ارائه الگویی برای مکان‌یابی ساختمان‌های بلند مرتبه با تاکید بر پایداری محیط زیستبه روش FTOPSIS نمونه موردی: محدوده 3 شهرداری قزوین

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 گروه شهرسازی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

2 استاد شهرسازی دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

3 استادیار شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

امروزه مکان یابی ساختمان‌های بلند از ضروریات است، پس از گذشت چند دهه از ظهور بلندمرتبه سازی، ساختن ساختمان‌های بلند با شیوه جدید در شهرهای بزرگ ایران مانند تهران آغاز گردید. اما همواره به دلیل نبود مکانیابی مناسب با پدیده بلندمرتبه سازی مشکلات و نارسایی‌هایی وجود داشته است. با توجه به مشکلات زیست محیطی و شرایط اقلیمی هر منطقه توجه به این ضرورت از اهم رشته شهرسازی محسوب می‌شود. هدف این مقاله ارائه الگویی برای مکان یابی ساختمانهای بلند با تاکید بر پایداریمحیط زیست در محدوده 3 شهرداری شهر قزوین می‌باشد. روش پژوهش در این مقاله براساس روش و ماهیت توصیفی-تحلیلی و بر اساس هدف کاربردی و توسعه‌ای می‌باشد. مدل استفاده شده در این پژوهش تاپسیس فازی است. ایـن مـدل بـه منظـور ارزیـابی کـارایی در ارائه راهبردهـای بهینـه، در محدوده 3 شهرداری قزوین مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که در تدوین برنامه‌های استقرار واحدهای ساختمانی بلندمرتبه توجه به پایداری محیطی از اصلی‌ترین مفاهیم محسوب می‌شود و عوامل زیست محیطی در مکانیابی ساختمان‌های بلند مرتبه از معیارهای مهم و اساسی است. از طرفی قیمت زمین- شرایط طبیعی و اجتماعی همراه با استفاده از فناوری اطلاعات در مکانیابی ساختمان‌های بلند نقش اساسی دارد. نتایج حاصل از مدل تاپسیس فازی نشان می‌دهد که عامل اقتصادی، زیست محیطی و کالبدی و کاربری اراضی به ترتیب با کسب امتیازهای (0.695)، (0.457) و (0.405) در جایگاه‌های اول تا سوم واقع شده‌اند و بیانگر اهمیت نسبی آنها نسبت به سایر مؤلفه‌ها می‌باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a model for locating high-rise buildings with an emphasis on environmental sustainability through the FTOPSIS approach Case Study: District 3 of Qazvin Municipality

نویسندگان [English]

