klaus (2006) Geopolitics very short introduction, Oxford, London
Donk, Vim van de and Brian D. Loader and Paul Gnixon and Dieter Rucht (2004) Cyber protest: new media, citizens and social movements, Routledge pub
Easton, David (1965) A System Analysis of Political Life, Wiley, NewYork
Ezzati, Ezzatollah (2007) New Theories in Political Geography, Ghoomes, Tehran
Farhangi, AliAkbar (1995) The Role of Mass Media in Social Structure of Objectivity, Journal of Management Knowledge, No 29 & 30, Tehran
Fleming, Michele J. (2006) Safety in cyber space, Youth & society, vol38, no2, 135-154
Flint, Colin (2006) An Introduction to Geopolitics, Routledge, London
Galbraith, J.K (1983) The Anatomy of Power, Houghton Mifflin, Boston
Ghavam, AbdolAli (1994) Foreign Policy and international Politics, SAMT, Tehran
Hafeznia, MohammadReza (2006) Influences of Globalization on the National Identity, Journal of Geopolitics, Year 2, No 3-4, Tehran
Hafeznia, MohammadReza (2010) Politics and Space, Papoli Pub, Mashhad
Hafeznia, MohammadReza (2011) Concept Making for Geopolitics of Internet and Cyber Space, Journal of Geopolitics, Year 7, No 1, Tehran
Ingle, Henry T. (2003) new media, old media: the technologies of international development
Khatooni, Mojtaba (2015) Popular Geopolitics; a Geographical Concept for Development, 4th Conference on Islamic-Iranian Pattern for Development, May 2015, Tehran
Khoshnevis, Nahid (2010) Media Knowledge and Resistance Method Against Media Attacks, Journal of Public Relations, No 72, Tehran
Krishnatary, Peradeep (2009) Gratification from new media, Journal of creative communications, vol4, no2, 19-31
Louro and Fransua Toal (2001) Geopolitics Keys, Shahid Beheshti University press, Tehran
Mojtahedzade, Pirooz (2010) Political Geography and Geopolitics, SAMT, Tehran
Muir, Richard (1999) Political Geography: A New Introduction, Geographical Organization, Tehran
O Tuathail, Gerrard and Simon Dalby (1998) Rethinking Geopolitics, Routledge, London
O’Loughlin, John, (2003), Geopolitical Fantasies, National Strategies and Ordinary Russians in the Post-Communist Era, Institute of Behavioral Science University of Colorado
Rasouli, MohmmadReza and Mariam Moradi (2011) The range of Students Communion in Social media Subject Production, Journal of Culture and Communication Studies, Year 13, No19, Tehran
Safranek, Rita (2012) The Emerging role of social media in political and Regime change, discovery guids, pro quest pub
Sheedy, Caroline (2011) social media for social change: a case study of social media use in the 2011egyptian revolution, a Capston project, for degree master of arts in public communication
Shirky, Clay (2011) The political power of social media, foreign affairs, pages 1-9
Simon Dalby &Campbell, O´Tuathail, Reynolds, (1996), Writing critical geopolitics: Carleton university Ottawa, Political Geography vol 15 Issues7
SOMOUN TOIVO (2012) Social Media: the New Power of Political Influence, version 1.0, CES pub, Helsinki
Tang, Lei and Huan Lio (2010) Community detection and mining in social media, QTD pub