ارزیابی مکانی و سنجش پایداری زیست محیطی مجموعه‌های ورزشی شمیرانات تهران در ارتباط با پهنه‌بندی آلودگی هوا: در راستای توسعه پایدار و حفظ محیط‌زیست

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، ایران

2 استادیار تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، ایران

3 استادیار محیط‌زیست، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

بخش عمده‌ای از مجموعه‌های ورزشی رو باز شهر تهران در منطقه شمیرانات واقع شده­اند که در فصول مختلف پذیرای تعداد زیادی از ورزشکاران هستند. این در حالی است که آلایندگی هوای شهر تهران در این منطقه نسبت به سایر نقاط شهر به ویژه از نظر آلاینده‌های ازن و دی ‌اکسید نیتروژن از وضعیت بدتری برخوردار است. هدف از انجام این مقاله، ارزیابی مکانی و سنجش پایداری زیست محیطی مجموعه‌های ورزشی شمیرانات با توجه به پهنه‌بندی آلودگی هوای شهر تهران است. سؤال اصلی مقاله این است که تا چه اندازه در مکان‌یابی و سنجش پایداری زیست محیطی مجموعه‌های ورزشی شمیرانات به پهنه‌بندی آلودگی هوای شهر تهران توجه شده است؟ نتایج این مقاله نشان می‌دهد که کیفیت هوای منطقه شمیرانات نسبت به سایر نقاط شهر تهران از نظر آلودگی از وضعیت بدتری برخوردار است و این در حالی است که در منطقه مورد مطالعه، بخش زیادی از مجموعه‌های ورزشی روباز قرار دارند. برای انجام این پژوهش داده‌های ایستگاه‌های سنجش آلودگی در پیرامون منطقه، به روش کریجینگ، برای بازه زمانی ۵ ساله درون‌یابی شدند. از شاخص کیفیت هوا (AQI) به عنوان استاندارد، جهت تطبیق داده‌ها استفاده گردید. روی هم ‌گذاری لایه‌ها با استفاده از نرم‌افزار ArcGIS, 9.2 انجام شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial assessment and environmental sustainability assessment of Shemiranat Sport Complex in connection with zoning of air pollution: in the direction of sustainable development and environmental protection

نویسندگان [English]

  • Afsaneh Rouhani 1
  • Seyyed Mostafa Tayebi Sani 2
  • Hooman Bahmanpour 3
  • Baqir Morsal 2
1 Ph.D Student of Sport Management, Dept. of Physical Education, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Shahroud Branch, Shahrood, Iran
2 Assistant Professor of Sport Management, Dept. of Physical Education, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Shahroud Branch, Shahrood, Iran
3 Assistant Professor, Dept. of Environmental, Faculty of Engineering, Islamic Azad University, Shahroud Branch, Shahroud, Iran
چکیده [English]

