واسنجی و اعتبارسنجی مدل برآورد میزان تابش خورشیدجهانی و پهنه‌بندی میزان آن ازداده های ایستگاه‌های هواشناسی استان مازندران

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسنده

استادیار گروه جغرافیای دانشگاه آزاداسلامی واحد نور

چکیده

تابش جهانی خورشید یکی ازسازه های بنیادی هرگستره اقلیمی شمرده می‌شود. امروزه استفاده از انرژی خورشیدی بعنوان انرژی‌های نو، یکی ازکارهای ریشه‌ای برای بهره برداری بهینه ازتوانایی های اقلیمی هرپهنه جغرافیایی است. این مطالعه با هدف واسنجی (کالیبره کردن) واعتبار‌سنجی مدل موجود برای برآورد میزان تابش خورشید جهانی و تهیه نقشه‌های پهنه‌بندی میزان آن در سطح استان مازندران می‌باشد. روش مطالعه در این تحقیق از نوع میدانی- کتابخانه­ای بوده است. در این پژوهش از داده‌های 5 ایستگاه هواشناسی سینوپتیکی مازندران به صورت روزانه از ابتدای سال 2000 الی اول ژانویه 2010 استفاده شده است. در این مطالعه، ازطریق مدل‌های تابش خورشیدی آنگستروم و پرسکات، جهت واسنجی واعتبارسنجی داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی استان استفاده شد. لذا برای این کار از مهمترین پارامترهای آماری، مانند خطای تعادلی (MBE) وحداقل مربعات خطا (RMSE)  و ضریب همبستگی (r) برای برآورد تابش وارزیابی دقت داده‌های برآورد شده استفاده گردید. درنهایت برای تولید نقشه اطلس میزان انرژی خورشیدی منطقه مورد مطالعه ازمدل های متعددی استفاده شد که دراین راه، ازنرم افزار Arc GIS9.2 استفاده گردید. نتایج نشان داد که براساس مدل تابش خورشیدی، آنگستروم و پرسکات، بیشترین میزان تابش در مناطق مرکزی و شرقی استان با میزان 220 تا 354 وات بر متر مربع تخمین زده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Calibration and Validation of the Estimate of the Radiation Rates of the Sun and its Zoning of Meteorological station data of Mazandaran province

نویسنده [English]

  • Gholamreza Janbazghobadi
Assistant professor Islamic azad university.nour
چکیده [English]

Abstract:
Global solar radiation is considered one of the most important clusters in the world. Today, the use of solar energy as a new energy is one of the fundamental tools for optimal exploitation of global climate-related climatic capabilities. This study aims to calibrate and validate the existing model In order to estimate the amount of radiation of the global sun and the mapping of its zoning maps, it is in the province of Mazandaran. The study used in this study was a field-library. In this research, data from 5 stations of synoptic meteorology of Mazandaran province have been reported daily since the beginning of the year 2000 to January 1, 2010 was used In this study, Angstrom and Prescott solar models were used to calibrate and validate the data of the weather stations of the province. For this purpose, the most important statistical parameters such as equilibrium error (MBE) and least square error (RMSE) and correlation coefficient (r) was used to estimate the radiation and evaluate the accuracy of the estimated data. Finally, the solar energy of the study area was used to generate Atlas maps. Several models were used in this way. ArcGIS9.2 was used in this way. The results showed that according to the solar radiation model, Angstrom and Prescott, the highest radiation was observed in the central and eastern regions of the province It is estimated at 220 to 354 watts per square meter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Solar Radiation
  • Calibration and Validation
  • Angstrom-Prescott Model
  • Mazandaran
مجنونی هریس، ا. زند پارسا، ش. سپاسخواه، ع. ناظم السادات، م. توسعه و ارزیابی مدلهای تخمین تابش خورشیدی بر اساس ساعات آفتابی و اطلاعات هواشناسی. (1387). مجله علوم و فنون کشاورزی، سال دوازدهم، شماره 46، ص 499-491.
معینی، س. جوادی، ش. کوکبی، م. دهقان منشادی، ر. برآورد تابش خورشیدی در ایران با استفاده از یک مدل بهینه. (1389). نشریه انرژی ایران. دوره 13، شماره 2، ص 10-1.
جعفرکاظمی، ف. مردی، ح. بررسی داده‌های تابش خورشید در ایستگاه سینوپتیک دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب. (1390). نشریه مهندسی مکانیک، شماره 80، سال بیستم. ص 75-68.
قبایی سوق، م. مساعدی، ا. دهقانی، ا. مدل سازی هوشمند تابش خورشیدی با استفاده از آزمون گاما و مقایسه آن با معادلات تجربی واسنجی شده در کرمانشاه. (1390). مجله پژوهشهای حفاظت آب و خاک، جلد 18، شماره 4، ص 208-185
موسوی بایگی، م، اشرف، ب. میان آبادی، آ. بررسی مدل‌های مختلف برآورد تابش خورشیدی به منظور معرفی مناسبترین مدل در یک اقلیم نیمه خشک. (1389). نشریه آب و خاک، جلد 24، شماره 4، ص 844-836..
غلامی، ف. فروتن منش، ر. بررسی فنی و اقتصادی سیستم روشنایی خورشیدی با نگرش بر هدفمند کردن یارانه‌ها و اصلاح الگوی مصرف انرژی. (1388). اولین همایش از سلسله همایش‌های تخصصی چشم انداز. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.
Badran, O, O. Study in industrial applications of solar energy and the range of its utilization in Jordan. Renewable Energy 24 (2001) 485–490.
Ghobadian, B. Najafi,Gh. Rahimi, H. Yusuf, T, F. Future of renewable energies in Iran. Renewable and Sustainable Energy Reviews 13 (2009) 689–695.
Kettani, M, A. Photovoltaics in the Arab world. Islamic foundation for science, technology and development, P.O. Box 9833, Jeddah (Saudi Arabia). Solar Cells, 6 (1982) 239-249.
Keyanpour-Rad, M. Haghgou, H, R. Bahar, F. Afshari, E. Feasibility study of the application of solar heating systems in Iran. Renewable Energy 20 (2000) 333-345.