اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر رضایتمندی گردشگران از دفاتر خدمات سیاحتی و جهانگردی استان مازندران با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران

2 کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش تحول، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران

چکیده

امروزه گردشگری در تحولات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشورها از اهمیت بالایی برخوردار است و بنابراین رضایتمندی گردشگران نقش مهمی در تداوم گردشگری و آینده این صنعت ایفا می‌کند. رضایت گردشگران معمولاً به افزایش نرخ حمایت از ماندگاری، وفاداری و جذب گردشگر کمک می‌کند و این امر نیز در کسب اهداف اقتصادی چون افزایش نرخ حمایت از ماندگاری، وفاداری و جذب گردشگر و نیز در کسب اهداف اقتصادی چون افزایش تعداد گردشگران و کسب موفقیت‌های بلندمدت اقتصادی در کشور بسیار مؤثر است. هدف این مقاله اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر رضایتمندی گردشگران از دفاتر خدمات سیاحتی و جهانگردی استان مازندران با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی است. این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری مورد مطالعه، گردشگران استان مازندران می­باشند­. با توجه به اینکه تعداد جامعه نامعلوم و واریانس نمونه اولیه هم موجود نمی­باشد بر اساس فرمول حجم نمونه 170 نفر انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد روایی آن‌ها تائید و پایایی پرسشنامه با توجه به ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 74/0 مورد تائید قرار گرفت. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در آمار استنباطی از آزمون‌های تی تست، KMO و MSA استفاده شد. همچنین برای اولویت‌بندی مؤلفه‌ها از AHP استفاده گردید. نتایج مقاله نشان می‌دهد که تمام عواملی که توسط AHP اولویت‌بندی شدند؛ یعنی مهارت‌های ارتباطی، تصویر ذهنی، مهارت فیزیکی، مهارت فنی، رسانه‌های نوین، خدمات و قیمت بر رضایتمندی گردشگران از دفاتر خدمات سیاحتی و جهانگردی استان مؤثر بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritizing the factors affecting the satisfaction of tourists From Tourism Offices of Mazandaran province by using factor analysis technique

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Matani 1
  • Mohammad Baqir Mohammadi 2
1 Assistant Professor, Department of Management, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Ghaemshahr, Iran
2 M.A. of Public Administration Development Trends, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Ghaemshahr, Iran
چکیده [English]

Abstract
Today, tourism is of great importance in the economic, social, and cultural changes of countries and so the satisfaction of tourists plays an important role in the continuity of tourism and the future of this industry. The satisfaction of tourists usually helps to increase the rate of support for staying, loyalty and attracting tourists and that's Very effective In acquiring economic goals, such as raising the rate of support for longevity, tourist livelihood and attraction As well as in achieving economic goals, such as increasing the number of tourists And long-term economic success in the country. The purpose of this article’s Prioritizing factors affecting the satisfaction of tourists from tourism and tourism services offices of Mazandaran province using factor analysis technique. This research was descriptive and correlational. The statistical population of this study is tourists from Mazandaran province. Given the fact that the number of uncertain communities and the variance of the prototype are not available, 170 samples were selected based on the sample size formula. To collect information used a researcher made questionnaire their validity was confirmed and reliability of the questionnaire was 0.74, respectively, according to Cronbach's alpha coefficient. The collected data were analyzed using descriptive and inferential statistics. T-test, KMO and MSA were used for inferential statistics. AHP was also used to prioritize components. The results of the paper show that all the factors that were prioritized by AHP Namely communication skills, body image, physical skills, technical skills, new media, service and price on the satisfaction of tourists and tourism province tourism agencies were effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Satisfaction of tourists
  • Mazandaran Province
  • Tourism and Tourism Offices
بختیاری، محمد صادق (1382)، اهمیت و نقش خدمات در فرآیند تولید و اشتغال، فصلنامه پژوهش‌های اجتماعی، اسلامی، شماره 43 و 44.
شیرین کلام، مسعود (1390)، نیم نگاهی به صنعت گردشگری ایران، فصلنامه نامه اتاق بازرگانی، شماره 516.
فرجی راد، عبد الرضا و سیده ژاله سید نصیری (1389)، رویکردهای تحلیلی در توسعه پایدار گردشگری شهری، فصلنامه جغرافیایی سرزمین، شماره 25.
فرجی، مرتضی (1380)، فرهنگی: پیش درآمدی بر تأثیرات فرهنگی و اجتماعی صنعت جهانگردی، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، شماره 11 و 12.
یاسوری، مجید و ایرج شاکری نیا و سیده سمیرا شفیعی ماسوله (1394)، ارتباط رضایتمندی، دلبستگی و مقاصد رفتاری گردشگران (مورد مطالعه: گردشگران بندر انزلی)، فصلنامه برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، شماره 13.
فرجی راد، عبدالرضا و سمیه آقاجانی (1388)، تحلیلی نو پیرامون گردشگری و جدیدترین طبقه‌بندی آن، فصلنامه جغرافیایی سرزمین، شماره 23.
ضیایی، محمود و مجتبی جاودان و سیمین کاظمی ازغدی (1393)، ساماندهی فضایی مقصدهای گردشگری (شهری و روستایی) در مقیاس ناحیه‌ای مورد: شهرستان طرقبه‌شاندیز، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، شماره 9.
موسایی، میثم (1379)، بررسی تقاضای صنعت گردشگری در ایران، فصلنامه نامه پژوهش فرهنگی، شماره 16 و 17.
شهیدی بنی طرف، توفیق و لیلا آندرواژ و ابراهیم البونعیمی (1396)، بررسی روش‌های (مدل‌های) اندازه‌گیری رضایت مشتری، فصلنامه پژوهشهای جدید در مدیریت و حسابداری، شماره 18.
بیگ زاد، جعفر و علیرضا وزیری (1387)، اندازه‌گیری رضایتمندی مشتری، فصلنامه کار و جامعه، شماره 103.
حقیقی نسب، منیژه و حمید رضا یزدانی و انسیه کریمی (1393)، بررسی عوامل مؤثر بر رضایت گردشگران خارجی و نتایج آن و سنجش رضایت آنان از خدمات گردشگری در شهر اصفهان، فصلنامه مدیریت بازرگانی، دوره ششم - شماره 4.