Abstract
A large part of hypaethral sports complexes in Tehran have been located in the Shemiranat area which is in different seasons are attracts a large number of athletes. That's while air Pollution in Tehran city in this area compared to other parts of the city especially for pollutants of ozone and nitrogen dioxide is worse situation. The purpose of this paper is spatial assessment and environmental sustainability assessment of Shemiranat sports complexes in Tehran considering the pollution of the air in Tehran. The main question of this article is that to locate and measure the environmental sustainability of Shemiranat sports complexes how much attention has been paid to the zoning of air pollution in Tehran? The results of this paper show the air quality of the Shemiranate area compared to other parts of Tehran in terms of contamination is worse and this is while in the study area, are located a large part of outdoor sports complexes. To do this research Pollution sensing stations data interpolated around the region to Kriging method for a period of 5 years. The air quality index (AQI) was used as the standard for data alignment. Layering was done by using ArcGIS 9.2 software.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Air pollution
  • Urban Sustainable Development
  • Sporting User
  • Air Quality Index
آریان‌فر. رامین و حقیقت. مسعود، 1392. تعیین بهترین مدل‌یابی فضایی جهت برآورد میزان بارش سالانه و فصلی (مطالعه موردی استان فارس). اداره کل هواشناسی فارس. 15 – 1.
اصیلیان. حسن، ۱۳۹۰، آلودگی هوا، انتشارات سبحان، چاپ سوم، ۱۵۲ ص.
بهرامی. عبدالرحمن، ۱۳۹۵، روش‌های مهندسی کنترل آلودگی هوا، تهران، فن‌آوران، ۳۰۳ ص.
بهمن‌پور. هومن، ۱۳۹۶، محتوای آموزش محیط زیست ویژه اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا، دفتر آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست.
سجادیان. مهیار و سجادیان. ناهید، 1390. سامانه مکان مبنای مدیریت کیفیت هوای ناشی از ترافیک مبتنی بر شاخص آلودگی. فصلنامه راهور. 8 (15): 75 – 92
سعیدنیا. احمد، 13۹2، فضاهای فرهنگی و ورزشی، کتاب سبز، راهنمای شهرداری‌ها، جلد دوم، تهران، سازمان شهرداریهای کشور، چاپ دوم.
شرکت کنترل کیفیت هوا، ۱۳۹۶. گزارش کیفیت هوای تهران ۱۳۹۵، شهرداری تهران، مرکز چاپ نشر شهر، ۲۶۵ ص.
طیبی ثانی. سید مصطفی، ۱۳۹۱، بررسی ارتباط بین وضعیت زیست محیطی و بهداشتی فضاهای ورزشی با میزان مشارکت کاربران، رساله دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تابستان 1391
غیاث‌الدین. منصور، ۱۳۹۴، آلودگی هوا و روش‌های کنترل آن، انتشارات دانشگاه تهران، ۳۸۰ ص.
فتح تبار فیروزجایی. سمیه، آل‌شیخ. علی‌اصغر، رنگزن. کاظم، چینی‌پرداز. رحیم، ۱۳۹۰، پهنه‌بندی آلاینده‌های هوا با استفاده از مدل‌های آماری و تکنیک‌های GIS. مطالعه موردی (شهر تهران)، پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست، تهران.
کرمی، غ (2004)، طراحی و بازسازی روستاهای بم با توجه به توسعه پایدار از مقالات کارگاه تخصصی برای توسعه منشور توسعه پایدار بم، وزارت مسکن و شهرسازی، تهران، انتشارات خانه.
محقق. شهرام، حاجیان. مریم،‌۱۳۹۲، ورزش و آلودگی هوا، مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، دوره ۳۱، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۲: ۲۴۹-۲۳۷
Adams KJ. Exercise Physiology. In:Ehrman JK,editor. ACSM Resourse Manual for Guidelines for Exercise testing and prescription.6th ed.Philadelphia:Lippincott Williams and Wilkin;2010. p. 73-4.
Arnesano, M, Revel,G.,M, Seri و F,A tool for the optimal sensor placement to optimize temperature monitoring in large sports spaces, www.elsevier.com/locate/envres, 2016, Automation in Construction 68 (2016) 223–234
Blair C,Walls J, Davies NW, Jacobson GA.Volatile organic compounds in runners near a roadway: increased blood levels after short-duration exercise. Br J Sports Med 2010; 44(10):731.
Bohling, Geoff, 2005. Kriging. Kansas Geological Survey
Bono, Roberto, Raffaella, Degan, Marco Pazzi, Valeria Romanazzi, Renato Rovere, Benzene and formaldehyde in air of two winter Olympic venues of “Torino 2006, journal homepage: www.elsevi e r.com/locate/envint, 2010
Brunekreef, S.T. Holgate, Air pollution and health, Lancet 360 (2002), 1233–1242
Campbell M, Li Q, Gingrich S, Macfarlene R. Should people be physically active outdoors on smog alert
