بهینه‌سازی انرژی در طراحی نمای ساختمان‌ با تأکید بر رویکرد مهندسی ارزش (مطالعه موردی: مجموعه تجاری- اقامتی امید مشهد)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد ایلخچی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلخچی، ایران

2 دکتری معماری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

بیشترین میزان مصرف انرژی در بخش ساختمان متمرکز شده است با صرفه‌ترین مراحل از لحاظ هزینه برای کاهش مصرف انرژی در طی فرایند طراحی روی می‌دهد و منتهی به‌صرفه جویی عمده در چرخه عمر ساختمان‌ها می‌شود که تحلیل مصرف انرژی حین فاز طراحی می‌تواند منتهی به‌صرفه جویی عمده در چرخه عمر پروژه‌ها شود. در این پژوهش، کارگاه مهندسی ارزش متشکل از کارگروه تخصصی مدیریت پروژه، معماری و انرژی جهت تحلیل بهینه‌سازی انرژی در طراحی نمای ساختمان‌های شهری با تأکید بر رویکرد مهندسی ارزش تشکیل گردید و گزینه‌های پیشنهادی با بهره‌گیری از روش طوفان فکری داده‌ها مورد ارزیابی و محاسبه قرار گرفت. این پژوهش از منظر ماهیت، توصیفی- تحلیلی و از منظر هدف، کاربردی می‌باشد و با استفاده از دانش، تجربه و توانایی‌های گروه انتخابی، در جهت کاهش هزینه و انرژی در طراحی نما با نرم‌افزار انرژی پلاس پروژه انجام‌گرفته است یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد نتایج پیشنهاد تغییر ابعاد بازشوها باعث کاهش بار سرمایشی به میزان 20 درصد نسبت به شرایط اولیه طراحی ‌ می‌گردد همچنین تحلیل پیشنهاد وجود سایبان در در حالت افقی موجب کاهش بار سرمایشی 50 درصد نسبت به حالت بدون سایه‌بان می‌باشد همچنین انجام مطالعات مهندسی ارزش در پروژه‌های معماری بازگو کننده نتایج زیر است: ارتقا سطح دانش عوامل پروژه، آشکار شدن نواقص طرح اولیه، دستیابی به راه‌کارهای جدید، ترغیب و مشارکت کارها به‌صورت گروهی، ساده‌سازی طرح، شفاف‌سازی نیازها و اهداف طرح، هماهنگ‌سازی اقدامات متنوع و کاهش هزینه‌ها است. این پژوهش باهدف بیان نتایج حاصل ازمهندسی ارزش به‌صورت کاربردی در طراحی معماری و شهرسازی انجام‌گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Energy optimization in the design of the facades of buildings with an emphasis on value engineering approach (Case Study: Omid commercial-residential complex in Mashhad)

نویسندگان [English]