  • Arash Vahid 1
  • Ismeil Shieeh 2
  • Hamid reza Saremi 3
1 Assistant Professor of Urban Planning, Broujerd Branch, Islamic Azad University, Broujerd, Iran
2 Professor of Urban Planning, Elmo Saanat University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Urban Planning, Tarbiaat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Today, location of high-rise buildings is indispensable. After a few decades of high-rise building emergence, new high-rise construction began in large cities such as Tehran. However, due to lack of proper locating for high-rise building, there have always existed problems and inefficiencies. Given the environmental problems and climatic conditions of different regions, considering the issue is of a high importance for urbanism. The purpose of this paper is to analyze the effective factors in location of high-rise buildings with emphasis on environmental sustainability in the city of 3rd district of Qazvin.The model used in this research is Fuzzy Topsis. This model was used to evaluate the efficiency of providing optimal strategies in the 3rd district of Qazvin. According to results, environmental sustainability is the main concept when developing plans for establishment of high-rise building units and environmental elements are essential criteria in locating for high-rise buildings. On the other hand, land price, natural and social conditions and use of IT play important role in location of high-rise buildings. Results from FTOPSIS model used in this study show that there is no pattern for location of high-rise buildings in Iran and disorganized criteria provided regardless of urbanism or effective factors lead to environmental degradation. Results also show that economic, environmental and physical factors and land use with 0.695, 0.457 and 0.405 scores are in first to third place indicating their relatively high importance compared with other factors.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Location
  • high-risebuildings
  • Environmental Sustainability
  • FTAPSIS
  • 3rd district of Qazvin
ادیب خواه،‌مصطفی، (1381). تعیین تراکم ساختمانی (F-A-R) با توجه به ظرفیت شبکه سواره،‌پایان نامه کارشناسی ارشد،‌دانشگاه تربیت مدرس،‌دانشکده هنر
بمانیان،‌محمدرضا، (1377). عوامل مؤثر بر شکل گیری ساختمان‌های بلند در ایران، پایان نامه دکترای معماری،‌دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زیبا
برآبادی،‌محمود؛ الفبای شهر، (1384). (مجموعه مقالات ماهنامه شهرداری‌ها)؛ تهران؛ سازمان شهرداری‌ها و دهیاریهای کشور
گلابچی، محمد. (1389). معیارهایی برای طراحی و ساخت بناهای بلند. هنرهای زیبا، 9، 52-62
لینچ کوی، (1389).. سیمای شهر. ترجمه منوچهر مزینی،‌تهران، انتشارات دانشگاه تهران
عزیزی، محمد مهدی و متوسلی، محمد مهدی، (1382). ارزیابی انواع ساختمانهای بلند مرتبه مسکونی از لحاظ تأثیر بر سیما و منظر شهری؛ نمونه موردی: بافتهای جدید شهر مشهد، مدیریت شهری، شماره 30، صص 91-112.
مدنی پور، علی، (1379). طراحی فضای شهری، نگرشی برفرایندی اجتماعی، مکانی- ترجمه فرهاد مرتضایی، شرکت پردازش وبرنامه ریزی شهری.
شیعه،‌اسماعیل، (1380). مقدمه‌ای بر مبانی وو برنامه ریزی شهری، چاپ هشتم، انتشارات دانشگاه علم و صنعت
Abo-Sinna, M. A, and A. H. Amer., (2005) "Extensions of TOPSIS for multi-objective largescale nonlinear programming problems", Journal of Applied Mathematics and Computation, 162: 243- 256.
Bottani, E, and A. Rizzi., (2006) "A fuzzy TOPSIS methodology to support outsourcing of logistics services", Journal of Supply Chain Management, 11: 294-308
Chen, C. T., (2000) "Extensions of the TOPSIS for group decision making under fuzzy environment", Journal of Fuzzy Sets and Systems, 114:1-9.
 Chen, C. T., C. T. Lin, and S. F. Huang., (2006) "A fuzzy approach for supplier evaluation and selection in supply chain management", Journal of International Journal of Production Economics, 102: 289-301.
Chen, S, and C. Hwang., (1992) "Fuzzy Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications", Springer Verlag Inc, 536 pp.
Chu, T. C., (2002) "Selecting plant location via a fuzzy TOPSIS approach. Journal of Advanced Manufacturing Technology", 20:859-864.
Chu, T. C, and Y. C. Lin. (2003) "A fuzzy TOPSIS method for robot selection", Journal of Advanced Manufacturing Technology, 21:284-290.
Mitchell, R. B., W. C. Clark, D. W. Cash and N. M. Dickson, Eds. (1992). Global Environmental Assessments: Information and Influence. Cambridge, MA, MIT Press.
Saghafian, S, and S. R. Hejazi., (2005) "Multicriteria group decision making using a modified fuzzy TOPSIS procedure Proceeding of the International Conference on Intelligent Agents Web Technologies and International Commerce", November 28-30, Vienna, Austria, pp. 215-221. Available from: ieeexplore.ieee.org
Roseland, M., Jacobs, M. (1997). Sustainable Development, Economic Instruments, and the Sustainable Management of Aquatic Resources and Ecosystems: A New Framework for Water Management in the Fraser River