days? Canad J public health 2005 June; 96(1):24-8.
Carlisle. A. J, Sharp. N. C., 2001, Exercise and outdoor ambient air pollution. Br J Sports Med 2001; 35:214-222.
Daisey, J. M., Angell, W. J., Apte, M. G., 2003. Indoor air quality, ventilation and health symptoms in schools: analysis of existing information. Indoor Air 13, 53–64
Florida K, James G. Athens 2004: the pollution climate and athletic performance. J Sports Sci2004; 22:967-80.
Folinsbee LJ. Air pollution: acute and chronic effects.2nd edition. London: The Royal Society of Medicine; 2001. p. 45.
Hastings J. Exercise prescription and medical considerations. In:Ehrman JK,editor. ACSM Resourse Manual for Guidelines for Exercise testing and prescription.6th ed.Philadelphia:Lippincott Williams and
Wilkin;2010. P. 556.
Holzer K.Respiratory symptoms during exercise. In:Brukner P editor. Brukner and Khan clinical sports medicine.4th ed. McGraw-Hill; 2012.P.1049.
IARC, 2013, International Agency for Research on Cancer, Latest world cancer statistics Global cancer burden raises to 14.1 million new cases in 2012: Marked increase in breast cancers must be addressed, WHO website.
Jones. A. P., 2000, Asthma and the home environment. J Asthma 2000; 37(5):103-24.
Kim YM, Harrad S, Harrison R. Concentrations and sources of volatile organic compounds in urban domestic and public microenvironments. Indoor Built Environ 2001; 10:147-53.
Leaderer BP, Naeher L, Jankun T, Balenger K, Holford TR, Toth C, et al. Indoor, outdoor, and regional
summer and winter concentrations of PM10, PM2.5, SO4, H+, NH4+, NO3, NH3 and nitrous acid in homes with and without kerosene space heaters. Environ Health Perspect 1999; 107:223-31.
Lippi G, Guidi GC, Maffulli N. Air pollution and sports performance in Beijing. Int J Sports Med 2008 Aug; 29(8):696-8.
Nasibulina, Anastasia, 2015, Education for Sustainable Development and Environmental Ethics. Available online at www.sciencedirect.com, Procedia - Social and Behavioral Sciences 214 (2015) 1077 – 1082.
OECD, 1997, Development Co-operation Report, Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee, http://dx.doi.org/10.1787/dcr-1997-en
O’Reilly, Norm, Berger, Ida E, Hernandez, Tony, Parent, Milena M, Se´guin, Benoit, 2015. Urban sports capes: An environmental deterministic perspective on the management of youth sport participation, Www.Elsevier.com /lo cate/s m r,Sport Management Review,2015,18, 291–307
Padovan, Richard, 2002. Towards Universality: Le Corbusier, Mies+De Stijl, Routledge, London
Pierson W. E., 1989, Impact of air pollution on athletic performance.Allergy Proc 1989 Jan; 10(3):209-14.
Qu, Ying, Liu, Yakun. Ravi Nayak, Raveendranath. Li, Mengru, 2015. Sustainable development of eco-industrial parks in China: effects of managers' environmental awareness on the relationships between practice and performance. www.elsevier.com/locate/jclepro, Journal of Cleaner Production 87, 2015, 328e338
USEPA, 2004. An examination of EPA risk assessment principles and practices. EPA/100/B-04/001. Washington (DC): OSA, USEPA; 2004, http://www.epa.gov/OSA/pdfs/ratf-final.pdf [accessed 30.10.13].
Vedal S, Brauer M, White R, Petkau J. Air pollution and daily mortality in a city with low levels of pollution. Environ Health Perspect 2003; 111:45-51.
WB, 2015, Air pollution cost in global, World Bank Reports, www.worldbank.org/en/.../air-pollution-deaths-cost-global-economy
WHO, 2017, Air quality and health, www.who.int. Retrieved 2011-11-26.
Widodo, B, Lupyantob, R, Sulistionoc, D, Harjitod, A, Hamidin, J, Hapsaria, E,Yasin, M, Ellinda,C, Analysis of environmental carrying capacity for the development of sustainable settlement in Yogyakarta urban area, Available online at www.sciencedirect.com,2015, Procedia Environmental Sciences 28 (2015) 519 – 527
Wu, Dan, Xu, Yuan, Zhang, Shiqiu, Will joint regional air pollution control be more cost-effective? An empirical study of China's BeijingeTianjineHebei region, www.elsevier.com/locate/jenvman, Journal of Environmental Management, 2015,149 (2015) 27e36.
ascelibrary.org
Scientific Research Publishing
http://www.trudo.ir
http://madresehnews.com