  • Vahideh Bagheri 1
  • Ahad Nezhad Ebrahimi 2
1 M.A. of Construction & project management-Young Researchers & Elite club, ILkhichi Branch, Islamic Azad University, ILkhichi, Iran
2 Ph.D. & Faculty member of Architecture, University of Tabriz Islamic Arts, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Abstract
The costs of a project is included the design and implementation and the costs of ownership, (operation, maintenance and expenditures) throughout the project’s life cycle. One of the building’s Operational period costs is the cost of energy that the energy consumption analysis during the design phase can lead to major savings in the project’s life cycle.The rapidly growing world energy use has already raised concerns over supply difficulties, exhaustion of energy resources and heavy environmental impacts (ozone layer depletion, global warming, climate, etc.). The global contribution from buildings towards energy consumption, both residential and commercial, has steadily increased reaching figures between 20% and 40% in developed countries, and has exceeded the other major sectors: industrial and transportation. Growth in population, increasing demand for building services and comfort levels, together with the rise in time spent inside buildings, assure the upward trend in energy demand will continue in the future. For this reason, energy efficiency in buildings is today a prime objective for energy policy at regional, national and international levels.In this research, Value engineering workshop, consisting of specialized working Group of Project Management, Architecture and Civil Engineering was formed to study energy efficiency in building’s facade (Case Study: Omid commercial-residential complex in Mashhad) and the proposed options were assessed in the design phase and after the consensus of expert opinions, by using the brainstorming method, improving ideas were replaced. Finally, evaluation of options and the calculation of difference between them were presented. This research is a descriptive and practical study. The data collection tool was a literature review and case study. The study aims to assess the studies of value engineering to increase the quality and reduce the cost of architectural designs and delivering a sample of proposed solutions in order to use value engineering services in these designs. So far, the value engineering is the most practical in the fields of industrial, agriculture, transport and services design in the world. This study aimed to express the results of value engineering as applied to architecture projects, in order to reduce the costs and energy consumption in façade design by using the Energy Plus software and it shows the practicability and usefulness of the value engineering in architectural projects. Findings shows that studies of value engineering in architectural projects have the following results: improving the level of staff’s knowledge, unfolding the weaknesses of the primary design, Achieving new solutions, Encourage to participation and work in groups, Simplification of the design, making needs and goals of the project clear, Coordinating the various proceedings and reduce the costs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Energy efficiency
  • Value engineering
  • Design phase
  • Elevation
  • Energy Plus software
ای یر، اس. اس. (1380) "روش به‌کارگیری مهندسی ارزش"، محمد سعید جبل عاملی و میرمحمد صادقی، انتشارات فرات، چاپ اول، تهران.
سلمانیان، ف. (1390) "طراحی و شبیه‌سازی فضاهای فعالیتی (محدوده دولتخواه در منطقه 19 تهران)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، گروه اقلیم شناسی، تهران.
ای. ماج، آرتور. (1382) "مهندسی ارزش، رویکردی نظامند"، ترجمه: احد نظری، انتشارات فرات به سفارش معاونت مهندسی وزارت نفت، چاپ اول، تهران.
جبل عاملی، سعید (1383) "جایگاه مهندسی ارزش در مدیریت پروژه"، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، چاپ اول، تهران.
جمالی هرسینی، ناصر (1384) "ارائه روشی برای ارزیابی گزینه‌های مختلف در طراحی ساختمان با رویکرد مهندسی ارزش"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، گروه مدیریت پروژه و ساخت، تهران.
حسینی، س. ع (1387)" بررسی گسترش افقی شهر مشهد در چند دهه اخیر و تأثیر آن بر منابع آب‌وخاک"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، گروه جغرافیا، صص 45-48.
رکوعی، سعید (1387) "واکاوی تجارب مهندسی ارزش در ایران"، نظری، احد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، گروه مدیریت پروژه و ساخت، تهران.
ریاضی‌، جمشید (1356) " اقلیم‌ و آسایش‌ در ساختمان‌"، مرکز تحقیقات‌ ساختمان‌ و مسکن‌، چاپ اول، تهران.
کریمی، محمود (1392) "بهبود بی‌تردید: آموزش کاربردی مهندسی ارزش"، انتشارات رسا، چاپ هشتم، تهران.
کسمایی، مرتضی (1382) " اقلیم و معماری"، انتشارت خاک، چاپ اول، ویراست دوم، تهران.
گلدوست جویباری، یاسر؛ نظری، احد و جمالی هرسینی، ناصر (1388) "کاربرد مهندسی ارزش در ارزیابی گزینه‌های طراحی پروژه‌های ساختمانی"، اولین کنفرانس مهندسی و مدیریت ساخت، تهران، ایران.
 Dell'Isola , Alphonse J. (1973).Value engineering in the construction industry, New York: Construction Pub. Co; 1st edition.
Kefa, R. (2004). Development of energy – efficient passive solar building design in Nicosia Cyprus, Turkey: Department of physics; Eastern Mediterranean University, Gazimagusa, North Cyprus, Via Mersinlo.
LBNL, (2010). EnergyPlus Engineering Reference.
O'Brien, James Jerome. (1976). Value analysis in design and construction, New York: McGraw-Hill book company.
Pinedo, M & Carrera, E. (2015). Increasing Value in Engineering Learning: Design and Evaluation of a Peruvian Project, Procedia - Social and Behavioral Sciences 182 PP:746 – 755.
Rachwan.R, Abotaleb.I & Elgazouli, M. (2016). The Influence of Value Engineering and Sustainability considerations on the Project Value, Procedia Environmental Sciences 34, PP:431-438.
Rick Best & Gerard DE Valence, (1999), Building in value, Arnold publishers.pp. 37-61.
Sam.C.M & Chung, K.P. (1997). Climatic data for building energy design in Hong Kong and mainland China, London: In proc; of the CIBSE National Conference.
Tong Chen. W, Chang b. P& Huang. Y. (2010). Assessing the overall performance of value engineering workshops for construction projects, International Journal of Project Management 28,pp: 514–527.
Zhang a. X, Mao b. X & M. AbouRizk. S. (2009). Developing a knowledge management system for improved value engineering practices in the construction industry, Journal: Automation in Construction 18, pp: 777–789.
سایت مرکز ملی اقلیم‌شناسی پژوهشکده اقلیم‌شناسی، تاریخ بازدید 11/6/1394،http://www.cri.ac.ir/